יבמות דף כב. א

אח ואחות עכו"ם שנישאו זה לזו ונתגיירו האם מוציאין אותם,
שני אחים שנתגיירו, האם מקבלין אותם יחד לעדות?

באחים מן האם באחים מן האב
לענין עריות מוציאין אותם אין מוציאים אותם
לענין עדות לרב נחמן: לכתחילה לא, בדיעבד עדותן עדות
לאמימר: גם לכתחילה מקבלים מהם
מקבלים מהם לכתחילה

יבמות דף כב: א

הבא על אחותו שנולדה לאשת אביו (למעוטי אחותו מאנוסה), על מה עובר?

משום אחות משום בת אשת אביך מנין
לרבנן חייב חייב כיון שכתובים שניהם
לר' יוסי בר' יהודה חייב אינו חייב [1] דמיעט אחותך היא [2]
-------------------------------------------------

[1] והוא דורש מ"בת אשת אביך" פרט לאחותו משפחה ועובדת כוכבים שאינו חייב עליה משום אחותו כיון דאין לאביו אישות בה.

[2] ודרשינן דוקא משום אחותו אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום "בת אשת אביך". ורבנן דורשים ל"אחותך היא" ללמד על אחותו מאביו ומאמו (שלא כתובה בפירוש), ואף שאפשר ללמוד אותה מק"ו, מיותר הפסוק בשביל לדורשה, ללמדנו שאין מזהירין מן הדין.

-------------------------------------------------