1)

TOSFOS DH v'Al Yedei Shlomo v'Al Yedei Bnei Korach

תוספות ד"ה ועל ידי שלמה ועל ידי בני קרח

(SUMMARY: Tosfos resolves texts that say "Shlomo", and texts that do not.)

לפי הספרים דגרסי שלמה צ"ל דאסף הוה משלשה בני קרח והוא אביאסף

(a)

Version #1: According to the texts that say "Shlomo", we must say that Asaf is one of Korach's three sons. He is Avi'asaf.

ולספרים דל"ג שלמה לא הוי אסף אביאסף אלא אסף היה מן הלוים המשוררים

(b)

Version #2: According to the texts that do not say "Shlomo", Asaf is not Avi'asaf. Rather, he was among the Leviyim who sing.

וא"ת ולהנהו דלא גרסי ליה אמאי לא חשיב ליה הא כתיב (תהלים עב) לשלמה אלהים משפטיך וגו'

(c)

Question: According to the texts that do not say [Shlomo], why isn't he counted? (Tehilim 72) says "li'Shlomo Elokim Mishpatecha..."!

וי"ל דדוד אמרו והתפלל על שלמה

(d)

Answer: David said it, and he prayed for Shlomo.

תדע דכתיב בסוף המזמור כלו תפלות דוד

(e)

Proof: The end of this Mizmor says "Kalu Tefilos David."

וא"ת לספרים דגרסי שלמה הכתיב כלו תפלות דוד

1.

Question: According to the texts that say "Shlomo", why does it say "Kalu Tefilos David"?

וי"ל לפי שסיימו דוד

2.

Answer: It is because [Shlomo began this Mizmor, but] David finished it.

והא דכתיב נמי שיר המעלות לשלמה

(f)

Implied question: [According to the texts that do not say Shlomo], why does it say "Shir ha'Ma'alos li'Shlomo"?

דוד כמו כן אמרו דכל חמש עשרה מעלות דוד אמרן

(g)

Answer: David said also this. David said all 15 Mizmorim that begin "Shir ha'Ma'alos."

ויש ספרים דקא חשיב אברהם ואיתן האזרחי וגריס לקמן דקא חשיב אברהם וקא חשיב איתן והאמר רב איתן האזרחי הוא אברהם

(h)

Alternative text: Some texts count Avraham and Eisan ha'Ezrachi, and say below "he counts Avraham, and he counts Eisan. Rav taught that Eisan ha'Ezrachi is Avraham!

ומשני איתן האזרחי דקא חשיב הכא יעקב

1.

It answers that Eisan ha'Ezrachi who is counted here is Yakov.

וקשה להאי גירסא דמנא לן דדוד כתב ספרו על ידי אברהם כיון דאיתן האזרחי לאו היינו אברהם

(i)

Question: This text is difficult. What is the source that Avraham wrote [part of] Tehilim, since Eisan ha'Ezrachi is not Avraham?!

2)

TOSFOS DH Yirmeyahu Kasav Sifro v'Sefer Melachim

תוספות ד"ה ירמיה כתב ספרו וספר מלכים

(SUMMARY: Tosfos explains why Yeshayah did not write Sefer Melachim.)

והא דלא כתב ישעיה דהיה קודם ירמיה ספר מלכים

(a)

Implied question: Why didn't Yeshayah, who was before Yirmeyahu, write Sefer Melachim?

לפי שנהרג ולא היה בסוף מלכים ממנשה ואילך (לפי שנהרג) ואפילו ספרו לא כתב

(b)

Answer: It is because [Yeshayah] was killed, and he was not at the end of Melachim from Menasheh and onwards. He did not even write his own Sefer!

3)

TOSFOS DH Chizkiyah v'Siyato Kasvu Yeshayah

תוספות ד"ה חזקיה וסיעתו כתבו ישעיה

(SUMMARY: Tosfos points out that Chizkiyah himself did not write it.)

לפי שחזקיה גרם להם לעסוק בתורה נקרא הדבר על שמו אבל הוא לא כתבו שהרי מת קודם לישעיה דמנשה בנו (הגהה בגליון) הרג לישעיה

(a)

Explanation: Because Chizkiyah caused them to engage in Torah, the matter is attributed to him, but he did not write it, for he died before Yeshayah, for his son Menasheh (after he became king, after Chizkiyah died) killed Yeshayah.

4)

TOSFOS DH Ad Lo

תוספות ד"ה עד לו

(SUMMARY: Tosfos questions R. Chananel's Perush.)

פירש ר"ח עד פסוק ולו אחים בני יהושפט (דה"ב כא) ומסייע לרב שייחס עצמו ועלה שייחוס עצמו כתב לפני זה הפסוק

(a)

Explanation (R. Chananel): [Ezra wrote] until the verse "v'Lo Achim Bnei Yehoshafat." This supports Rav, who says that he recorded his own lineage, and ascended, for his own lineage is written before this verse.

וקשה לפירושו דהל"ל עד ולו בוי"ו

(b)

Question: His Perush is difficult. It should have said 'until "v'Lo"', with a Vav!

5)

TOSFOS DH Piresh ha'Kuntres d'Yechezkel Lo Kasav Sifro l'Fi she'Hayah b'Chutz la'Aretz

תוספות ד"ה פ"ה דיחזקאל לא כתב ספרו לפי שהיה בחוצה לארץ.

(SUMMARY: Tosfos questions this from Yirmeyahu.)

וקשה דהא ירמיה נמי בחוצה לארץ היה שהלך למצרים ונתנבא שם כמה נבואות ולא מצינו שחזר יותר לארץ ישראל

(a)

Question: Also Yirmeyahu was in Chutz la'Aretz, for he went to Mitzrayim and had several prophecies there, and we never find that he returned to Eretz Yisrael!

6)

TOSFOS DH Shemoneh Pesukim sheb'Torah

תוספות ד"ה שמונה פסוקים שבתורה

(SUMMARY: Tosfos discusses how these are read differently.)

ה"ר משולם היה מצריך מכאן לקרות לאחד אותן ח' פסוקים שלא יקרא עמו שליח צבור

(a)

Explanation #1: Based on this, R. Meshulam used to mandate that only one person read the eight verses. The Shali'ach Tzibur may not read with him.

ואין נראה לר"ת דהא כל התורה כולה נמי אחד קורא כדתנן במגילה (דף כא:) קראוה שנים יצאו אמר בגמ' תנא מה שאין כן בתורה

(b)

Rebuttal (R. Tam): Also the entire Torah, an individual reads, like the Mishnah in Megilah (21b) says that if two read [the Megilah], they were Yotzei, and the Gemara says that this is not so regarding Torah.

ואומר ר"ת דיחיד קורא בלא הפסקה שלא יקראו שנים זה ד' פסוקים וזה ד'

(c)

Explanation #2 (R. Tam): An individual reads [the eight verses] without interrupting. Two people may not read four verses each.

ומה שנוהגים עתה לקרוא שנים [בכל התורה]

(d)

Implied question: Why is the custom nowadays that two read the entire Torah (the Shali'ach Tzibur and the Oleh together? The Gemara in Megilah forbids this!)

אומר ר"ת כדי שלא יתבייש מי שאינו יודע לקרות בעצמו

(e)

Answer (R. Tam): This is to avoid embarrassing one who does not know how to read by himself.

כענין שמצינו במסכת ביכורים (פ"ג מ"ז) דתנן כל מי שיודע לקרות קורא בעצמו ושאינו יודע לקרות מקרין לפניו נמנעו מלהביא ביכורים

(f)

Support: This is like we find in Bikurim (3:7). The Mishnah says that one who knows how to read (Viduy Bikurim), reads by himself. One who did not know how to read, they were Makri for him (recited the words for him to repeat. Such people) refrained from bringing Bikurim;

התקינו שיהיו מקרין את מי שיודע לקרות ואת מי שאינו יודע לקרות

1.

They enacted to be Makri for one who knows how to read, and for one who does not know how to read.

והא דאמר בירושלמי במגילה רבי שמואל בר רב יצחק על לבי כנישתא וחזא חזנא דקאים וקורא ולא קאי בר איניש תחתיו

(g)

Implied question: It says in the Yerushalmi in Megilah that R. Shmuel bar Rav Yitzchak entered a Beis ha'Keneses and saw a Chazan (Shali'ach Tzibur) standing and reading, without anyone by him;

א"ל אסור כשם שנתנה תורה על ידי סרסור כך אנו צריכין לנהוג בה על ידי סרסור

1.

Citation (Yerushalmi - R. Shmuel): This is forbidden. Just like Torah was given through an intermediary, we must conduct with (read) it through an intermediary!

אע"ג דמשמע שחזן עומד אצל הקורא לא שיקרא עמו אלא יעמוד ויקרא אותם שיש להם לקרות כדי שתנתן תורה על יד סרסור

(h)

Answer: Even though it connotes that the Chazan stands next to the one reading, he does not read with him. Rather, he stands and calls [by name] those who should read, in order that Torah will be given through an intermediary.

ועוד אומר ר"י דיכול להיות שקצת מסייע לו בנחת והא דמשמע במגילה שלא יקראו שנים היינו שניהם שוין בקול רם

(i)

Answer #2 (Ri): It can be that [the Chazan] helps a little, quietly. It connotes in Megilah that two may not read, i.e. equally aloud.

7)

TOSFOS DH Iyov Lo Hayah v'Lo Nivra

תוספות ד"ה איוב לא היה ולא נברא

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from a similar opinion in Bereishis Rabah.)

האי לא סבר כריש לקיש דאמר בב"ר איוב לא היה שבאו עליו יסורין

(a)

Observation: This is unlike Reish Lakish said in Bereishis Rabah that Iyov was not, i.e. afflictions did not come on him;

ולא אמר הכתוב שבאו עליו להודיעך כחו של איוב שאילו באו עליו היה יכול לעמוד בהן

1.

The verses say that afflictions came on him to publicize his strength, that had they come on him, he could have endured them.

דאי סבר האי אמורא דאיוב היה בעולם א"כ מאי קאמר שמו ושם עירו למה טובא איצטריך לאשמועינן מי הוא אותו צדיק שהיה יכול לעמוד באותן יסורין

(b)

Proof: If this Amora held that Iyov was in the world, what was the question "why does it mention his name and city"? There is great need to inform who was this Tzadik who could endure those afflictions!

15b----------------------------------------15b

8)

TOSFOS DH Bilam v'Aviv

תוספות ד"ה בלעם ואביו

(SUMMARY: Tosfos explains how we know that his father was a Navi.)

כדאמר במגילה (דף טו.) כל ששמו ושם אביו בנביאות בידוע שהוא נביא בן נביא:

(a)

Source: This is like it says in Megilah (15a) that any Navi called by his name and his father's name, it is known that also his father was a Navi.

9)

TOSFOS DH Eima keme'Sha'ah she'Nichnesu Yisrael l'Mitzrayim

תוספות ד"ה אימא כמשעה שנכנסו ישראל למצרים

(SUMMARY: Tosfos explains what is the Chidush of this.)

וא"ת ומאי קמ"ל קרא כתיב ויוסף ה' את כל אשר לאיוב למנשה ואיוב אחרי אותו מעשה חיה ק"מ שנה וא"כ היה בן שבעים קודם

(a)

Question: What is the Chidush [that he lived 210 years]? The verse says "va'Yosef Hash-m Es Kol Asher l'Iyov l'Mishneh" (Hash-m gave to him double what he had before), and after the episode (the afflictions) he lived another 140 years. If so, he was 70 beforehand!

וי"ל דס"ד דלא כפל אלא בעושר ויופי של בנות אבל בשנים לא:

(b)

Answer: One might have thought that he received double only regarding wealth and beauty of his daughters, but not years.

10)

TOSFOS DH Elihu Lo mi'Yisrael Havah

תוספות ד"ה אליהוא לא מישראל הוה

(SUMMARY: Tosfos learns from here to the Sugya in Avodah Zarah.)

משמע דפשיטא דאליהוא בן ברכאל מישראל הוה

(a)

Inference: It is obvious that Elihu ben Barka'el was a Yisrael.

לכך נראה דבפ"ק דע"ז (דף ג.) דאמר יבא בלדד השוחי וצופר הנעמתי ויעידו בהן בישראל שקיימו כל התורה כולה ל"ג התם ואליהוא בן ברכאל

(b)

Consequence: In Avodah Zarah (3a), when it says "let Bildad ha'Shuchi, Tzofar ha'Na'amasi testify that Yisrael fulfilled the entire Torah", the text does not say "Elihu ben Barka'el."

ונראה דשמעתתא דהתם סברה כמ"ד איובי בימי יעקב הוה דהא אמר לקמן דממשה ואילך לא שרתה שכינה על עובדי כוכבים:

(c)

Assertion: The Sugya there holds like the opinion that Iyov was in the days of Yakov, for it says below that from Moshe and onwards, Shechinah did not rest on Nochrim.

11)

TOSFOS DH Dor she'Shofet Es Shoftav

תוספות ד"ה דור ששופט את שופטיו

(SUMMARY: Tosfos questions this from the Gemara in Temurah.)

תימה לר"י דאמר (בפ"ק) דתמורה (דף טו:) כל האשכולות שעמדו לישראל מימות משה עד שמת יוסף בן יועזר לא היה בהם שום דופי:

(a)

Question (Ri): It says in Temurah (15b) that all the "Eshkolos" (ISH sheha'KOL Bo, i.e. one who has Torah, Yir'as Chet and Chesed) from Moshe until the death of Yosi ben Yo'ezer, there was no fault in them! (Rashash - all the Eshkolos were flawless, but there were unworthy Shoftim.)

12)

TOSFOS DH b'Ferush R. Chananel

תוספות ד"ה בפירוש רבינו חננאל

(SUMMARY: Tosfos rejects R. Chananel's text.)

גרס כולהו תנאי ואמוראי מודו דאיוב ישראל היה

(a)

Version #1: R. Chananel's text says "all the Tana'im and Amora'im agree that Iyov was a Yisrael."

ולר"י נראה דל"ג ואמוראי דרבא ע"כ סבר לעיל דלאו מישראל הוה

(b)

Version #2 (Ri): The text does not say "and Amora'im", for you are forced to say that Rava holds above that he was not a Yisrael;

דקאמר לעיל הכי אמר להן משה למרגלים ישנו לאותו אדם ששנותיו כעץ כו':

1.

He said above that Moshe told the spies "is that man (Iyov), whose years are [great] like a tree... [still alive, to protect on his generation (the Nochrim in Eretz Yisrael)]?"

13)

TOSFOS DH v'Yesh Omerim Iyov bi'Yemei Yakov Havah

תוספות ד"ה ויש אומרים איוב בימי יעקב הוה

(SUMMARY: Tosfos points out that this is not R. Nasan.)

הני יש אומרים לאו היינו ר' נתן דהא פליגי עליה:

(a)

Observation: This opinion is not R. Nasan, for he argues with it.