א. שותפין שרצו לעשות מחיצה, מאי מחיצה? היכן בונים אותה בחצר גינה ובקעה? למי המקום והאבנים בנפל? (ב.)

ב. מדוע תנו במתני' בונין את הכותל, ומאי קמ"ל בהך דינא? מאי וכן בגינה? כותל חצר שנפל מדוע מחייבים לבנות, ומדוע כופין לבנות בית שער וכו'? (ב:)

ג. למ"ד הז"ר לאו שמיה הזיק מדוע שונה בית וגג מחצר? למ"ד שמ"ה מדוע בעינן רצו לחלוק לל"ב, ומאי קמ"ל מתני' יותר ממתני' דאמתי בזמן שהם רוצים? ומדוע אינם יכולים לחזור מרצונם לחלוק? (ב:-ג.)

ד. מהו גויל, גזית וכפיסין ומנ"ל? כמה יש ביני אורבא, ולמאי נפק"מ? כמה עובי צריך לכותל ד"א ול' אמות ויותר כדי שיעמוד? (ג.)

ה. מה היה גובהו של בית שני וכמה זמן עמד? מדוע לא עשו בו אמה טרקסין ולפחות בחלקו? שיעורי דמתני' עם סידן או ללא סידן? (ג:)

ו. מדוע לא ליסתור בי כנישתא עד דבני אחריתי, ולמאי נפק"מ, ובאיזה מקרה הותר? היאך הציע בבא ב"ט להורודוס לסתור את ביהמ"ק? את מי הרג הורודוס ומדוע? (ג:)

ז. אלו היתרים היה לבב"ב לדבר על הורודוס, ומדוע לא דיבר? מדוע תיקונו של הורדוס היה לבנות את ביהמ"ק? ממה חשש, ומה עצה יעץ לו בב"ב? (ד.)

ח. מאי חזית, לאיזה כיון עושה אותה ומדוע לא לכיון השני? בהוצא מאי תקנתא, בעשו מדעת שניהם האם עושים חזית ומדוע? (ד)

ט. המקיף את חבירו וכו' באר במה נחלקו ת"ק ור"י ומה ס"ל לכ"א (5)? רוניא שאקפיה רבינא וכו' כמה ביקש ממנו רבינא וכמה היה חייב מן הדין? ד' לצלא ד' לצללא באר המשל והנמשל (רש"י)? (ד:-ה.)

י. תובע בזמנו ולאחר זמנו א"ל פרעתיך תוך זמני האם נאמן, ולהלכה, וביתמי? מאלו דינים ממתני 'רצתה הגמ' להוכיח לנידונים הללו? מנה לי בידיך וכו' אם אמר נתתיו וכו' במאי איירי להו"א ולמסקנא? (ה.-ו.)

יא. מתי סמך לפלגא סמך לכולה לכו"ע מתי מחלוקת, ומתי לכו"ע סמך לפלגא? אחזין להורדי, האם החזיק לכשורי, והחזיק לנטפי למה חזקתו מועילה? משכיר בית לחבירו בבירה גדולה במה משתמש (3)? כשורא ממתי הוי חזקה? (ו)

יב. ב' בתים בצידי רה"ר וברה"י, גג הסמוך לחצר חבירו, ב' חצרות זו למעלה מזו האם עושים מחיצה ושל כמה? חד דיירי עילאי וחד דייר תתאי ונטבעו כתלי התחתונים מתי יכול העליון לעכב? (ו:-ז.)

יג. אחים שחלקו חד מטיא אספלידא וחד תרביצא, או בחלוקת שדה וכדו' האם אמרינן דאיבנא כי היכי דדרו אבהתן? שטרא דיתמי דנפק תברא מה דינו ומדוע, ולהלכה? (ז)

יד. האם ראוי וכופין לבנות בית שער לחצר? האם כופין לבנות לעיר חומה ולפי מה גובין? דשורא, כרגא, אגלי גפא, כריא פתיא וכריא חדתא, פסי העיר, שורא פרשא וטרזינא, מה הם ומה דין רבנן ויתמי בהם, ומדוע? (ז:-ח.)

טו. מדוע בשני בצורת אמר רבי בתחילה שע"ה אל יכנסו, ומדוע אמר בסוף יכנסו הכל? מאימתי נחשב אדם כעיר שנמצא בה? מהי מצוה רבה ומנ"ל דנחשב מצוה רבה (מדברי חכמים ומקרא)? (ח)

טז. קופה של צדקה לתמחוי בכמה נגבים, בכמה מתחלקים, כל כמה זמן ולמי? גבאי צדקה בכמה נאמנים, מדוע עבודתם חשיבא שררה? קרא דוהמשכילים וכו' ומצדיקי הרבים וכו' וקרא דואוהביו כצאת השמש, על מי נאמר? (ח:)

יז. גבאי צדקה מה צריכים להיזהר מפני החשד בזמן אסיפת הכסף פריטתו וספירתו? האם אפשר לשואלם היכן נתנו המעות ומנ"ל? מזונות וכספות למה בודקים ולמה לא ומדוע (2)? (ח:-ט.)

יח. מהו להסיע על קיצתם ופרנסת לינה, ומה התנאים בהם? מה נא' על הנותן צדקה (3) ועל המעשהו, על הנותן בסתר ועל הרודף ורגיל ליתן צדקה? מצורע בימי ספירו, שרץ ושכ"ז, מנין שמטמאים אדם? (ט:)

יט. מדוע אמר טורנוסרופוס הרשע שצדקה מחייבתן לגהנם ומה ענה לו ר"ע? דברים קשים נבראו בעולם מה הם ומה מפיג אותם? צדקה ממה מצילה ואיזה צדקה? כיצד זוכים לבנים זכרים (3)? מה ראה ר"י בריה דר' יהושע למעלה (3)? (י)

כ. באר הפסוק צדקה תרומם גוי וכו' (5)? במה נחלקו רבא ר"א אם לקבל צדקה מאיפרא הורמיז? מה ו' סברות ענה מונבז על מה שבזבז האוצרות בשני בצורת? (י:-יא.)

כא. מאיזה שיעור חולקים ב:חצר, גינה, טרקלין, מרחץ וכתבי הקודש ברוצים שניהם ורוצה א'? מה השיעור שנותנים ל:פתחי כל חצר, פירא דסופלי, אכסדרא, בית שער, ה' פתחים הפתוחים למרפסת, לול של תרנגולים, בית שחצרו מקורה וחציו לא? (יא)

כב. אכסני וזבל שבחצר לפי מה מתחלקים? א' מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו או להחזיר פתחו למבוי אחר, האם ומי מערבין עליו? מבואות המפולשים לעיר אחרת או לרה"ר האם מותר לסותמם ולעמיד להן דלתות? (יא:-יב.)

כג. מאיזה שיעור חולקים בשדה בדוולא ובפרדיסא בא"י ובחו"ל? מנ"ל והיכן מצינו שחכם עדיף מנביא, ושלא ניטלה נבואה מן החכמים ומן השוטים? (יב)

כד. חלוקת אחים ויבם מתי יהבינן אחד מצרא מן הדין, מתי כופין על מד"ס, ומתי אי"צ להביא חד מצרא? מהו ומתי פלגינן לה בקרנא זו, ומדוע? (יב:-יג.)

כה. עבד של ב' אנשים או חציו עבד וחציו ב"ח האם שייך לחולקים מדוע והיאך? טול אתה שיעור וכו' רשב"ג אומר אין שומעין לו במה נחלקו (2)? כתבי הקודש האם וכיצד חולקין? מה היה המעשה בתרתי אמהתא כיצד פסק רבא ומדוע? (יג)

כו. האם מותר להדביק תנ"ך יחד, וכיצד עושה בראשו וסופו? מה שיעור בין חומש לחומש ובין נביא לנביא? (יג:-יד.)

כז. ארון שעשה משה מה היה ארכו, רחבו וקומתו, מה וכיצד נכנס לשם לר"מ ור"י? מהו ארכו והקיפו של ס"ת, וכיצד נכנס לארון? (יד)

כח. מה ילפינן מהפס' דלהלן: אין בארון רק, מצד ארון ברית ה', אשר נקרא שם וגו', אשר שברתם ושמתם, תחלת דבר ה' בהושע? (יד)

כט. מה סדרן של נ"ך ומדוע נסדרו כך? מי וע"י מי נכתב ספר תהילים? מה כתבו יהושע ירמיה ואנשי כנה"ג? מי גמר הספרים, תורה יהושע שמואל ודה"י? (יד:-טו.)

ל. איוב בימי מי היה (ו) ומנ"ל? האם היה מישראל או מעכו"ם? במה גדול שנאמר בו מאברהם? מדוע ובמה ניסה השטן את איוב? (טו-טז.)

לא. על אלו דברים נא' עפרא לפומיה דאיוב? איוב בסערה חירף, מה ה' תשובות ענה לו הקב"ה? כיצד ידעו חברי דאיוב מצבו ומה שמות בנותיו ומדוע? (טז)

לב. מהו לרוב ומהו בכל? מדוע עשה יעקב תבשיל של עדשים ומאי נפק"מ? אלו ה' עברות עבר עשיו ביום פטירת א"א ומנ"ל? מנ"ל שעשה ישמעאל תשובה? (טז:)

לג. למי הטעים הקב"ה בעוה"ז מעין עוה"ב ומנין (3)? במי לא שלט יצה"ר (4)? במי לא שלט מלאך המות (5)? במי לא שלט רימה ותולעה (8)? מי מת בעטיו של נחש, ומנלן (4)? מדוע לא נא' במרים על פי ד'? (יז.)

לד. מדוע כ' "אא"כ הרחיק מכותל חבירו ג' טפחים"? האם מותר לסמוך בורו למיצר השדה? במה שונה נידון זה ממח' רבנן ור' יוסי בהרחקת האילן מן הבור? באיזה אופן שניהם צריכים להרחיק לכו"ע (2)? (יז:)

לה. באיזה אופן שרי לו לעשות דבר שעלול אח"כ להזיק לחבירו, ומדוע? לפי רבא איך יתכן שהאילן קדם, הרי צריך מתחילה להרחיק? (יח.)

לו. במה נחלקו רבנן ור' יוסי בהרחקת החרדל מן הדבורים? והאם ר' יוסי מודה במשרא וירקא, ומדוע? (יח:)

לז. כמה צריך להרחיק את נברכת הכובסין, ומדוע? מדוע לא כתבו יחד את ב' דיני המשנה שצריך הרחקת ג' טפחים וסיד? האם יש ראיה אם "וסד בסיד" או "או סד בסיד"? (יט.)

לח. במה אין טומנין? מדוע הכא כ' סלעים והתם חול (2)? איזה חול לכו"ע אסור לסמוך לכותל? מדוע לא נכתב במתני', ואילו אמת המים ונברכת הכובסין נכ'? (יט.)

לט. באיזה זרעים אין חרישה ואין השקית מים? ובאיזה חרישה אין זרעים? מדוע מרחיקין אותן מן הכותל? באיזה אופנים יש להרחיק את המי רגלים ג"ט, טפח, מותר? מי הוא משתין בקיר (2)? (יט)

מ. רחקי ועבה האם ממעטין בחלון, ומדוע? באיזה אופן אין מק"ט? איזה תבן וגרוגרות ממעיטין בחלון? באיזה אופן החבית עצמה ממעטת ובאיזה לא, ומדוע? (יט:-כ.)

מא. באיזה אופן ומדוע ממעטין: עשבין שתלשן, עלו מאליהן (2), מטלניות שאין בהם ג' על ג', ד' טפחים על ד', האבר והבשר המדולדלין, עוף ששכן בחלון, בן ח' המונח בחלון, מלח, כלי חרס, ספר תורה. (כ)

מב. האם ובאיזה אופן אפשר לעשות מחיצה במלח? מדוע צריך את הרחיים, ואת הרחיים של חמור (2)? (כ:)

מג. כמה מעזיבה צריך תחת התנור והכירה בעליה? באיזה מקרים הגמ' מסתפקת האם חשיב שהאוצר קדם (5)? מה מזיק ליין, ומה לא? (כ:)

מד. באיזה רעש יכול למחות? מדוע אינו יכול למחות מקול התינוקות? (2) מה היתה השתלשלות תקנות מלמדי תינוקות? מה היו הנחיותיו של רב לר' שמואל בר שילת (3)? באיזה מלמדי תינוקות אפשר למחות (2)? (כ:-כא.)

מה. האם אפשר להעביר תינוקות ממקום למקום? פרט! בכמה תינוקות מעמידין מלמד תינוקת, ובכמה מחלקים הכיתה, ובכמה נותנים לו כח עזר? אם יש אחר שגריס טפי מיניה, האם מסלקין הקודם, ומדוע? מי עדיף הגריס או הדייק, ומדוע? (כא.)

מו. מדוע מרחיקין מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג? האם מותר לבן העיר לפתוח חנות שכבר יש לאחר? ומה הדין בבן עיר אחרת? ומה הדין בבן מבוי אחר? באיזה אומניות מודה ר' הונא (2)? (כא:-כב.)

מז. הבאים מעיר אחרת, האם יכולים למכור ביום השוק, והיכן? מה התיר ר"כ למוכרי הצמר, ומדוע? מחמת מי מת ראב"א (5)? (כב.)

מח. מדוע צריך מרחק בין הכתלים ד"א? איך מתפרשת משנתינו, האיך קמא סמך (2)? באיזה כותל שרי לסמוך, ומדוע? באיזה אופן אין איסור בסמיכת הכותל (2)? מהו ההרחקה כנגד החלונות (2)? (כב:)

מט. מדוע מרחיקין את הסולם מן השובך גם לפי ר' יוסי? האם מותר לגרום נזק? במה אמרינן דאין חזקה לנזקין (3)? (כב:-כג.)

נ. מדוע מרחיקין השובך מן העיר רק נ' אמה? באיזה מרחק מן העיר מותר לפרוס מצודות ליונים? פרט! בישוב שובכין, תיפו"ל משום שובכין גופייהו (3)? מנין שטוענין ליורש וללוקח נגד יחיד או רבים, ומה הצריכותא? (כג.)

נא. רוב וקרוב, מה הדין? האם הם מדאורייתא, ומנין? בעגלה ערופה, מדוע הולכים אחר הקרוב? בניפול, מדוע ל"א בתר הרוב, ומדוע חוץ לנ' אמה ל"א בתר הקרוב? בנמצא בין שובכין, מה הדין ובאיזה אופן (כג:)

נב. מהם ג' דברים שלומדים מדינו של ר' זירא גבי דם הנמצא בפרוזדור? האם יש מעלה לרוב ומצוי? הוכח! בחבית שצפה בנהר, מה דינה, ומדוע? יין או ענבים שנמצאו בכרם ערלה, מה דינם, ומדוע? (כד.)

נג. כמה מרחיקין את האילן מן העיר, ומדוע? במה אין עושין מגרש שדה ובמה עושין (2)? מדוע בעיר קדמה א"נ דמים, מ"ש מבור שקדם? מדוע באילן שקדם קודם קוצץ ואח"כ נותן דמים, ולא להיפך? מדוע בספק קוצץ וא"נ דמים (כד:)

נד. כמה מרחיק את הגורן (2)? מהו הנזק לקישואיו, ולנירו? באיזה רוח עושין הבורסקי ובאיזה לא ומדוע? מנין למ"ד שהשכינה במערב (2)? ומנין למ"ד ששכינה בכל מקום (2)? (כה.)

נה. "יערוף כמטר לקחי וגו'" - "מן החדר תבוא סופה וגו'", באיזה רוחות מדובר בפסוקים, ואיך מתיישבת הסתירה? מה נשתנה מיום שחרב ביהמ"ק (2)? הרוצה להחכים או להעשיר, לאיזה כיוון יתפלל, ומנין? (כה)

נו. בין שהבור למטה והאילן למעלה, או להיפך, אין השורשין מזיקין את הבור? האם ר' יוסי מודה בכיתנא דאזלא רקתא ומזקא? מ"ש מזורה ורוח מסייעתו, ומגץ היוצא מתחת הפטיש? (כה:-כו.)

נז. כמה צריך להרחיק את האילן משדה חבירו (3), ומדוע? וכמה מגפנים? בשרשים יוצאים לתוך של חבירו, באיזה עומק יכול לקוצצם, ולמי שייכים השורשים? מנין שיניקת האילן ט"ז אמה? באיזה אופן מביאין ביכורים בקרקע כל שהו (2), ומדוע? (כו.-כז:)

נח. אילן שנוטה לשדה חבירו, כמה קוצץ (4)? וכשנוטה לרה"ר, כמה קוצץ, ומדוע? היכן מצינו דאזלינן בתר אומדנא דהשתא? (כז:)

נט. במה חזקתן ג' שנים מיום ליום, ג' שנים שאינם מיום ליום, וכמה? ואיך יתכן חזקה בשנה א' ובג' חודשים? (כח.)

ס. מה המקור לחזקת ג' שנים (5)? מדוע חזקה שאין עמה טענה אין חזקה? מדוע מחאה שלא בפניו הויא מחאה? מנין שנבואת ירמיהו היתה לעצה טובה? (כח:-כט.)

סא. באיזה אופן א"צ רצופות? איך מעידין על חזקת הבתים ג' שנים ביום ובלילה (2)? האם תמיד צריך להביא ראיה על כך, ומדוע? בההיא אמתא דהחזיק א' אג"ה והב' בד"ו, מתי הוי חזקה ומתי לא, ומדוע? (כט)

סב. אכלה כולה חוץ מבית רובע, האם קנאה, ומדוע? כשהמערער טען בשכוני גואי הואי, על מי להביא ראיה? במקרה שמכר לו נכסי דבי בר סיסין, על מי להביא ראיה? ומדוע? כשטען בשוקי בראי הואי, מה הדין? (כט:-ל.)

סג. כשהמחזיק טוען מפלניא זביתנה דזבנה מינך, באיזה אופן טענתו מתקבלת ובאיזה לא, ומדוע? באיזה אופן יכול המערער לטעון השני נוח לי הראשון קשה הימנו, ומדוע? האם עביד אינש דזבין דיניה? (ל:)

סד. כשיש למערער שטר שקנאה אחר שהתחיל חזקתו של המחזיק, מה הדין, ומדוע? ז"א של אבותי וז"א של אבותי, והביא א' עדים ששל אבותיו, והב' שהחזיק שני חזקה, מה הדין, ומדוע? כשחזר וטען דסמיך עלה כדאבהתי, מה הדין? מתי מודה עולה ומתי נהרדעי, ומדוע? (ל:-לא.)

סה. עדי אבהתא ואכילה מול עדי אכילה, מה הדין? ומה הדין בב' כיתי עדים המכחישות זו את זו - לעדות אחרת ומדוע? האם חיישינן לזילותא דבי דינא, ומנלן? האם מעלין לכהונה ע"פ ע"א, ובאיזה אופן? במה נח' ר' אלעזר ורשב"ג (3)? (לא.-לב.)

סו. מהו שטרא זייפא? מה ב' המעשים שארעו עמו, כיצד פסקו בו רבה ור"י, וכמאן הלכתא? מהו המעשה דערבא ומה פסק בו אביי להנ"ל, ובאלו אופנים? (לב:)

סז. מהו המעשה דרב"ש ומה פסק אביי בזה? מה היתה טענת ראב"א במעשה דדקלא, ומה נפיק בזה, ומדוע? (לב:-לג)

סח. אייתי סהדי דאכל שני חזקה לאחר שהביא אחר עדים דאהבתיה הוא, אייתי סהדי דאכל תרתי שני או ע"א לג' שנים, מה דינם, ומדוע? (לג:-לד.)

סט. ההיא ארבא, באר הנידון אם תפסם ואם מפקינן, ומאי הלכתא? מה הדין בתפס אדם שלישי? מתי אמרינן שודא, מתי יחלוקו ומתי כדא"ג? (לד:-לה)

ע. דלי ליה צנא דפירי, האם יכול לערער? אי לפירא אחתיה מאי הו"ל מעבד, הוכח? הבא מחמת עכו"ם, מה דינו? מה הם ג' מימרות דר' יהודה בדף לו.? (לה:-לו.)

עא. עבדים ועיזים, אמתי יש להן חזקה? ניר האם הוי חזקה, פרט המ"ד וטעמיהם? (לו)

עב. היו לו ו' אילנות במטע ולא אכל כולם כל שנה, האם הוי חזקה? זה החזיק באילנות וזה בקרקע מה דינו, ומדוע? (לו-לז.)

עג. היה לו קרקע ואילנות מכר א' ושייר א' מה דינו, באר הטעם לכל המ"ד? אכל ל' אילנות במטע רצופין מה דינו, הוכח! (לז)

עד. זבין דקלא לחבריה, עד כמה מוכר לו בקרקע? בא מחמת טענה בהנ"ל, מה דינו? (לז:-לח.)

עה. ג' ארצות לחזקה מה הם, מה דינם לחזקה לת"ק ור"י? מה סברי התנאים הנ"ל ורב במחאה שלא בפניו? מיחה בפני ב' שאין יכולים לומר לו, מה דינו, ומדוע? (לח)

עו. ה"ד מחאה? באמר לא תימרו ליה, א"ל ל"א ליה, א"ל לא תיפוק או א"ל לא מפקינן שעתא, מה דינו, ומדוע? (לח:-לט.)

עז. מדוע במתני' צריך לר"י לילך לאספמיא (2)? מחאה בפני כמה, ובמאי פליגי (3)? פעם בכמה שנים צריך למחות? ומדוע, ולהלכתא? והאיך צריך למחות בפעם השניה? (לט)

עח. מחאה, מודעא, הודאה, קנין וקיום שטרות, בפני כמה? והאם צריך קנין, מדוע? (מ.)

עט. מודעא, על מי כותבים, מה כותבים שם, ומתי בזביני כותבים? (מ)

פ. מתנתא טמירתא, מה היא, ומה דינה? האם הויא מודעא לחברתה להו"א ולמסקנא? (מ:)

פא. חזקה שאין עמה טענה, מה דינה, ומאי קמ"ל? מה ב' המעשים דשקל בידקא, וכמאן נפק בהך מקרים? (מא)

פב. דלי ביה חד יומא, אנסוה בו, האם וכיצד הוי חזקה? שטר ועדים האם יש להם קול בקניה והלואה? לוקח, מתי יש לו קלא? (מא:-מב.)

פג. שותפין ואומנם, האם ומתי יש להם חזקה? מתי מעידין ונעשין ש"ש זל"ז, ומתי לא? (מב:-מג)

פד. שותף כיורד ברשות, לענין מה? האם מהני סילוק שותף משותפותו? (מב:-מג.)

פה. לוקח בית או פרה, האם המוכר מעיד לו בלוקח מהבעלים, מהגזלן ומיורשיהם? (מג:-מד.)

פו. מדוע בלוקח פרה לא חיישינן שיש למוכר נגיעה מבעלי חובותיו או שמכר לאחר לפני שמכר ללוקח זה, או כדי שלא יחזור עליו לוקח? ומדוע במוכר שדה יש נגיעה? (מד:-מה.)

פז. עכו"ם שאנס מהלוקח החמור בטענה שהיתה שלו, האם המוכר צריך לפצותו? (מה.)

פח. אומן אין לו חזקה, כיצד איירי לרבה ולאביי? כיצד הוכיח אביי את שיטתו? כיצד רצה רבא להוכיח כרבה, ומה דחתה הגמ'? (מה-מו.)

פט. נתחלפו לו כלים בבית האומן, פרט התנאים שמותר להשתמש בכלי? רמאי דפומפדיתא מה עושים, והאם עושים כדין? ואי חכים מה יעשה? (מו)

צ. אריס, אריס שהוריד אריסין תחתיו וחילק לאריסין, האם הוי חזקה? אריס לבעה"ב ערב ומלוה ללוה, לוקח ראשון ללוקח השני, האם מעידין ומתי? (מו:)

צא. האם ערב קבלן יכול להעיד להעמיד השדה בחזקת הלווה? ומדוע? בן אומן, בן אריס, בן גזלן, בן בנו של גזלן, האם יש להם חזקה ומדוע? (מז.)

צב. מי נחשב גזלן (2)? אומן שירד מאומנותו, אריס שירד מאריסותו, בן שחלק, אשה שנתגרשה, האם יש להם חזקה, ומה החידוש? (מז.-:)

צג. גזלן שהביא ראיה, מה דינו? ומה דין המעות (2)? (מז:)

צד. באיזה מקרים כשאנסוהו והסכים מהני, ומדוע? (3) גט המעושה, מה דינו, ומדוע? תליוהו וזבין, מתי ל"ה זביני (3)? (מח.-:)

צה. תלויה וקדיש, מה הדין, ומדוע? מה ההבדל בין כסף וביאה (2)? האם כותבין מודעה אזביני? עדים שאומרים מודעה היו דברינו, האם נאמנים? ומ"ש מכתובת מודעה בשטר? (מח:-מט.)

צו. באיזה אופן מדובר במתני', הא דאין לאיש חזקה בנכסי אשתו? מה עיקר התקנה, מזונות או מעש"י, וכן פירות פרקונה? (מט.-:)

צז. באיזה שדות האשה יכולה לומר נח"ר עשיתי לבעלי, ובאיזה לא, ומדוע? איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג, מה דינם, באיזה אופן, ומדוע? (מט:-נ.)

צח. המוכר את עבדו ופסק עמו ע"מ שישמשנו ל' יום, מי ישנו בדין יום או יומיים, ומדוע? (4) באיזה אופן אשת איש צריכה למחות? (3) (נ.-:)

צט. המוכר שדה לאשתו האם קנתה, ומה ההלכתא, ומדוע? בהנ"ל, האם הבעל אוכל פירות, ומדוע? לווה מן האשה וגרשה, מה הדין, ומדוע? (נא.-:)

ק. האם אפשר לקנות במכירה רק ע"י שטר, ובאיזה אופן? על מה קאי הברייתא בשטר בשדי מכורה לך? (2) (נא.)

קא. ממי אין מקבלין פקדונות (3)? מה הדין בקיבל, האם יחזיר להם? ומה הדין אם מתו? מהו סגולה? (נא:-נב.)

קב. א' מן האחין שהיה נו"נ בתוך הבית וכו', על מי להביא ראיה? מה הדין במת, ומדוע? איזה ראיה יביא, ומה ההלכה? על מי השאלה "ראיה במאי"? (נב.-:)

קג. נעל גדר ופרץ, האם צריך לומר לו לך חזק וקני? ! גדר ופרץ כל שהו, באר ! נתן צרור והועיל נטל צרור והועיל, מתי הוי חזקה ומתי לא, ומדוע? (נב:-נג.)

קד. שתי שדות הסמוכות וכו', והחזיק בא' מהן, האם יש אפשרות לקנות בזה את חברתה (2), ומדוע? בשני בתים זה לפנים מזה, באיזה אופן קנה את שתיהם, ומדוע? (נג:)

קה. הבונה פלטרין בנכסי הגר והב' העמיד דלתות, מי קנה? המוצא פלטרין בנכסי הגר וסד בהם סיוד א', האם קנה? הציע מצעות בנכסי הגר, האם קנה ומנלן? ומה דין הגבהה בעבד כנעני? (נג:)

קו. איזו זריעה קונה בנכסי הגר, ואיזו לא, ומדוע? מאן דפשא דיקלא, דזכי זיכיא, דאתקיל לתיקלא, דפתח מיא בארעא, באיזה אופן קונה, ומדוע? מה ההבדל בין הצר צורה, לסיוד סיוד א', ומדוע? (נד.)

קז. שדה המסוימת במצריה, ושאינה מסוימת, איך יקנה את כולה? נכסי עכו"ם ה"ה כמדבר, באר הדין! האם הב' צריך לשלם לראשון? איך מיושבת סתירת ד' שמואל דס"ל דינא דמלכותא דינא (2)? (נד:)

קח. חזקת פרסיים מ' שנים, לאיזה ענין (2)? האם שרי לרכוש הקרקעות של מי שלא שילם טסקא וכרגא, ומדוע? באיזה אופן הבכור נוטל פי שניים? (נה.)

קט. מי הוא "פרדכת", ובאיזה אופן מחויב להשתתף במיסי הקהל, ובאיזה לא, ומדוע? (נה.)

קי. המיצר והחצב, לענין מה מפסיקין, ולענין מה לא? (5) מה מפסיק לפאה (7) ולשבת (3)? מה הנ"מ בטומאה ושבת? מדוע החצב מפסיק? (נה:-נו.)

קיא. כשאין מצר וחצב, מהו תחום הנכסים? איזה עיירות מנה יהושע? איזה מקומות חייבים במעשר ואיזה לא? (נו.)

קיב. ג' כיתות שכ"א מעידה על שנה והוזמו כולם, מי וכמה משלמין? מה נתמעט מדבר ולא חצי דבר? ומה ההבדל? באר מח' ר"י ור"נ בא' אומר אכלה חיטים וא' אומר אכלה שעורים! (נו:)

קיג. האם הנידון אם אח אחד העדים יכול להעיד על חתימת השני תלוי במתני', ומדוע? (נז.)

קיד. אלו דברים שיש להם חזקה, על מה קאי? האם העמדת בהמה בחצר קונה, ומדוע? האם לשותפין שנדרו הנאה מותר להעמיד בהמה בחצר, ומדוע? (נז.-:)

קטו. במה אין השותפין מעכבין זא"ז, ומדוע? איכא דרכא אחרינא ועוצם עיניו, האם הוי רשע? חלוק, טלית שולחן, מטה של ת"ח, כיצד? ושל עם הארץ? (נז:-נח.)

קטז. לאיזה מערות נכנס ר' בנאה: ומדוע? מי הוא מז' צדיקים שלא מתו? מתי נתקיים באדם הראשון 'ואל עפר תשוב'? ההוא דאמר, חביתא דעפרא / דגרמי / דמוכין, מה נתכוין? (נח.)

קיז. מה פי' ר' בנאה באותו שאמר כל נכסי לחד? מה היה המזל של אשתו של ר' בנאה? מה שינה ר' בנאה מהנכתב דאבילא, ומדוע? מה נכתב אפיתחא דקפוטקיא, ומה בא ללמד? (נח.-:)

קיח. המרזב אין לו חזקה, ויש למקומו חזקה, באר! (3) ולפי"ז מ"ש ממזחילה (2)? האם בעל החצר יכול לעכב שלא יסתום את המרזב, ומדוע? (נח:-נט.)

קיט. סולם המצרי והצורי, מה דינם, ומה ההבדל ביניהם? חלון המצרית והצורית, מה דינם ומה ההבדל ביניהם? מה הדין למעלה מד"א בצורית? ומה הדין לאורה במצרית, ומדוע? (נט.)

קכ. באיזה זיז יש לו חזקה, ולכמה? ומה הדין בהחזיק בטפח במשך י'? בפחות מטפח, האם בעל חצר יכול למחות, ומדוע? והאם בעל הגג יכול למחות בבעל חצר, ולענין מה? (נט:)

קכא. מה טעם איסור פתיחת חלון לחצר השותפין (2)? בכמה זמן חזקת חלונות (2)? בונה את החדר לפנים מביתו, ובונה עליה וכו', איך שרי? (נט:-ס.)

קכב. מדוע אין לפתוח כנגד פתח בחצר השותפין? ומדוע ברה"ר שרי? קטן לא יעשנו גדול, א' לא יעשנו שתים, במאי מיירי, ומדוע? (ס.)

קכג. האם שרי לעשות חלל תחת רה"ר, באיזה אופן ומדוע? זיזין להיכן שרי להוציא, ומדוע? מדוע ר' ינאי לא קצץ בתחילה, ולבסוף קצץ האילן? כנס לתוך שלו, האם יכול לחזור ולהוציא או להחזיר? (ס.-:)

קכד. באיזה דבר שנפלה, חוזר ובונה ובאיזה לא, ומדוע? האם שרי לסוד ביתו בסיד שמעורב בו חול, ומדוע? משחרב ביהמ"ק, מה תיקנו חכמים (4), מנין שאין גוזרין גזירה אא"כ רוב הציבור יכולין לעמוד בה? (ס:)

קכה. מהו יציע (2) מה השמות שיש לו? (3) המוכר את הבית, האם מכר אותו? האם בור דינו כיציע, ומדוע? (סא.)

קכו. מצר מצרים חיצונים בבית הנמצא בבירה גדולה או בשדה הנמצאת בבקעה, מה דינו? ומאי קמ"ל בב' הדינים הנ"ל? (סא:)

קכז. כתב לו ארעא ארעתיא כל ארעתא זיהרי נכסי מה מכר לו? לרב בהו"א ובמסקנא מתי קונה כנגד ראש תור? באיזה ג' מקרים שהסתפקה הגמ' מה קונה נשארה הגמ' בתיקו? (סא:-סב)

קכח. מצר לו ג' מצרים ולא רביעי, מה דינו? מה הם ב' לישני דרבא ומה הלכתא? פלגא דאית לי בארעא ופלגא דארעא דאית לי, מצר ארעא דמינה פליגא או פסיקא, כמה מקבל, ומדוע? (סב:-סג.)

קכט. תנו חלק לפלוני בנכסי ובבור, מה דינו ומדוע (לתוספתא לרבנן ולסמכוס ולהלכה, רשב"ם)? עשה תנאי שיכול להתקיים רק ע"י שיור האם אמרינן שמשייר, הבא דוגמאות לדין זה (2)? (סג)

קל. מה צריך לכתוב בשטר בשביל: לקנות בור ודות, שלא יחפור בעה"ב בורות שו"מ, לקנות גג, לקנות האויר עד לרקיע, בנפיל שיוכל לבנות? (סג:-סד.)

קלא. מהיכן ילפינן דר"ע ס"ל מוכר בעין יפה להו"א (3) וכיצד דוחה הגמ'? ומהיכן ילפינן למסקנא? כמי ההלכה לרב ושמואל, והיכן אמרו דין כעי"ז, ומאי קמ"ל בב' המקומות? (סד-סה.)

קלב. ב' בתים זלמ"ז שניהם במכר או מתנה א' בזה וא' בזה, האם יש להם דרך?נמק! (סה.)

קלג. מוכר הבית האם מכר המפתח, הדלת, התנור , ושאר מיני תשמישין, באמר ובלא אמר הוא וכ"מ שבתוכו? (סה)

קלד. פרט הדינים והטעמים בפלוגתת ר"א ורבנן לענין: מכתשת, צינור שחקקו, כוורת דבורים, דף של נחתומים? (סה:-סו)

קלה. מ"ג שחשב עליהם להדיח האצטרוביל והמכתשת, מה הנידון בהם ולאיזה מ"ד? מה שלח ר"נ בדר"י בענין איצטורביל, ומה שמעינן מינה ? (סו:-סז.)

קלו. מכר לו חצר ואמר או לא אמר כ"מ שבתוכו, מה דינו לענין בתים, חנויות ומטלטלין, באמר דרתא דירתא וחצר? מכר לו י' שדות או חולסית ומצולה ועשה קנין בא' האם קנה האחרים, ומדוע? (סז)

קלז. מהו טלפיא מפרכתא וכבשי המוכר בית הבד האם מוכר אותם? מהם ולמה משמשים נסרים ווילאות ויקמים? המוכר בית המרחץ האם מוכר אותם ובתיהם? מה שמעינן מדברי ר' אשי במכירת בית הבד ? (סז:-סח.)

קלח. מוכר את העיר, האם מכר עבדים ומטלטלין ובבידרין של חיה ועופות שלה, ומדוע? בר מחונותא דאגר גינונייתא אנקולמיס בוזילי, מהם, והאם מכורים עם העיר? (סח)

קלט. מכר השדה, מה דין האבנים והקנים שבתוכה, לר"מ ולרבנן? חיצת הקנים וערוגה קטנה, האם נמכרים עם השדה? מלבנות של פתחים חלונות וכרעי המטה, מה צדדי הספק בהם? (סח:-סט.)

קמ. מה ילפינן מקרא 'ויקם שדה עפרון'? א"ל ארעא ודקלי או בי דקלי, לבר מדקלא פלניא, לבר מאליני או מאילני וגופני מה קנה? מה דין אילנית קטנים? באר לבד מאילני? (סט:-ע.)

קמא. א"ל חוץ מחרוב או חוץ מחצי חרוב, חוץ משדה או חצי שדה פלוני, מה דין שאר השדות ושדה זה? להצד שאינו קונה גם שאר חרובין, מדוע כתב חוץ מחרוב פלוני ? (ע.)

קמב. המפקיד בשטר וא"ל החזרתים, מה הנידון והשיטות בזה? שטר כיס היוצא על היתומים מהו, מה השיטות בזה, באר במה נחלקו ולהו"א ולמסקנא וכמאן הלכתא? (ע)

קמג. נותן מתנה נותן את כולה, מדוע? ומה כולל דין זה? מכר קרקע ושייר ב' אילנות לפניו, מה דינו לרבנן ולר"ע, להו"א ולמסקנא, ומדוע? (עא)

קמד. "פודה את האילנות בשוויהן" על איזה מקרה איירי, מה הדין בכה"ג לר"ע ורבנן, מה מקשה הגמ' מהך ברייתא לר"ה, ומה התי'? (עב)

קמה. מתי אזלינן בתר פדיון ומתי לא, לר"י לר"ש ור"מ, ומדוע? למי ולענין מה יש תורת אילן וקרקע, יש תורת גדיש ועומר? (עב:)

קמו. מהו תורן, עוגין, אפכלה וביצית? המוכר את הספינה האם מכר אותם? מה ילפינן מקרא 'אשר שמתי חול גבול לים'? מי הרג את הורמין בר לילית, ומדוע? מה גודלו של אורזילא ושל זיז שדי? (עג)

קמז. על מה אמרו רבנן כל אבא חמרא וכו' (2)? מה שמע רבב"ח על בלועי דקורח? מה עשה הקב"ה, ומה עתיד לעשות ללווינים ולבהמ"ו בהררי אלף, ומדוע? (עד-עה.)

קמח. על מי ועל מה נאמר: עיניו כעפעפי שחר, ובתבניתו מחץ רהב, ובטח כי יגיח ירדן, ימים יסדה ועל נהרות, המשוך לוויתן בריכה, וחשוב תהום לשירה, יכרו עליו חברים? (עד:-עה.)

קמט. באר המילים כנענים, כדכד, קוממיות? כמה חופות עשה הקב"ה לאדם הראשון, וכמה עתיד לעשות לכל צדיק? מדוע יש עשן ואש בחופה? (עה.)

קנ. מה נאמר על עתידם של צדיקים (2) ושל ירושלים (2)? מה גודלה של ירושלים קמייתא וציפורי בשלימותה? (עה:)

קנא. ספינה ובהמה, כמה צריך למושכם, והאם תלויות ב' המחלוקות זב"ז? ספינה נקנית במשיכה וכו', במה נחלקו ת"ק ור"נ, להו"א ולמסקנא? (עה:-עו.)

קנב. מסירה, משיכה והגבהה, היכן קונה כל קנין? במה נחלקו רבי ורבנן אם ספינה נקנית במסירה, להו"א ולמסקנא? וכמאן הלכתא ? (עו:)

קנג. במה קונין אותיות, ומנין (2)? מתי חוזר בשטר, ומתי גם בשדה? ומתי נקנה השטר יחד עם השדה? באיזה ד' דברים מצינו שאגב קונה אף שד"א לא קונה? (עז)

קנד. מכר את הקרון האם גם הפרדות מכורין? (2) מכר את הצמד האם הבקר מכור? "ואי אין הדמים ראיה ליהוי ביטול מקח" באר את שאלת הגמ'! במה אין דין אונאה? האם לרבנן המקח בטל, ומדוע? (עז:-עח.)

קנה. המוכר את החמור, האם מכר את כליו? איזה כליו? ומה הדין במכר חמור וכליו, היא וכל מה שעליה? ממה הביאה הגמ' ראיה דנח' בעודן עליו, וממה דבאין עודן עליו, ומה דחתה? (4) לר' יהודה, מכור לי חמורך זה, חמורך הוא, מה הדין, ומדוע? (עח)

קנו. מדוע בחמור מכר את הסייח ובפרה לא מכר את בנה? מדוע נקרא סייח? "על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תבנה ותיכונן, עיר סיחון", "כי אש יצאה מחשבון, להבה מקרית סיחון, אכלה עיר מואב, בעלי במות ארנון", "ונירם, אבד חשבון, עד דיבון, ונשים עד נופח, אשר עד מידבא", מה נדרש מפסוקים אלו? מה קורה למי שפורש מד"ת (2)? (עח:-עט.)

קנז. בור מלא מים, אשפה מלאה זבל, שובך מלא יונים, שדה מלאה עשבים, אילן מלא פירות, מה ראוי מזבח, לבדק הבית, לא לזה ולא לזה? מה הדין בשדה ואילן שהקדישן מלאין, וריקנין, ומדוע? באר ד' רבי נראין ד' ר' יהודה וכו'! (עט.)

קנח. מה הדין בבור ושובך שהקדישן מלאין וריקנין, ומדוע? מכר בור האם מכר מימיו? (עט.)

קנט. הלוקח פירות שובך מחבירו, מה נשאר למוכר, ומדוע? מדוע דבש שבכוורת אינו מקבל טומאת אוכלין (2), ובזב מכוורתו (3)? (פ)

קס. הלוקח לקוץ זתים, אילן, בתולת השקמה, סדן השקמה, קנים וגפנים, דקלים וארזים, כמה קוצץ ומדוע? איך שרי לקוץ בתולת השקמה בשביעית, ומדוע? כמה מיני ארזים יש? מדוע נמשל צדיק לתמר וארז? (פ:)

קסא. מה ההבדלים בין הקונה ב' אילנות בתוך שדה חבירו, לקונה ג'? (4) הלוקח פירות מן השוק, האם מביא וקורא? מה נתמעט מהפסוקים "אשר תביא מארצך", "אדמתך", "אשר נתת לי"? מדוע באילן א' לר"מ וב' אילנות לרבנן, מביא ואינו קורא? ומה צריך לעשות עם הביכורים הללו? (4) (פא.-פב.)

קסב. מה עושים עם מה שיוצא מן הגזע - באופן שאין לו קרקע, ומדוע? אר"ז דקל אין לו גזע, מדוע? ומ"ש משאר אילנות? (פב.)

קסג. הקונה ב' או ג' אילנות, האם יש לו דרך? לר"ע, האם כשהגדילו ישפה, ומ"ש מבור ודות? בג' אילנות, כמה קרקע קנה? את מלא אורה וסלו, האם זורעים, ומדוע? את הדרך האם זורעים, ומדוע? (פב:)

קסד. כמה יהא בין האילנות, כדי שיקנה מה שביניהם, ומדוע? (3) באיזה אופן ניתן לזרוע בין שורות הכרם (2)? מהיכן מודדין? ג' בדי אילן, האם נחשבים לג' אילנות? במה נסתפקה הגמ' אם מצטרפין (6)? עלה, היה ארז ביניהם, האם קנאו? איך האילנות עומדין, ומדוע? ומה הדין בתלת היגי חמייתא, ומדוע? (פג)

קסה. מכר את הראש, האם מכר את הרגלים? והאם הולכין אחר המנהג? מכר לו חיטים יפות ונמצאו רעות, ולהיפך, מי יכול לחזור בו? כשלוקח נתאנה, האם המוכר יכול לחזור בו? ומה נתחדש בזה יותר ממתני'? (פג:-פד.)

קסו. האם השמש אדומה או לבנה? מדוע היא אדומה בבוקר ובערב, ולבנה בצהרים? יין וחומץ האם זה מין א' או ב' מינים, ומאי נ"מ (3)? (פד)

קסז. מדוע כל זמן שלא פסק, לא קונה אפי' משך (פו.), מדד והניח ע"ג סימטא, האם קנה? (2) הוכח! "משך ולא מדד קנה" "שוכר את מקומן", איך יתכן כשהם ברה"ר? (פד:)

קסח. כליו של אדם, האם קונות לו ברה"ר? כליו של לוקח ברשות מוכר, באיזה אופן ברור שקנה לוקח? זרקו לתוך חיקה או לתוך קלתה מגורשת, מדוע? (6) ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה, ברשות לוקח כיון שקיבל עליו מוכר קנה לוקח, באיזה כלים מדובר, ומאי פסקא? פירקן והכניסן לתוך ביתו וכו' קנה, איך מדובר (3)? (פה.-פו.)

קסט. דברים שדרכן בהגבהה, האם נקנים במשיכה? הגונה כיס, לא קנה עד שיגביהנה או שיוציאה מרשותו, המוכר פירות - משך, בהמה דקה לחכמים במשיכה, מדוע מהני בזה משיכה? גונב כיס בשבת, מתי חייב על הגניבה? (פו)

קע. כור בל', כור בל' סאה בסלע, האם יכול לחזור בו לפני גמר המדידה? היתה מידה של א' מהם, מדוע קנה ראשון ראשון? ומדע במידה שאינה של שניהם לא קנה עד שתתמלא המידה? כששוכר הפועל מראש לעבוד עמו בגורן, מתי אסור, ומדוע? (פו:-פז.)

קעא. הלוקח פשתן מחבירו, האם צריך הגבהה, ומדוע? (פו:) ומדוע ר' ממקום למקום? (פד:) וכשמחובר לקרקע, איך קונה ומדוע? (פז.)

קעב. כשממלאין במידת סרסור, ונשברה החבית (המידה) מי מפסיד? הרכינה ומוצית, למי שייך, ומדוע? ומה הדין בחמה? והאם חייב להטיף ג' טיפין, ומדוע? (2) (פז)

קעג. השולח בנו לחנוני, ובחזור נשברה הצלוחית ואבד האיסר, מה הדין, ומדוע (5)? מדוע נדחו ההסברים הראשונים? הנוטל כלי מן האומן לבקרו ונאנס, מה הדין,ומדוע? והאם המוכר יכול להקדיש? זקן ואינה לפי כבודו שהכישה במקל, מדוע חייב בהשבה (2)? הלוקח ירק מן השוק, וגמר בליבו לקנותו, מה יעשה, ומדוע? במי מדובר? (פז:-פח.)

קעד. בעה"ב, חנוני וסרטין, מתי צריך לקנח מידותיהם, ומדוע? ומתי המשקלות והמאזנים? מתי מכריע טפח ומתי נותן גירומין, מנלן וכמה? מנלן דקשה עונשן של מדות משל עריות, ומדוע? גזל הדיוט והקדש, מי קשה? הקב"ה ומשה, כמה ברכו וקלל? (פח)

קעה. כשמנה למוד בדקה או בגסה, מי מפסיד, ומדוע? מה הדין כשמחול, כשמוסיף או מפחית בדמים, ומנלן? האם מעמדים אגרדמין למדות ולשערים, ומדוע? מהי המשקולת הקטנה? איך שוקלין 3/4 ליטרא? איך נראים מאזני דיגרומי, צמרים, חנוני, טורטני? (פט.)

קעו. ממה עושין ואין עושין משקלות, ומחק, ומדוע? איך לא ימחוק, ומדוע? האם ר' יוחנן לבסוף מנה את העוולות האסורות, ומדוע? איזה עוול יש במדה, במשקל, ובמשורה? מה רב מחדש שאסור להשהות מידות לא מתוקנות בביתו, ובאיזה אופן שרי? (פט.)

קעז. במה גזרו שלא יבואו להחליף, ובמה לא (2), ומדוע? מהו תומן, רוכלא, קורטוב? מדוע אין מוספין על המידות יותר משתות (4)? השתות מלגיו או מלבר? איך תיקון ר' פפא כיולא בת תלתא קפיזי? מה היה קשה על ר' פפא? (צ)

קעח. "לאמור מתי יעבור החדש ונשבירה שבר, והשבת ונפתחה בר, להקטין איפה, ולהגדיל שקל, ולעוות מאזני מרמח" על מי מדובר (5)? באיזה אופן אין איסור לאצור פירות ולמכור בזמן היוקר, מה עשה שמואל ומה עשה אביו, ומי עדיף? (צ:)

קעט. מתי אסור לאצור כלום? מתי מותר לקנות ולאצור אף לצורך השנים הבאות? את מה אין להוציא מא"י לחו"ל ולפוריא? במה אין להשתכר בא"י, והאם שרי ליקח חיטין לעשות פת ולמכור? איך ראב"ע השתכר ביין ושמן? בביצים, מה מותר ומה אסור? (צ:-צא.)

קפ. באיזה ירידת מחירים מתריעין, ומדוע? והאם גם בשבת? מתי מותר לצאת מא"י לחו"ל (3)? מדוע נענשו אלימלך ובניו (2)? (צא:)

קפא. מתי מתה אשתו של בועז? כמה משאות עשה, ועבור מי? מדוע לא הזמין את מנוח? מי היו בני נחשון בן עמינדב? ומאי קמ"ל? מה היה שם אם אברהם, המן, דוד, שמשון? כמה שנים והיכן נחשב אברהם אבינו? והמתנשא לכל לראש", על מי המדובר? (צא)

קפב. מה סיפר ר' יוחנן מזכרונו (6)? מחלון וכליון - יואש ושרף, מה היה שמם האמיתי, ועל מה נקראו בשם השני (2)? מי הם: ויוקים, ואנשי כוזיבא, וישבי לחם היוצאים, יושבי נטעים, וגדרה, עם המלך במלאכתו ישבו שם? ומהו: והדברים עתיקין? (צא:)

קפג. מהו סלמנטון, ומה עושה לתבואה? ואכלתם ישן נושן, איזה דברים? אלו דברים לא טוב להם היישון? (צא:)

קפד. המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן. באלו מקרים לא נחלקו רב ושמואל, מתי נחלקו, ומה טעמם? (צב)

קפה. סומכוס הסובר דבכל ספק יחלוקו מה דינו בהנ"ל? לוה, האם יכול לפרוע למלוה משאר נכסים (לרשב"ם)? (צב)

קפו. מדוע בספיקות דבתולה, עבד גנב, הפילה קודם הנגיחה, לא אזלינן בתר רוב (2)? מה נחלקו תנאי בשור מועד הנמצא ליד שור הרוג, ומדוע אי"ז הפלוגתא דרב ושמואל (צב:-צג.)

קפז. מכר זרע פשתן לחבירו וזרע ולא צמחו מה דינו ומדוע (3)? נתן לו זרעוני גינה ולא צמחו, מוסר סעודה לחבירו, כמה משלם? כמאן הלכתא? (צג)

קפח. המוכר לחבירו חיטים שעורים ועדשים, כמה מקבל עליו מעפרורית ושאר דברים? בורר צרור מגורנו של חבירו מה דינו, ומדוע? (צג:-צד.)

קפט. בא לנפות ביותר מרובע, סאה שיש בה רובע ממין אחר, פקדון דוודאי רמאי, שטר שיש בו ריבית, האם קנסינן בהו, ומדוע? (צד)

קצ. באלו ג' דברים מצינו דהיכא דבעי אהדורי כולה מהדר? ומדוע אמרינן בהו הכי? (צד:-צה.)

קצא. המוכר מרתף זה של יין או בסתם, באמר ובלא אמר לו למקפה, כמה קוססות מקבל עליו הלוקח? ומה דין המוכר חבית לחבירו? (צה)

קצב. יין הנמכר בחנות, בודק חביות ואח"כ נמצא חומץ, האם ומתי נחשב ליין ומדוע? (צה:-צו.)

קצג. המוכר חבית יין לחבירו והחמיצה, מה דינו לרב ושמואל, ולאמוראי דפליגי בבודק חבית? שמרים שיש בהם טעם מים האם הוו כיין, ומדוע? (צו:-צז.)

קצד. שמרים של תרומה, מעשר והקדש, עד כמה נאסרים ומוכשרים? כיצד איירי דין ההכשר בהם? (צז.)

קצה. יין מגתו, מפיה ושוליה של חבית, יין צימוקים, יין קוסס, מזוג, מגלה של שמרים וריחו רע, האם מקדשים עליהם? (צז.)

קצו. מוכר יין לחבירו והחמיץ, מה דינו בקנקנים דלוקח ודמוכר בא"ל למקפה ובלא א"ל? ומה הדין באמרו יין מבושם ישן ומיושן, ואדעתא לסבויי או לממטי אפרוותא דחל שפוט והחמיץ? (צח.)

קצז. מה שיעור אורך, רוחב וגובה המתחייב לבנות בית חתנות, רפת, בקר, וטרקלין? מה ג' קלין מסובין? (צח:)

קצח. מנ"ל דמקום ארון אינו מן המדה? כיצד רצו להוכיח דכרובים בנס היו עומדין מקרא דוחמש אמות, ואלו ו' דחיות דחו? כיצד עמדו הכרובין? (צט.)

קצט. מי שיש לו בור או גינה לפנים מביתו וגנתו של חבירו, כיצד תנאי ההשתמשות בהם? בנתן לו דרך מן הצד, כיצד משתמש? אמה בית השלחין ובית הקישון אני מוכר לך, כמה נותן לו, והאם מותר לזרוע האגפים, ומדוע? (צט)

ר. במה אמרינן ושלו לא הגיעו, ומדוע ל"א לנקוט פיזרא וליתיב (4)? מדוע אינו יכול לומר שקולו דידכו והבו דידי (2)? (צט:-ק.)

רא. הילוך במה קונה, ומנ"ל (2)? כי אתא לקמיה דריב"א וכו', למה אתו, ומה א"ל? (ק.)

רב. מה הם שיעורי הדרכים ושיעור המעמד, ומדוע? כמה מעמדות היו, ומדוע, והיכי עבדי? אלו ד' טעויות טעה ר' אויא בעשותו מעמד לאשתו? (ק)

רג. כתוב ס"ה כמה קברים יש בחצר אחת (3)? תרי דר"ש, מה ב' האפשרויות שאין לאומרם (לחד אמורא), ומה ב' האפשרויות שאפשר לאומרם? ד' מערות דר"ש, היכי עביד, והיאך א"א לומר ומדוע? (קא)

רד. המוצא מת ומתים מושכבים או הרוגים, כדרכם ושלא כדרכם, האם יכול ליטלם, וכיצד? מה שיעור שכונת קברות, ושיעור הבדיקה ממנו ולהלן, לרבנן ור"ש? (קא:-קב.)

רה. אלו ב' דברים אמרינן חדא ולא תרי? מתי אמרינן רואין ומתי ל"א, לרבנן ולר"ש, ומדוע? (קב)

רו. נקעים עמוקים י' ופחות מי', מלאים מים וללא מים, האם דינם כשדה לדין המוכר בית כור ולדין הקדש ופדיית שדות? מהו שיעור טרשים, והיאך מובלעים? אם היה סלע יחידי, על איזה דין הולך, ומה דינו? (קב:-קג)

רז. בית כור סתמא או בפירש, מדה בחבל או הן חסר הן יתר אני מוכר לך, מה דין פיחת והותיר? מה שיעור אונאה במטלטלין ובקרקעות? (קג:-קד.)

רח. כשמחזיר בהנ"ל, מה מחזיר, מתי הוי יפוי כח למוכר, ומתי יש איזה כפיה למוכר, ומדוע? (קד.)

רט. הותיר ט' קבין בבקעה גדולה לה' רבעין בבית ל"ה סאין, מה דינו ולהלכתא, ואי איכא מילתא יתירא, באר וכתוב הדין?(קד)

רי. שדה ונעשית גינה, מה הספק וצדדיו? היה סמוך לשדהו ר"ש וכו', מה כ"ש מה הדין, ומה הסתפק ר' אשי? (קד:)

ריא. מה הם המקרים דאמרו ב' לשונות הסותרין, ואלו ג' שיטות תנאים בזה? (קד:-קה.)

ריב. על אלו מקרים של לשונות הסתורים דברו רב ושמואל, ומה הדין והטעם בכל א'? (קה)

ריג. בסימניו ומצריו ובשם הדיינים, מה דינו בפחית והותיר שתות ובשתות בעצמה? ומה הדין בהיר השדה קודם המקח? (קו)

ריד. אחין שחלקו מה דינו בעלה גורל, ב' אחיו ושותפין שחלקו וישנו עוד אח ושותף, האם חלוקתן חלוקה, נמק?(קו:)

רטו. אחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של א' מהן, מה הדין, ומדוע? (4) ומה ההלכה? (2) ג' שירדו לשום א' אומר מנה וב' אומרים מאתים, א' אומר במנה וא' פ' וא' ק"כ, מה הדין, ומדוע (3)? ומה ההלכה (2)? (קז)

רטז. האומר חצי שדה אני מוכר לך, חציה בדרום אני מוכר לך, איזה חצי נותן, מה גודלו ומה ערכו? מהו חריף ובן חריף, מה מטרתם, ועל מי ליתנם, ומדוע? (קז:-קח.)

ריז. מדוע לא היה ראוי לפתוח באב את הבנים ברישא (2)? ומדוע כן פתח בזה? מנין שהאב יורש את בניו, ושקודם לאחי המת (2), ושאינו קודם לבני המת? במה בן עדיף על אח (4)? ובמה אח על הבן, ומדוע אי"ז עדיפות? (קח)

ריח. אב ובת מי קודם, ומדוע? (4) מנין שאב קודם לאחי האב? מה דורשים מ"שארו" (2), ומה דורשים מ"והעברתם" (2) האם משפחת אם שמה משפחה, ומנלן? (קט)

ריט. ויהיה נער... ממשפחת יהודה והוא לוי, מה שמו (2), מאיזה שבט, ומדעו נקרא ממשפחת יהודה? מי היה סבו, ומנין שתולין הקלקלה במקולקל (2)? מנין שידבוק אדם בטובים, ושנושא אשה יבדוק באחיה? (קט:-קי.)

רכ. מי היתה אשת אלעזר, והאיך יצא ממנו פנחס? במה טעה יהונתן שהשכיר עצמו לשמש לע"ז? עד מתי האריך ימים, ומה מינוהו בסוף ימיו, ומדוע? (קי.)

רכא. מנין שהבן קודם לבת (4)? מה ההו"א שיהיה כאשר יש לו בן ובת? מנין שהבת בת ירושה? (2) מנין שהאחין מן האב יורשין ולא מן האם? ולגבי מה צריך היקש דאחיה אחוה מבני יעקב? (קי)

רכב. מנין שהבן והבת יורשים את אמם, ומי קודם, ומנלן (2)? האם דורשים כאן דיו, ומדוע? האם בכור נוטל פי שנים בירושת האם, ומנלן? (3) הבא אחר נפלים, האם נפדה והאם נוטל פי שנים ומנלן? (קיא)

רכג. מנין שהבעל יורש את אשתו (2), ומדוע היא לא יורשתו? מדוע ר' ישמעאל דרש ה' פסוקים להוכיח שהבעל יורש את אשתו? האם יתכן שפנחס קנה את גבעת פנחס, ומדוע? ומנין היתה לו (2)? (קיא:-קיב.)

רכד. אשה שירשה נכסים מאביה שמראובן ומאמה שמשמעון, למי תינשא, ומדוע? מדוע לכ' מפי' בתורה "לאחד ממשפחת מטה אביה ואמה? "ולא תסוב... ממטה אל מטה", "ולא תסוב... ממטה למטה אחר", מה מדבר בהסבת הבן ומה בהסבת הבעל, ומדוע? (2) (קיב.-קיג.)

רכה. מנין שאין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק (2)? מנין שהבן קודם לבת בירושת אחי האם (גם קטו.)? תחילת וגמר דין, האם אפשר בלילה, ומנלן? ג' שנכנסו לבקר את החולה, באיזה אופן אין יכולים לעשות דין (2)? (קיג)

רכו. כשראו עדות בלילה, האם יכולים לדון ע"פ זה (2), ומה הדין שכשקיבלו עדות בלילה? מנין שאין עד נעשה דיין? עד מתי יכולים לחזור מהקנין, ולפי"ז באיזה אופן עושין דין? במה הלכתא כר' יוסף? (קיד)

רכז. האם האשה יורשת את בנה, ומנלן? לתנא דמתני', מדוע חזרו וכתבו האשה את בנה והאשה את בעלה? והאם אפשר להעמיד את משנתינו כר' זכריה בן הקצב? (קיד:-קטו.)

רכח. נחלה משמשת עד ראובן, מדוע ל"א עד יעקב? האם בת הבן קודמת לבת, ומנין? מתי תיקנו שבת הבן לא תירש עם האחין, ומדוע? (קטו:-קטז.)

רכט. על מי הקב"ה מלא עברה? אשר אין חליפות למו, מי הוא? ומה ר' יוחנן סובר, ומנ"ל? על מי נא' שכיבה ועל מי נא' מיתה, ומדוע? ממה קשה עניות? מה יעשה מי שיש לו חולה בתוך ביתו? (קטז.)

רל. אבי האב, אחי האב, ואחיו, מי קודם? סכם בקצרה את סדר הנחלות עפ"י הרשב"ם! (קטז:)

רלא. למי נתחלקה הארץ? כמאן אזלא מתני'? איזה חלקים נטלו בנות צלפחד, ומדוע לא כולם נכתבו במתני'? מי נטל חלק מרגלים מתאוננים ועדת קורח, ומנלן? (גם קיח:) ומה קיבלו בניהם? (קיז)

רלב. מה קשה על מ"ד לבאי הארץ נתחלקה, מקרא דלרב תרבו נחלתו? איזה חלקים נטלו בנות צלפחד למ"ד לבאי הארץ? האם היו כאלו שלא נטלו חלק בארץ - למ"ד לבאי הארץ? מדוע כ' רק על בנות צלפחד ובני יוסף? מנין שאין עין הרע שולטת בבני יוסף? (קיח)

רלג. מדוע נמנו חלקי בנות צלפחד באופן מיוחד? בזכות מי קיבלו בני המתלוננים חלק בארץ (2)? במה נטלו בנות צלפחד חלק בכורה (2)? מה נסתפק משה רבינו בבנות צלפחד ובקודש? (קיט)

רלד. את מי שאלו בנות צלפחד, ובאיזה אופן, ובמה זה תלוי? מנין שהיו חכמניות, דרשניות, צדקניות (2)? היכן יוכבד נולדה, ומדוע נקראת בת לוי? לפי מה נמנו בנות צלפחד, ומדוע? ולפי מה מושיבים את החכמים? (קיט:-קכ.)

רלה. מה יש באבות שאין בבנים, ומנלן? ומ"ש משחוטי חוץ דהפרת נדרים? ומה דינן של בנות צלפחד, ומנלן? ומה יש בבנים מה שאין באבות? מי דורש המ"ש דזה זה, ולמנין מה? ומה דורשים בש' מזה הדבר דשחוטי חוץ והפרת נדרים, ומנין שהפרת נדרים בג' הדיוטות? ומה עושים עם מש"כ ראשי המטות? (קכ.-קכא.)

רלו. מה הם הימים טובים לישראל, ומדוע? מי הם השבעה שקפלו את כל העולם? האם עמרם נכנס לרץ ישראל, ומנלן? מי נהרג במלחמת העי? (קכא)

רלז. האם א"י נתחלקה לשבטים או לקרקע גברי? הוכח! איך נתחלקה ישראל בתחילה (4)? ואיך היתה צורת חלוקת הארץ? באר מהו החלקה בכספים? מי יקבל החלק הי"ג, ומדוע ל"א ששבט לוי? (קכב.)

רלח. במה היתה שונה קבלת יהושע וכתב את חלקם בארץ, ומנלן? סרח או חרס, באר! מה כלב עשה עם חברון, הרי היא עיר מקלט? (קכב)

רלט. במה שונים נכסי האבי מנכסי האם (2), ומדוע? א' הבן וא' הבת בנחלה, באר! (5) האם הבכור נוטל פי שנים כ"א או בכל הנכסים, ומנלן? (4) (קכב:-קכג.)

רמ. מדוע הועברה הבכורה מראובן? ומדוע דווקא ליוסף (2)? ועיני לאה רכות, באר! (2) שנואה לאה, באר! מהי הצניעות שהיתה ברחל? מי משלים את המספר שבעים בני שירדו למצרים? מי יכול לנצח את זרעו של עשיו, ומנלן?(קכג)

רמא. במה כתוב בברייתא דבכור נוטל פי ב' (5) באיזה מקרה מדובר בכל א'? ומדוע נוטל פי ב'? (קכג:)

רמב. מה דין שבח ששנ"כ לאחר מיתת האב (גם דינא דר"פ) ומדוע, וכמאן הלכתא? באר הדין והנפק"מ באמר איני נותן ואינו נוטל! (קכד)

רמג. מלוה בשטר ובע"פ (קכד.) וריבית הבאה על ידם מישראל ועכו"ם, האם בכור נוטל פי שנים, לרבי ולרבנן? (קכד.-קכה.)

רמד. מהו מעשה דסבתא, מה פסקו בו רב ענן ור"ח, ומדוע? כמאן שלחו מתם ומ"ט, מה פסק ר"פ בראוי, במלוה ובמלוה שעמו? (קכה:-קכו.)

רמה. בכור שמיחה מיחה, באר הדין ובאיזה מקרה אמרו (2)? לענין איזה ב' דברים אמרינן ליתן לו דמי היזק ענביו? (קכו.)

רמו. בכור שנטל כפשוט במאי ויתר (2) ומ"ט? מהו המכללא שמשם נלמד דין זה? כמאן הלכתא? (קכו)

רמז. אמר על בנו שלא יטול פי' ב', מה דינו לר"י ולר"מ, ומדוע? אמר עליו אביו: פלוני בני בכורי, פלוני בכור, בכור שוטה, בוכרא הוא ומסי רוקיה, האם נוטל פי' ב'? (קכו:)

רמח. טומטום שנקרע ונמצא זכר, מה דינו לענין: ירושת בכור, בן שו"מ, למעט בחלק בכורה, מילה ל"ח, טומאת לידה ומנ"ל? ב' נשים שילדו ב' זכרים במחבוא, האם נוטלים פי' ב'? (קכו:-קכז.)

רמט. מה ילפינן מ"יכיר" לרבי ורבנן? אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי או להיפך, מתי נאמן ומתי לא? (קכז:)

רנ. נאמן עלי אבא, מתי אינו יכול לטעון השטאה וכמאן הלכתא? היה יודע לו בעדות עד שלא נסתמא ונסתמא, מה דינו (4) ומדוע? (קכח.)

רנא. על מה דרש מ"ז דהלכתא כדשלח ר"א (2) ועל אלו דינים לא דרש, ומדוע? (קכח:-קכט.)

רנב. מהי מתנה בתחילה באמצע ובסוף, מה דינה באדם א' ושדה א' או ב', ובב' בנ"א ובשדה א' וב'? (קכט.)

רנג. מה שיטת רב ששת בהנ"ל, כיצד רצה להוכיח מברייתא דתנו שקל, ומה דחה? מהיכן תיובתא דכולהו? והאם ר"ל איתותב? (קכט)

רנד. הנחלת ירושה לראוי ליורשיו וללא ראוי, במקום שיש יורשים קרובים יותר, מה השיטות בזה, באר טעם כל מ"ד! (קל)

רנה. מה ילפינן מקראי דלא יכול לבכר, והיה ביום הנחילו את בניו? ממה אין למדין הלכה, מהו שלא ידמה? מה אמר רבא לר"פ ולרב דר"י על פסקי הלכות שיגיעו בשמו? (קל:)

רנו. דברי ריב"ב האם מדברים בבירא, הוכח! מהם ומה הנידון אם ירתון או יסבון תנן? האם ומדוע אמרינן תנאי ב"ד שאני (קלא.)

רנז. שכ"מ הכותב נכסיו לאשתו ארוסה, נשואה או גרושה, לבנו קטל, לבת בין הבנים, אשה אצל האחים או בני הבעל האם הוי מתנה או לא? (קלא:)

רנח. מה הספק בהנ"ל בבירא? מהיכן רצו לפשוט ומה נדחה? לר"נ מה אומדנא יש בהנ"ל, ובששמע שמת בנו והנחיל נכסיו? (קלד.)

רנט. בריא ושכ"מ שכתבו נכסיהם לבניהם וכתבו לנשותיהם קרקע כ"ש או מטלטלין, מה דינו לת"ק (3) ולרבי יוסי? וכמאן ס"ל לר"נ בשיטת ת"ק ? (קלב)

רס. חילק נכסיו לב' בנות ואשה ומתה א' מהבנות, שמר בנכסיו חד דקלא, מה דין הכתובה? שכ"מ שכתב וכו' אם ראוי ליורשיו נוטלן משום ירושה וכו', מאי קמ"ל, להו"א ולמסקנא? (קלג.)

רסא. כתב נכסיו לאחרים כשבנו לא נהוג כשורה אם זכור לטוב? מהו מעשה דיוסף בן יועזר, והאם יש הוכחה להנ"ל? (קלג:)

רסב. מה היה המעשה דיונתן ב"ע, ומה נחלק הוא ושמאי? כמה תלמידים היו להלל, ומה נאמר על קטן וגדול שבהם? (קלג:-קלד.)

רסג. האומר זה בני, על אלו נכסים נאמן ליורשו, ומדוע? ומדוע נאמן לפטור אשתו מן היבום? בעל שאמר גרשתי עכשיו או לפני חודש, האם ועל מה נאמן? (קלד:)

רסד. על אלו ב' דינים אמר רבא חיש לה? זה אחי אינו נאמן, ואידך מאי קאמרי? מתי יחזרו נכסים למקומם ומה דין השבח? (קלה)

רסה. מהי דייתיקי, ומי מתנת בריא שקונה לאחר מיתה? שכ"מ שנמצא דייתיקי קשורה על יריכו או שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת, האם מקיימים דבריו? (קלה:-קלו.)

רסו. מהיום ולאחר מיתה, מה דינו בגט ובכותב נכסיו לבניו, ומדוע? מתי אי"צ לכתוב מהיום לרבי יהודה ולרבי יוסי, וכמאן הלכתא? (קלו.)

רסז. באלו ב' מקומות נחלקו ר"י ור"ל בדין קנין פירות, ומדוע אצטריך הך דהכא? מה רצה ר"י להוכיח מדינא דאחרים, ומה נדחה? (קלו:)

רסח. איך מתבארת מח' רבי ורשב"ג, אם השני מוציא מיד הלקוחות, לר"י ולר"ל? איך מתיישבת הסתירה בדבריהם? מי נקרא רשע ערום, והאם המוכר גם נקרא כך? (קלז.)

רסט. מה הדין לרשב"ג בנתנו הראשון במתנת שכ"מ, ומדוע? מתי מתנת שכ"מ נקנה? הוכח! מה הדין לרשב"ג בהוציא הראשון העבדים לחירות או שעשאן תכריכין למת, ומה החידוש? (קלז.)

רע. אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך לפלוני, האם הראשון יוצא בו יד"ח? ואיזה דין תלוי במח' רבי ורשב"ג? אתרוג של תפוסת הבית, האם יוצאין בו יד"ח? מתנה ע"מ להחזיר באתרוג, האם מהני, והאם יש לכפול התנאי? (קלז:)

רעא. אחריך לעצמי, מה הדין? נתן לו שור במתנה ע"מ שיחזירהו, האם יכול להקדישו? הכותב נכסיו לאחר, ואמר הלה אי אפשי בהן, מה הדין? פרט! (קלז:-קלח.)

רעב. כשחילק נכסיו, ממי גובה הבע"ח, וכמה? מה הם ג' המקרים שכשאמר "כראוי לו" בא להוסיף על חלקו? והאם רבנן פליגי? באיזה אופן נח' אי חיישינן לבי"ד טועין, ומתי לכו"ע חיישינן, ומדוע? (קלח)

רעג. במתנה מהיום ולאחר מיתה, מי מקבל הפירות המחוברין בשעת מיתה, ומדוע? מתי גדול האחין יכול להתלבש ע"ח הירושה? מתי הקטנים יכולים לדרוש לקבל בנישואיהם כמו אחיהם הגדולים, ומתי לא? (קלט.)

רעד. ציין ד' נ"מ בנידון אם בעל בנכסי אשתו יורש או לוקח? מדוע פרנסה אין תלוי בנידון זה? מהי ההכרעה בזה, ובכל מקרה ומקרה? (קלט)

רעה. מה הם נכסים מרובים? מה דין הבנים והבנות בנכסים מרובים ומועטים? מרובין ונתמעטו, מועטים ונתרבו, מה דינם, ומדוע? סכם השקו"ט באלמנה, בת אשתו ובע"ח, האם ממעטים בנכסים? ומה הדין באלמנה ובת? (קלט:-קמ:)

רעו. מהי סברת אדמון? האם טומטום יורש לכה"פ כבת, ומדוע? מתי, ולענין מה, הבת עדיפה מן הבן, ומדוע? מתי נאמר הדין "ילדה זכר נוטל מנה - נקבה נוטלת מאתיים", "ילדה זכר ונקבה הזכר נוטל ו' דינרין והנקבה נוטלת ב' דינרין", "ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה"? (קמ:-קמא:)

רעז. לדעת ר' הונא, מה הדין במזכה לעובר? מדוע לא מעמיד את משנתינו: כר"מ דמקנה דבר שלב"ל? כר' יוסי דעובר קני? כר' יוחנן בן ברוקה דיכול להוריש לא' מבניו? במבשרני? בשילדה? לכשתלד? (קמא:-קמב.)

רעח. מה הדין במזכה לעובר - לר"נ ור' ששת? מהי ראית ר' ששת, ומה דחו אביי ורבא, ומה הנ"מ ביניהם? באיזה אופן גם לר' ששת אין העובר נוחל ומנחיל? (2) (קמב:)

רעט. כשמעוברת מתה, מי מת ראשון? עובר, האם ממעט בחלק בכורה, ומנלן? בכור הנולד אחר מיתת אביו, האם זכאי לחלק בכורה? ומנלן? (קמב:)

רפ. האם הבר קשישא זכה בנכסים שזיכה לו אביו כ"א מהבנים שיוולדו, ומדוע? קני את כחמור, את וחמור, מה הדין, ומדוע? מהי ראית ר' ששת מקישות מר, ומדוע אי"ז ראיה? במעשה שקידש ה' נשים בכלכלה של תאנים, מדוע ל"ה את יחמור? (קמב:-קמג.)

רפא. האומר לאשתו נכסי ליך ולבריך, כמה מקבלת? והאם יש ראיה מדיני לחם הפנים, ומדוע? האומר ה"ע מנחה ק' עישרון, איך מביאם, ומדוע? מי ששלח חתיחות מעיל (פיסקי), איך יתחלקו? האומר נכסי לבניי, ויש לו בן א', האם גם בתו או בן בנו יקבלו, ומנלן? (קמג)

רפב. כשהשביחו הגדולים את הנכסים, למי הולך השבח? פרט המקרים! מה החידוש באשה שאמרה "ראו וכו'"? המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו, מה התנאים לכך (5)? מה דין העליה והאכסדרה? מהם הג' מילי דהם הלכתא בלא טעמא? (קמג:-קמד.)

רפג. אחין השותפין שא' מהם נפל לאומנות, למי השכר הולך? כשחלה, ע"ח מי הרפואות? מהו חולה בפשיעה? כשא' מהאחין הולך ללמוד תורה או אומנות, האם זכאי לקבל שם מזוונת, וכמה, ומדוע? (קמד:)

רפד. איך מפרשים את המשנה דחזרה שושבינות חזרה לאמצע, הרי בברייתא כ' חזרה לו? (3) במה נח' ת"ק ור"י הנשיא שאמרו מקום שנהגו להחזיר מחזירין וכו'? (2) קידשה בכיכר, במה נח' התנאים, ובאיזה אופן מדובר, ומדוע? (קמד:-קמה.)

רפה. מה הם ה' דברים שנאמרו בשושבינות, ומדוע? באיזה אופן יש לו תרעומת, וכמה ינכה מדמי שושבינותו? (3) האם יכול לבקש שיפרע לו חוב שושביניתו באופנים שיש בהם פחות או יותר שמחה מהאופן שנתן לו הוא? הוכח! (קמה:)

רפו. מי הוא ומדוע נקרא כך: עתיר נכסין עתיר פומבי, עתיר סלעים עתיר תקוע, עתיר משח עתיר כמס? על מי נאמר "כל ימי עני רעים - וטוב לב משתה תמיד" (6), ומה הוסיף בן סירא על דברי שלמה המלך (2)? מדוע כל ימיו רעים הרי יש שבתות ויו"ט? (קמה:-קמו.)

רפז. איזה סבלונות אין נגבין, כשאכל שם סעודת חתן, וכשלא אכל? מה הדין בשתה, בפחות מדינר, ע"י שלוחו, שגרו לו? מהו הספק מהו שישלם / שישלש שבח סבלונות? מה השמיעונו בכך ששלח לה יין חדש ושמן חדש וכו' בעצרת (2)? (קמו.)

רפח. מה הכניס האיש בחיקו כשבא לבדוק את אשתו? באר על פי זה את תשובתה? מדוע לא ירשה הבעל? מתי מחזרת אפי' כישא דירקא, ואיך שמין? (קמו)

רפט. מנין שמשנתינו הולכת אחר אומדנא? והאם ר"ש בן מנסיא ור"ש שזורי ס"ל כן? באיזה אופן מודים רבנן לר"ש בן מנסיא, שכשנודע שיש לו בן אין מתנתו מתנה, ומה החידוש? מה המקור למתנת שכ"מ (5)? (קמו:-קמז.)

רצ. מה ציוה אחיתופל את בניו (3)? מתי הוא הזמן שמזג האויר בו הוא סימן על תבואות השנה (3)? מהו הסימן ביו"ט של עצרת (3)? מהו הסימן במוצאי יו"ט אחרון של חג, בבבל ובא"י? פרט! מהו הסימן בראש השנה? (קמז.)

רצא. המוכר שט"ח לחבירו, האם הוא או יורשו יכולים למחול, ומדוע? ומה הדין במתנת שכ"מ? והאם המוחל חייב לפצות את הקונה, ומדוע? מדוע מהני בשכ"מ "הלואתי לפלוני", הרי ליכא בבריא (2)? (קמז:-קמח.)

רצב. דקל לאחד ופירותיו לאחר, מהו הספק? ומהו הספק השני (ב"פ ברשב"ם), מה פשט ר' נחמן? "אנן אדר"ל מתנינן לה"? (קמח)

רצג. שכ"מ שכתב כל נכסיו לאחרים, מתי חוזר בכולן, ומתי באחרון, ומדוע? כשכתב כל נכסים לאחרים, מתי חוזר בו בעמד (2)? כולן לראשון ומקצתן לשני, מי קנה וכמה? (כשמת וכשעמד). ומה הראיה שחזרה במקצת הויא חזרה בכולה (2)? (קמח:)

רצד. הקדיש, הפקיר נכסיו, חילק כל נכסים לעניים - ועמד, מה הצדדים? מה הם לשונות שמועילות במתנת שכ"מ (10)? מכר כל נכסים ועמד, מה הדין, ומדוע? שכ"מ שהודה, האם מהני או שאמרינן שלא להשביע את בניו, ומדוע? (קמח:-קמט.)

רצה. מהו השיור, ומהו שיעור השיור בכדי שתהא מתנתו קיימת? היכן מצינו דתנא קרקע ואי"ז דווקא קרקע, ודתנא כל שהוא דאית ביה שיעורא, ומדוע כך? (קמט:-קנ.)

רצו. מטלטלי לפלניא, כל מטלטלי לפלניא, כל דמיטלטל - מה כלול בדבריו? מהו הספק אם עבדא כמקרקעי או כמטלטלי? מדוע עשו מטלטלין שיור אצל עבד ולא אצל כתובה? (2), ואיזה מטלטלטין הם שיור בכתובה? מה הם ה' עד שיכתבו כל נכסיהם? (קנ)

רצז. אמר נכסי לפלוני, מה נככלל בכלל נכסים, ומנלן? (9) מה צדדי הספק בס"ת? מה טעם המח' במתנת אימיה דר"ז בר טוביא, ואימיה דרמי ור' עוקבא בר חמא? (קנ:-קנא.)

רצח. מה היה המעשה ומה נפסק, באימיה דר' עמרם חסידא, באחתיה דר' טובי ור' אחדבוי ב"ר מתנה? באחתיה דר' דימי בר יוסף, מדוע יכלה לחזור בה, הרי שיירה? מתנה שכ"מ במקצת, האם צריכה קנין, ובאיזה אופן אין צריכה? (קנא)

רצט. מתנת שכ"מ במקצת ובכולה, שכתוב ולא כתוב בה קנין, באיזה מקרה נחלקו רב ושמואל, הוכח! מה הדין והטעם לכל מ"ד? מאיזה דין מקשינן אדרב ומאיזה אדשמואל ומה מתרצינן? (קנב)

ש. כתב לשנים או כתב וזכה לשנים, מה הדין לרב ושמואל? כתב וזכה לאחרים, האם יכול לחזור לעצמו? מתנתא שכתוב בה בחיים ובמות או מחיים ובמות, מה דינם, ולהלכתא? (קנב:-קנג.)

שא. באלו ג' נידונים שייכת פלוגתת רבי יעקב ור"נ אי אזלינן בתר חזקה דהשתא או חזקה דמעיקרא? (קנג:)

שב. וחכ"א הממע"ה, במאי ראיה (2) ובמאי קמפלגי? מעשה דקטן היה בשעת מיתה נכס ביד מי היו ומי רצה להוציא, מה היה הנידון לבודקו, ומדוע לא בדקו אותו? (קנד)

שג. מודה בשטר שכתבו האם צריך לקיימו (2) בכת"י הלוה האם נחלקו כנ"ל (2)? באר התיובתא ממעשה דקטן למסקנא? (קנד:-קנה.)

שד. קטן מאימתי מוכר מטלטלין וקרקעות אביו, ומאימתי מעיד עליהם? סריס שלא נולדו בו סימנים מאימתי נחשב גדול? המתעכב בהבאת סימנים, מה עצה יש לו שיגיעו הסימנים? (קנה)

שה. מהו "תוך זמן" ומה דינו? מה היה המעשה בפחות מבן כ', ומדוע פסק רבא שמקחו מקח? מאימתי קטן יכול להביא מתנה? (קנה:-קנו.)

שו. לאלו דברים אמר ר"נ בשם שמואל שבודקין, ומאי קמ"ל? קטן שקיבל נכסים במתנה, מאימתי יכול למוכרם? (קכו.)

שז. במה נחלקו חכמים ור"א במתנת שכ"מ, מהיכן הביא כ"א ראיה לדבריו, ומה דחה המ"ד השני? מ"ט לייט ר"א את בני רוכל, ומה סברתו לאיסור בהנ"ל? (קנו)

שח. קונין קנין משכ"מ ואפי' בשבת, כמאן, ומדוע? איזה ב' פלוגתות נחלקו ר"מ ור"י בשיטת ר"א ור"י (אם אומרים ק"ו או בדוקא)? (קנו:-קנז.)

שט. נפל הבית עליו על מורישיו ודנים יורשי מורישיו עם בע"ח מי מת קודם, מה הדין, ומדוע (2)? מה הנידון בדין דאקני, כיצד רצתה הגמ' לפשוט ממתני', ומה דחינן בתחילה ובמסקנא? (קנז.)

שי. על מה ומה נא' ב"שבח קרקעות כיצד" ומה רצתה ההגמ' להוכיח לדין דאקני? מה הנידון ומה הפסק בלוה ולה? (קנז.)

שיא. נפל הבית עליו ועל אשת, מה דינו לב"ה? בעליו ועל אמו, מה דינו לר"ע? מה נשאל רשב"ם מרבותיו שבלותיר, ומה השיב להם? (קנח)

שיב. 'וזו שקשה בדיני ממונות' פרט ד' דברים להו"א, ומדוע נדחו? מה מתקים שקשה ומה מקשינן ע"ז ממתני' דנפל הבית? (קנט.)

שיג. בן האם יורש אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב, הבא ב' הוכחות ונמק הטעם? מה נפסק בנכסי דבר סיסין, מה מקשינן ומתרצינן ע"ז בגמ', ומדוע נקטה הגמ' ד"ז בסוגיין? (קנט:)

שיד. מהם ב' סוגי גיטין שיש, ומה ב' חלוקים במשנה שיש בהם, מה הדין כשעשה גט א' כהשני? מהם הפסוקים מהם רצו ללמוד' הב' גיטין (3) ומדוע למסקנא לא לומדים מהם? מדוע באמת יש ב' סוגי גיטין (קס)

שטו. היכן עדים חותמים (2)? הבא ב' חששות ששאלה הגמ' לכל מ"ד, ומה מתרצינן ? מדוע מתני' דייקא כר' הונא? (קס:-קסא.)

שטז. מדוע צריך שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה, ומנ"ל? מה דין שיטה ומחצה, ומנ"ל? מהו דינו דחזקיה, ומנ"ל? (קסב)

שיז. ב' שיטין האם הוי עם אוירן, הוכח? כתוב שיטות האמוראים בשיעור השיטות ואוירן? (קסג.)

שיח. דין עדים לאשרתא, מה השיעור שיכול להיות, באר החילוק בין דין זה לדין עדים וכתב (2)? (קסג.)

שיט. שטר הבא או ועדיו על המחק או חלקם, מה דינו? מדוע לא חיישינן ששדי דכותא במקום עדים דמעיקר ומקיים וכו'? (קסד.)

שכ. מה טען רבי לדברי רחב"ג לפסול מקושר שעשאו פשוט? באר מהו בשנת פלוני ארכ,ן מה נפסק בדין זה, ומדוע? על אלו ב' דברים אמר רבי שהם לשוה"ר, ומדוע?

שכא. מי הם והיכן הג' מ"ד הסוברים שמראה מקום הוא לו? ע"א בע"פ וע"א בשטר, מהו לטרוף מלקוחות? (קסה)

שכב. מה שלחו מתם לר' ירמיה, ולאיזה מ"ד הנידון (4)? (קסה:)

שכג. אמר כסף, כסף בדנרין ודנרין כסף כסף בדנרין, וכל הנ"ל בזהב, כמה יכול לתבוע? מנ"ל דיש חילוק בין דנרי לדנרין? (קסה:-קסו.)

שכד. בכמה אותיות יכול ללמוד תחתון ומעליון, ומדוע? ספל מלמעלה וקפל מלמטה, ולהיפך, מה דינן, ומדוע? (קסו:)

שכה. הרוצה שיכירו חתימתו, היכן יחתום, ומדוע? איזה מספרים אין לכתוב בסוף השורה, ומדוע? ומה יעשה בהזדמן לו כך? איך גילה אביי את הזיופים, ואיך גילה רבא שחתימתו זויפה, ואיך זויפה חתימת ר"א בר אדא? (קסז.)

שכו. מי נותן שכר: 1) הגט והשובר 2) שטר הלואה 3) מכירה 4) אירוסין ונישואין 5) אריסות וקבלנות 6) שטרי בירורין ומעשה בי"ד, מדוע, ומה החידוש? מדעת מי כותבין אותם? מה הם שטרי בירורין, ולמי נותנים אותם, ומדוע? (קסז:-קסח.)

שכז. את מי צריך הסופר להכיר בשעת כתיבת הגט והשובר, ומדוע? מדוע אין לחשוש לב' יוסף בן שמעון בעיר אחת? איך סומכין במי שבא לגור בעיר, שזהו אכן שמו (2)? איזה ג' דינים נאמרו בצורבא מרבנן? בארם! (קסז:-קסח.)

שכח. כשפרע מקצת ואמר לשליש שאם לא ישלם לתאריך פלוני יחזיר השטר למלוה, מה הדין, מה טעם המח', ומה ההלכה? (קסח.)

שכט. מי שנמחק שטרו, מה יעשה? ומתי א"צ אפי' לקיימו לאחמ"כ? מהו נקרע ומהו נתקרע? מהו קרע של ב"ד (2)? מה היתה כוונת אביי במה שאמר לסופר שיכתוב הוא על המחק ועדיו על הנייר? (קסח:)

של. מי שאבד שטרו, האם כותבין שטר חדש ע"פ העדים, ומדוע? (בשטר הלואה) ומה הדין בשטרי מקח? באר הקשר בין מח' רשב"ג וחכמים בהנ"ל, למח' בהחזיר שטר המתנה? (קסח:-קסט.)

שלא. מדוע אין לכתוב האחריות? מדוע אין חוששין לבע"ח, ולטריף וחזר וטריף? מדוע לא נכתוב האחריות, וניתן למוכר שובר (3)? ומ"ש משובר על הלואה? איך כותבין - חוץ מן האחריות (2)? כשהשליח קנה שדה שלא באחריות, מה הדין, ומדוע? (קסט)

שלב. הבא לידון בשטר ובחזקה, במה נידון? באר המח' בחמש אופנים! מי סובר אותיות נקנות במסירה, ומנלן? מי סובר דעדי מסירה כרתי? מי סובר מודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו, ומנלן? (קע.)

שלג. מי שפרע מקצת חובו, מה עושים, ומדוע דוקא כך (3)? האם העדים כותבים כמה שטרות על שדה אחת (2)? (קע:-קעא.)

שלד. איזה שטר מאוחר כשר לכו"ע, ומדוע? באיזה שטר מאוחר נח', ומה טעמם? האם כותבין שובר על כל החוב שבשטר, ומנלן? מה החילוק בין שטרי מו"מ לשטרי הלואה המאוחרין? האידנא דכתבינן שובר, איך כותבין שטר מאוחר (2)? (קעא)

שלה. בשטרי הקנאה, איזה זמן כותבין? בשטרי הלואה, איזה זמן כותבין? איזה מקום כותבין בשטר? מה הגריעותא למלוה וללוה - כשמחליף שטר בן ק' זוז לב' שטרות דנ' זוז? מדוע אין להחליף לשטר א' דנ' זוז? (קעב.)

שלו. בהניח אביהן מרחץ ובית הבד, איך יחלקום בעשיר והעני? ומדוע אי"ב דין גוד או איגוד? שני יב"ש, מה יעשו כדי לזהותם (4)? (קעב.)

שלז. 'אני פב"פ לויתי ממך מנה', האם יכול לגבות בשטר זה? מה דין גט שכ' בו גרשתיה היום? האם חיישינן לנפילה דיחיד ודרבים? (קעב:)

שלח. שני יב"ש האם מוציאין שט"ח על אחרים, ובמה זה תלוי (2)? והאם מוציאין שט"ח זע"ז, ובמה זה תלוי? "נמצא לא' בין שטרותיו - שטרו של יוסף בן שמעון פרוע", באר המקרה! (2) (קעג.)

שלט. שטר לך בידי פרוע, חוב לך בידי פרוע, מה הדין, ומדוע? שדי מכורה לך, שדה שיש לי מכורה לך, מה הדין, ומדוע? (קעג.)

שמ. מה המקור לשעבוד ערב וקבלן (4)? מדוע אין בזה אסמכתא? מה הדין כשיש נכסים ללוה - באמר ע"מ שאפרע ממי שארצה, ובקבלן? מהו ל' ערבות ומהו ל' קבלנות (ג' שטרות)? (קעג:-קעד.)

שמא. באיזה אופן אין למלוה כלום? האם הדיין יכול להוריד המלוה לנכסי הלווה לפני שתבע! ומדוע? מדוע אין גובין מיתומים קטנים חובות אביהם (2)? ומה הנ"מ? איזה הלוואה גובין גם לר' פפא מיתומים, ומדוע? (קעד)

שמב. האם חיישינן לצררי בערבא למלוה עכו"ם, ומדוע? (2) איזה עצה רצה לייעץ אביי לר' הונא בנו דמשה בר עצרי? מדוע לא יעץ לו? ואיך הותר לייעץ כך? ערב וקבלן דכתובה, האם משתעבדין, ובאיזה אופן? (קעד:)

שמג. מתי אמרינן דאדם עשוי שלא להשביע את עצמו ואת בניו (2)? שכ"מ שאמר מנה לפלוני בידי, תנו מנה פלוני, האם היתומים נאמנים למר פרענו, או לומר חזר וא"ל אבא פרעתי, ומדוע? שכ"מ שהודה, האם צ"ל אתם עדי, כתובו, ומדוע? (קעה.)

שמד. מלוה ע"פ והשטר, האם גובין מדאוריי' ממשועבדים, ומה הדין מדרבנן, ומדוע? האם מלוה ע"פ גובה מיתומים ומלקוחות, ומדוע? (3) באיזה אופן יורשי בעל הבור חייבין לשלם דמי שור לבעליו (2)? (קעה:)

שמה. האם גובין ממשועבדים ע"פ כת"י (לר"מ ור"א)? ערב היוצא אחר חיתום שטרות, האם וממה גובין? ומה הדין קודם חיתום, ומדוע? באיזה אופן עדים החתומים על שאלת שלום בגט פסולין? (קעו.)

שמו. בחנוק, האם נח' ר' ישמעאל ובן ננס? איזה ערב צריך קנין ואיזה לא (3)? (קעו)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן