שאלות על רש"י

1)

רש"י: אף הם השחיתו דרכם. דבר אחר- הכל נברא בשביל אדם וכו': קשה שלקמ' (פסוק יב) כתב רש"י שהכל נמחו במבול כי גם בעלי החיים השחיתו את דרכם?

1.

רא"ם (לקמ' פסוק יב): רש"י שם כפירושו הראשון כאן שגם בעלי החיים השחיתו את דרכם, ולפי הפירוש השני כאן צ"ל שהשחית כל בשר את דרכו כי האדם היה מרביע מין על שאינו מינו ככתוב בגמ' בסנהדרין (דף קח.)

2.

גור אריה (לקמ' פסוק יב): לשני הפרושים היו בעלי החיים נזקקים לשאינם מינם, אלא שלפרוש השני לא זו הסיבה שנמחו שהרי לא נצטוו, אלא מחמת חטא האדם.

3.

גור אריה (לקמ' פסוק יב): תחילה הרביע אותם האדם ואחר שהורגלו בזה עשו כך מעצמם, ולכן נאמר "כי השחית כל בשר את דרכו". עיי"ש. 1


1

הגור אריה התקשה למה רש"י מפרש כמדרש שהחיות השחיתו דרכם, ולא כגמ' שהאדם הרביע מין על שאינו מינו, ולכן ביאר הגור אריה שהאדם הרגיל את החיות, [ואין מחלוקת בין המדרש לגמ'].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים