עוד דיונים על הדף
1. מלכי עכו"ם מניסן 2. בארבע ראשי חדשים
דיונים על הדף - ראש השנה ח

אהרן ברכה שאל:

"לא שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי אוה"ע מונין מניסן" וקק"ל מהא דלעיל (ג:) דכורש דהוה לכאורה בכלל מלכי אוה"ע ומ"מ מנו לו קודם שהחמיץ מניסן כדין מלכי ישראל. ודלמא שאני כורש משום דהוה בן של אסתר המלכה וה"ל דין של ישראל ולפ"ז הכוונה למלכי ישראל היא למלך שהוא מבנ"י?

וצל"ב בק"ד. שכמ"ה.

הקטן אהרן ברכה הי"ו, מילן יע"א, איטליא

הכולל משיב:

אפשר שלא הבנתי שאלת כתר"ה, אבל איתא בגמ' (ח.) "לא שנו אלא למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן." ולכן סביר שמנו לו מניסן קודם שהחמיץ (כדמוכרח מרש"י בדף ג: שם, ד"ה "חדא").

כל טוב,

יעקב מנטרוז