דיונים על הדף - פסחים נג

אהרן ברכה שואל:

לא מובן כ"כ הק"ו שעשו חנני' וחבריו מהצפרדעים. ידוע מקידושין ל. שגדול המצוה ועושה מהאינו מצוה ועושה ולכאורה כאן לומד ק"ו שזו פרכתו.

ועוד ק"ק דהרמב"ם אודות תשובת השמד פסק דא"א ללמד מהגוים שמוסרים נפשם להרג על דתם עלינו ומכאן לכאורה ראי' נגדו.

אהרן ברכה

מילנו, איטליה

הכולל משיב:

יש כמה פירושים בענין מהו הקל וחומר שעשו חנני' מישאל ועזרי'. ובאמת מצאתי כדומה לטענתך בהמהרש"א (בפסחים שם), שכתב דאע"פ שהוי קל וחומר פריכא יש פעמים שאפשר לשים הפירכא בתוך הקל וחומר.

אולם קושיתך על הרמב"ם באגרת השמד לכאורה אינו קשה, דאפילו אם לא הי' אפשר לתרץ כתירוצו של המהרש"א, עיקר תשובת הרמב"ם הי' לחזק ההמון עם שאין דת האיסלם בגדר של יהרג ואל יעבור, ולכן אמר להם שלא ידאגו כלל למעשים של אומות העולם.

בברכת התורה,

יעקב מנטרוז