שאלות על רש"י

1)

רש"י: השוה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל: מנין לרש"י לדרוש כך?

1.

גור אריה: לכאורה "לכם יהיה לאכלה" מיותר שהרי כבר כתיב "הנה נתתי לכם"? לכן פירש רש"י ש"לכם יהיה" מחובר לפסוק הבא- לכם ולכל חיית הארץ, להשוות את מאכל האדם לבהמה.

2)

רש"י: השוה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל: אם האדם והבהמה שווים, למה לגבי האדם כתוב "עשב זורע זרע...פרי עץ זורע זרע" ואילו לגבי החיות כתוב "כל ירק עשב"?

1.

גור אריה: ירק עשב כולל גם עשב זורע זרע וגם את פרי העץ והפסוק בא לכלול שכל הצומח מותר באכילה. עיי"ש.

3)

רש"י: ולא הרשה לאדם...להמית בריה: לכאורה יש ללמוד זאת בלי היקש- מגוף הפסוק, שרק הצומח הותר לו לאכול?

1.

גור אריה: הייתי חושב שאסור יהיה באכילת בשר תדיר אבל כשיתאוה הותר, לכן הוקש לבהמה. 1

2.

גור אריה: גוף הפסוק לא בא ללמד איסור מן החי אלא לומר שהקב"ה נותן להם פרנסתם מהצומח (כפי שלבהמה לא נאמר כאן איסור לאכול מהחי אלא שהצומח הוא מזונה) [ורק מהיתור למדנו איסור לאדם לאכול מן החי].


1

שהרי בבהמה לא שייך לחלק בין מאכל קבוע לעראי.

4)

רש"י: ולא הרשה לאדם...להמית בריה...אך כל ירק: אם האיסור הוא להמית בריה, למה רק ירק הותר ואילו בהמה שמתה אסורה?

1.

גור אריה: אחר שנאסר להמית בהמה, גם אם מתה מעצמה אין לאוכלה, כדי שלא ימנע האדם מלפרנס את הבהמה שמזונותיה עליו בשביל שתמות ויאכלנה.

2.

גור אריה: הותר לאדם לאכול רק את עיקר מזונו ומכיון שאסור לו להמית בהמה אין היא עיקר מזונו ולכן היא אסורה לגמרי.

5)

רש"י: ולא הרשה לאדם...להמית בריה...אך כל ירק: כיון שלרש"י אסור לאכול בהמה שמתה מעצמה, למה כתב שנאסר עליו להמית בריה?

1.

גור אריה: רש"י בא להשמיע את טעם האיסור, שעדין לא נתברכו הבהמות עד ימות נח (כי לא רצה הקב"ה לברך את הנחש), והיה חשש שיאכלו את כל הבהמות.

6)

רש"י: ולא הרשה לאדם...להמית בריה: מה טעם האיסור?

1.

מהר"ל, (חידושי אגדות ח"ג עמ' קסד ד"ה לא היה, סנהדרין דף נט ב): יש אומרים שכיון שטרם נתברכו בעלי החיים, יש חשש שהם יכלו אם יאכלו מהם. 1

2.

מהר"ל, (חידושי אגדות ח"ג עמ' קסד ד"ה לא היה, סנהדרין דף נט ב): האדם היה חומרי- עפר מן האדמה, ולכן לא הותר לו לאכול את הבהמה החומרית. נח היה 'איש האדמה'- שולט באדמה, ומכיון שכן הותרו לו בעלי החיים.


1

כך כתב גם הגו"א כאן, אך המהר"ל שם מקשה לפי"ז למה לא הותרו הדגים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים