1)

TOSFOS DH Mitzri Sheni b'Mah Yitaher

תוספות ד"ה מצרי שני במה יטהר

(SUMMARY: Tosfos discusses why there are no other ways for him to permit his grandchildren.)

וא"ת ישא שתוקית דהא ר' יהודה אית ליה בפ' עשרה יוחסין (קדושין עג.) בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא

(a)

Question: He can marry a Shtukis (one who does not know who his father is. He is a Safek Mamzer), for R. Yehudah holds (Kidushin 73a) that a Mamzer may not enter Vadai Kahal, but he may enter Safek Kahal (marry a Safek Mamzer. Likewise, a Mitzri may marry a Safek Mamzer!)

והבן נמי יהא מותר לבא בקהל דממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא

1.

Also the son would be permitted to Kahal, for a Vadai Mamzer may not enter the Kahal, but a Safek Mamzer may enter!

ויש לומר דשתוקין לא שכיחי

(b)

Answer #1: Shtukim are not common. (Surely, the Torah did not teach a Heter for a rare case.)

אי נמי דממזרת דלא אפשר אלא באיסור חשיב דאי ודאי לא כתיב

(c)

Answer #2: A [Safek] Mamzeres, which occurs only through Isur, is considered b'Di'eved. The Torah did not teach about b'Di'eved.

וא"ת וישא נתינה והולד כשר לרבי יוחנן דאמר בסמוך מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שלישי הוי דבתר דידיה שדינן

(d)

Question: He can marry a Nesinah, and the child is Kosher according to R. Yochanan, who says below that if a Mitzri Sheni marries a Mitzris Rishonah, her son is a Shelishi, for it (the count of generations) depends on him (the father)!

וי"ל דר' יוחנן דהכא סבר כאידך דרבי יוחנן דאמר רב דימי א"ר יוחנן בנה שני הוי דבתר דידה שדינן ליה

(e)

Answer: R. Yochanan here holds like the other opinion according to R. Yochanan, i.e. Rav Dimi, who said in the name of R. Yochanan that her son is a Sheni, for it depends on her.

וא"ת והא כתיב קרא דאי לרבי יוחנן דדרשי לעיל (דף עז:) מעמיו לבת גר עמוני הבא על בת ישראל

(f)

Question: According to R. Yochanan, the Torah teaches about b'Di'eved! He expounded above (77b) "me'Amav" [to be Machshir] the daughter of a Ger Amoni who had Bi'ah with a Bas Yisrael!

וי"ל דיתורא דקרא אתי שפיר לדאי אבל פשטיה דקרא לא.

(g)

Answer: It is fine if something extra in a verse teaches something b'Di'eved, but the simple meaning may not.

2)

TOSFOS DH Hava Amina Mitzris Me'uberes she'Nisgairah Hi u'Vnah Chad Hu Kasav Rachmana Asher Yivaldu

תוספות ד"ה הוה אמינא מצרית מעוברת שנתגיירה היא ובנה חד הוא כתב רחמנא אשר יולדו

(SUMMARY: Tosfos discusses according to which Tana this is needed.)

וא"ת אי סבר כרבי יהודה א"כ לימא דאיצטריך אשר יולדו לומר שהכתוב תלאן בלידה

(a)

Question: If he holds like R. Yehudah, we should say that he needs Asher Yivaldu to teach that the Torah makes it dependent on birth;

ואי כרבי שמעון היכי ס"ד דהיא ובנה חד הוא כיון דקסבר מצרי ולא מצרית

1.

If he holds like R. Shimon, how is there a Hava Amina to say that she and her son are one, since he holds [that the Torah forbids] "Mitzri", but not a Mitzris?!

וי"ל דקס"ד כיון שהורתו בנכרית חשיב דור ראשון.

(b)

Answer: (He holds like R. Shimon.) One might have thought since conception was in a Nochris, he is considered a first generation [convert, just like she is. However, even in this Hava Amina, their laws are different. He is forbidden, and she is permitted!]

3)

TOSFOS DH Chazisei l'Reishcha Beini Amudei

תוספות ד"ה חזיתיה לרישך ביני עמודי

(SUMMARY: Tosfos explains that "Reishcha" means your Rebbi.)

פירוש רבך דמצינו רבה שהלך ללמוד לפני רבי יוחנן בשילהי כתובות (דף קיא.).

(a)

Explanation: [I saw] your Rebbi. We find that Rabah (Abaye's Rebbi) went to learn in front of R. Yochanan in Kesuvos (111a).

4)

TOSFOS DH b'Alma Basar Avuha Shadinan Lah

תוספות ד"ה בעלמא בתר אבוה שדינן ליה

(SUMMARY: Tosfos resolves our Gemara with the Gemara in Gitin.)

דעובר לאו ירך אמו הוא

(a)

Explanation: This is because Ubar Lav Yerech Imo.

והא דמשמע בסוף פרק שני דגיטין (דף כג: ושם) דאית ליה לרבי יוחנן דעובר ירך אמו הוא גבי הא דקאמר נראין הדברים שעבד מקבל גט מיד רבו של חברו כו'

(b)

Implied question: In Gitin (23b), it connotes that R. Yochanan holds that Ubar Yerech Imo regarding "it seems that a slave can receive a Get Shichrur from another slave's master." (If one told his pregnant slave 'you remain a slave, and your child is free', she acquires freedom on behalf of the fetus.)

התם אליבא דרבי איירי וגרסינן התם בסיפא מאי טעמא דרבי.

(c)

Answer: That was according to Rebbi. The text says there at the end "what is Rebbi's reason? (He holds that Ubar Yerech Imo. The Gemara was discussing R. Yochanan's teaching, but he need not hold like Rebbi.)

5)

TOSFOS DH Ela Ha d'Amar Rava Nochris Me'uberes v'Chulei

תוספות ד"ה אלא הא דאמר רבא נכרית מעוברת כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that really, we do not challenge Rava.)

וא"ת ומאי פריך מרבא הא בהדיא אית ליה דעובר ירך אמו הוא בפ' כל האסורין (תמורה ל:) ובפרק שור שנגח את הפרה (ב"ק דף מז. ושם)

(a)

Question: What is the question from Rava? He explicitly holds that Ubar Yerech Imo in Temurah (30b) and Bava Kama (47a)!

דקאמר היא וולדה נגחו היא וולדה נרבעו

1.

He said that [if a man had bestiality with a pregnant animal, also the child is Pasul for a Korban, for] he had relations also with the fetus!

ואמר ר"י שרוצה ליישב דברי רבא דהכא אפילו כרבי יוחנן.

(b)

Answer (Ri): The Gemara wants to resolve Rava's words here even like R. Yochanan.

6)

TOSFOS DH Rubo u'Makpid Alav Chotzetz

תוספות ד"ה רובו ומקפיד עליו חוצץ

(SUMMARY: Tosfos rejects Rashi's Perush that this refers only to hair.)

לא כמו שפירש בקונטרס בפ"ק דסוכה (דף ו: ושם) דהיינו דוקא בשערו אבל בגופו חוצץ אפילו מיעוטו שאין מקפיד

(a)

Explanation #1 (Rashi in Sukah 6b): This is only regarding the hair, but on the body, even a minority that he is not particular about it, is a Chatzitzah.

דא"כ למה לי קרא לשערו דדרשינן (שם) את בשרו את הטפל לבשרו

(b)

Objection #1: If so, why is there a verse to teach about hair? We expound "Es Besaro" - what is secondary to his flesh (i.e. hair);

כיון דהלכה למשה מסיני נאמרה לו בפירוש שערו רובו ומקפיד עליו כו'

1.

Since a tradition from Moshe from Sinai explicitly teaches that a Chatzitzah on hair disqualifies if it is on the majority and he is particular about it [there is no need for the verse]!

ועוד מדקדק ר"ת דאי בשערו דוקא ה"ל למימר הכא אימור דאמר רבי יצחק שערו בשרו מי אמר

(c)

Objection #2 (R. Tam): If the tradition is only for hair, the Gemara should have said "R. Yitzchak taught only regarding hair. He did not discuss the flesh!"

ומיהו בלאו הכי פריך שפיר.

(d)

Answer (to Objection #2): Without this, the Gemara asked well [to show that R. Yitzchak's law does not apply here].

78b----------------------------------------78b

7)

TOSFOS DH Mi Yiten Li Dor Shelishi v'Ataharenu

תוספות ד"ה מי יתן לי דור שלישי ואטהרנו

(SUMMARY: Tosfos explains that he holds that she is permitted, just he did not want to reveal this.)

סתמא בעו מיניה והשיב להם כן ואם היה בידוע היה משיב להם דמותרת דסבירא ליה לרבי אליעזר דון מינה ומינה בפרק העור והרוטב (חולין דף קכ:)

(a)

Explanation: They asked him Stam, and he answered them this way. If the Mamzer was known, he would have answered that she is permitted, for R. Eliezer holds Dun Minah u'Minah (we learn all laws of the case being learned from the source) in Chulin (120b).

ולא רצה לברר להם תשובתו שכן היה דרכו לדחות עצמו מן השואלים כדאשכחן בפ' הישן (סוכה דף כח.).

1.

He did not want to clarify his answer to them. He was wont to do so, like we find in Sukah 28a. (He never said something he did not receive from his Rebbeyim.)