עירובין דף יג. א

במה נחלקו התנאים דלהלן אליבא דר' מאיר?

האם מטילין קנקנתום
בכתיבת ס"ת
האם מטילים קנקנתום
בפרשת סוטה שבס"ת
האם אפשר למחוק
מגילת סוטה מס"ת
לר' ישמעאל / ר"ע אין מטילין אין מטילין -----
לר' יהודה בשם ר"מ מטילין אין מטילין [1] אפשר
לר' יעקב בשם ר"מ מטילין מטילין [2] אי אפשר

לתנאים דלהלן, האם כשרה פרשת סוטה באופנים דלהלן?

כשנכתבה לשם סוטה אחרת כשרוצה למחוק לה מס"ת
לתנא קמא אינה כשרה יתכן שאפשר - דס"ת לכל צורך נכתב [3]
לר' אחי בר יאשיה כשרה יתכן שאי אפשר - דנכתב בשביל לימוד דוקא

עירובין דף יג: א

קורה דלהלן האם כשרה במבוי?

כשלא היתה רחבה טפח לקבל אריח רחבה טפח אבל לא חזקה לקבל אריח
לתנא קמא פסולה
לר' יהודה פסולה כשרה
-------------------------------------------------

[1] וה"ק ר' יהודה, לכל - דהיינו לכל כתבי הקודש, מטילין קנקנתום לדיו כדי לכתוב בו, מלבד בפרשת סוטה שבתורה, דס"ל שאפשר להשתמש בספר תורה כדי למחוק ממנו פרשת סוטה.

[2] מלבד לפרשת סוטה הנכתב במקדש לסוטה.

[3] וכתבו התוס' (בד"ה אבל) דרב יוסף בגיטין (דף יט:) או דלית ליה סברת רב פפא זו, דהרי אמר שאם נתן לאשתו ס"ת אין לחוש למה שכתוב שם פרשת כריתות. או דס"ל כמ"ד שאין מוחקין לסוטה מה"ת וה"ה גם לא גט, דחסר בלשמה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף