1)

למה הזיווג נקרא ידיעה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' קנה ד"ה ועוד, נדה דף יז.): ידיעה היא חיבור, והשכל הוא זה שמתחבר, ולכן ת"ח שיש בו דעת שהוא שכלי, זיווגו נקרא ידיעה.

2.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב התורה פט"ו עמ' סה ד"ה ואמר ר"א): זיווגו של ת"ח נקרא ידיעה כי הזיווג הוא חיבור בשיוויון, ואילו זיווגו של עם הארץ נקרא דריסה מפני שהוא גופני ואין לו שיווי וחיבור.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: שאם כתב וידע אדם: למה 'וידע' משמעו שהדברים נכתבו כסדר?

1.

גור אריה: ו' החיבור של 'והאדם' מחברת את הפרשה למעלה, וכתיב "ידע" בלשון עבר, ללמדך שפרשה זו קדמה. 1


1

עיין עוד במה שכתב הרא"ם.

3)

רש"י: קודם הענין של מעלה: קשה שבתחילת פ"ג כבר פירש רש"י שהנחש קפץ עליהם בגלל שעסקו בתשמיש?

1.

גור אריה: כאן למדנו שהיא הרתה קודם החטא.

4)

רש"י: על שם קניתי איש: אם כך, היה צריך להשאיר את סדר האותיות ולקוראו 'קני'?

1.

גור אריה: הדרך היא שסדר האותיות מתהפך, ולכן היו"ד כאן קודמת לנו"ן. עיי"ש.

5)

רש"י: אתים ריבוים הם: למה התאומות התרבו במילת 'את'?

1.

גור אריה: 'את' מרבה מה שטפל לעיקר, והאשה טפלה לאיש.

6)

רש"י: ועם הבל נולדו שתים: למה כך היה?

1.

גור אריה: עם הבל נולדו ב' תאומות כדי שיהיו ז' בני אדם כנגד שבעת ימי בראשית, 3 זכרים ו-3 נקבות כנגד 6 הימים הזוגיים, ותאומה יתירה שאין לה זוג כנגד השבת, שהרי השבת בכל מקום לשון נקבה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים