1)

TOSFOS DH b'Pasei Chatzer

תוספות ד"ה בפסי חצר

(SUMMARY: Tosfos questions why the same matter in a Mavuy is called differently.)

וקשה דגבי מבוי נקט לשון לחי וגבי חצר נקט לשון פס בכולה שמעתה אף על גב דשניהם משהו

(a)

Question: Why regarding a Mavuy it calls it a Lechi, and regarding a Chatzer it calls it a plank, in the entire Sugya? Both of them are Mashehu [wide and thick, and 10 Tefachim tall]!

2)

TOSFOS DH v'Rav Nachman Amar Halachah k'R. Eliezer b'Pasei Chatzer

תוספות ד"ה ורב נחמן אמר הלכה כר' אליעזר בפסי חצר

(SUMMARY: Tosfos explains that this is like Rebbi.)

והא דלא קאמר הלכה כרבי בפסי חצר דהא סבר כרבי אליעזר כדקאמרינן ומודים חכמים היינו רבי לר' אליעזר

(a)

Implied question: Why didn't [Rav Nachman] say that the Halachah follows Rebbi regarding Pasei Chatzer? Rebbi holds like R. Eliezer, like we say "and Chachamim agree", i.e. Rebbi agrees to R. Eliezer!

והוה ניחא טפי דאיהו איירי בחצר

1.

It would be better [to rule like Rebbi], for he discusses a Chatzer!

אלא דניחא ליה למנקט ר' אליעזר שנזכר במשנתנו

(b)

Answer: [Rav Nachman] prefers to mention R. Eliezer, who was mentioned in the Mishnah.

וצריך לומר דרבי ורבנן בחצר מרובעת פליגי דלרבנן סגי להו בפס משהו ולרבי צריך שני פסין של שני משהויין

(c)

Opinion #1: We must say that Rebbi and Rabanan argue about a square Chatzer. According to Rabanan, a plank Mashehu suffices, and Rebbi requires two planks, and each is Mashehu.

דאי בארכה יתר על רחבה פליגי קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דהכא פסיק כרבי ובסוף שמעתא קאמר רב נחמן נקיטינן דחצר שארכה יתר על רחבה ניתרת בלחי משהו

(d)

Proof: If they argue about when the length is greater than the width, Rav Nachman contradicts himself, for here he rules like Rebbi, and at the end of the Sugya Rav Nachman said that the Halachah is, if the length of a Chatzer is greater than the width, a Lechi Mashehu permits it!

אלא ודאי במרובע פליגי וצריך שני פסין של שני משהויין או בפס אחד של ארבעה כדאמר רב נחמן בסוף שמעתא דחצר מרובעת ניתרת בפס ארבעה

1.

Rather, surely they argue about a square Chatzer, and it needs two planks, each two Mashehu's, or one plank of four [Tefachim], like Rav Nachman says at the end of the Sugya that a square Chatzer is permitted through a plank of four [Tefachim].

ודלא כפירוש הקונטרס שפירש בסמוך מרוח אחת בד' משתי רוחות משהו לכאן ומשהו לכאן דהוי כרבנן

(e)

Opinion #2: Rashi explained below (DH Rebbi), that [R. Yochanan says that if the plank is] on one side it must be four [Tefachim], and if it is on two sides, each is Mashehu, according to Rabanan.

דלרבנן סגי בפס אחד משהו (הגהת דבש תמר) כדפירשנו אלא כרבי אתי דהכי הילכתא

(f)

Rebuttal: According to Rabanan, a one plank Mashehu suffices, like we explained! Rather, [R. Yochanan] holds like Rebbi, for this is the Halachah.

3)

TOSFOS DH v'Chi Teima b'Dofen Shiv'ah d'Arba'ah Havi Rov Dofen

תוספות ד"ה וכי תימא בדופן שבעה דבארבעה הוי רוב דופן

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

והשתא אי נקט ארבעה לא הוי משמיענו חדוש יותר מברוב דופן

(a)

Explanation: Now, had it said four [Tefachim], this would not teach a Chidush more than the majority of a wall;

דאדרבה השתא דנקט ברוב דופן הוי רבותא טפי דאע''ג דלא הוי ארבעה סגי הואיל ואיכא רוב דופן למה לי ארבעה

1.

Just the contrary, now that it taught the majority of a wall, this is a bigger Chidush! Even though it is not four [Tefachim], it suffices, since there is the majority of a wall. Why do I need four [Tefachim]?

פירוש למה אטעיה להצריך ארבעה בשלשה ומשהו סגי דהשתא לא הוי צריך אפילו רוב דופן כיון שנתמעט האויר מארבעה

2.

Explanation: Why did [Shmuel] err to obligate four [Tefachim]? Three and Mashehu suffice, for now even the majority of a wall is not needed, since the gap was diminished to less than four [Tefachim]!

ויש ספרים דגרסי למה לי רוב דופן ולפי זה אתי שפיר בפשיטות

(b)

Alternative text: Some texts say "why do I need the majority of a wall?" According to this, the Gemara is fine simply.

ואית ספרים דלא גרסי רוב דופן אלא למה לי בתלתא ומשהו סגי והיא היא:

(c)

Alternative text: Some texts do not say "the majority of a wall", only "why is this needed? Three and Mashehu suffice!" This [means] just like [the previous text].

12b----------------------------------------12b

4)

TOSFOS DH Hacha b'Mai Askinan d'Eis Lei Gidudei

תוספות ד"ה הכא במאי עסקינן דאית ליה גידודי

(SUMMARY: Tosfos discusses the difference between drawing water and Tiltul.)

פירש רש''י אבל הים כיסהו

(a)

Explanation #1 (Rashi): [There are Gidudei, i.e. remnants], but the sea covered them.

וקשיא דמכל מקום מאי שנא דלענין טלטול חשיבי מחיצות ולענין מילוי לא חשיבי

(b)

Question: In any case, why is Tiltul (carrying) different? Regarding Tiltul they are considered Mechitzos, but regarding drawing water they are not considered Mechitzos!

וי''ל דהכי פירושו מילוי הוא דלא ממלינן פירוש דאסור לטלטל מבית לחצר ונקט מילוי משום דעיקר תשמיש מחצר לבית הוא המילוי

(c)

Answer: It means that one may not draw, i.e. it is forbidden to carry from the house to the Chatzer [or vice-versa]. It mentioned drawing because the primary use from the Chatzer to the house is drawing;

אבל טלטולי הוא דמטלטלינן בחצר ואמאי כו' ומשני דאית ליה גידודי וניכרת מחיצה לבני חצר

1.

However, Tiltul in the Chatzer is permitted. What is the reason? We answer that there are Gidudei, and the Mechitzah is recognizable to the people of the Chatzer;

ולבני בית שהם רחוקים אינה ניכרת ועריבי מיא ומשום הכי אסור

2.

It is not recognizable to the people of the house, who are far away, and water mixes. Therefore, it is forbidden.

וקשה דבפרק כיצד משתתפין (לקמן ד' פו.) משמע דאתי שפיר דלא בעינן שיראו ראשי קנים אי לאו משום דרב יהודה קפיד אערובי מיא והשתא הך ברייתא נמי סברה הכי

(d)

Question: Below (86a), it connotes that it is fine that we do not require seeing the tops of the sticks [of the Mechitzah], if not that Rav Yehudah is adamant about water mixing. [According to Rashi], also this Beraisa [requires recognizable Mechitzos]!

ויש לומר דהוה מצי למימר וליטעמיך

(e)

Answer: The Gemara could have said ul'Taimech. (There, Rabah bar bar Chanah challenged Rav Yehudah. We could have challenged him from our Beraisa, which requires recognizable Mechitzos.)

וריב''ן מפרש דמיירי בחצר שנפרצה מערב שבת והמים באו בשבת וקאמר הכא במאי עסקינן דאית ליה גידודי ולהכי מטלטלין דשבת הואיל והותרה הותרה אע''ג דהשתא אין המחיצות ניכרות

(f)

Explanation #2 (Rivan): We discuss a Chatzer that was breached before Shabbos, and water came on Shabbos. It says here "what is the case? There are Gidudei." Therefore, one may carry, for once Shabbos was permitted, it is permitted, even though now the walls are not recognizable;

אבל למלאות מן המים שבאו בשבת לא שייך הואיל והותרה הותרה

1.

However, to draw from the water that came on Shabbos, "once it was permitted, it is permitted" does not apply.

ורשב''ם ור''ת פירשו דאית ליה גידודי [שיש גדודים] גבוהים עשרה לים בתוך החצר ולכך מטלטלין בחצר

(g)

Explanation #3 (Rashbam, R. Tam): It has Gidudei, i.e. there are Gidudei 10 [Tefachim] tall to the sea, in the Chatzer. Therefore one may carry in the Chatzer;

אבל למלאות מן המים אסור דמקום המים נפרץ במלואו לים והים הוי כרמלית

1.

However, to draw from the water is forbidden, for the place of the water is totally breached to the sea, and the sea is Karmelis.

ואין לחוש שמא יעלה הים שרטון

(h)

Implied question: We should be concerned lest the sea deposit debris (and the Gidudei will not be 10 Tefachim taller than the debris, and they will cease to be Mechitzos)!

שגדודים גבוהים יותר

(i)

Answer #1: The Gidudim are much taller [than debris that would be deposited].

או שהם רחוקים משפת הים ביותר הרבה

(j)

Answer #2: [The Gidudim] are far from the shore [debris will not be deposited there].

והשר מקוצי מפרש דהכי פירושו מילוי הוא דלא ממלינן הוא הדין טלטול ונקט מילוי משום דקתני בברייתא אין ממלאים

(k)

Explanation #3 (ha'Sar mi'Kutzi): [The Gemara said that] one may not draw water, and also Tiltul is forbidden. It mentioned drawing water, because the Beraisa said "one may not draw";

אבל טלטולי מטלטלינן אם הלכו להם המים ואמאי וכו' דאית ליה גידודי

1.

[The Gemara inferred] but one may carry, if the water went away. What is the reason?... There are Gidudei;

ולהכי שרי בשאין המים אבל כשיש המים ומחיצה אינה ניכרת ועריבי מיא אסור

2.

Therefore, it is permitted when there is no water, but when there is water, and the Mechitzah is not recognizable, and water mixes, it is forbidden.

וא''ת ואמאי אסור הכא למלאות והא קתני בתוספתא (פ''ו) גזוזטרא שהיא למעלה מן המים אין ממלאים הימנה בשבת אלא אם כן עשה מחיצה גבוה עשרה למטה מן המים ואע''פ שהמים צפין על גבה

(l)

Question: Why is it forbidden to draw water here? A Tosefta (6:27) teaches that if a balcony is above water, one may draw from it on Shabbos only if he made a Mechitzah 10 [Tefachim] tall below the water, and [then it is permitted] even if the water floats [on top of the Mechitzah];

אלמא אף על גב דאין מחיצה ניכרת ממלאין הימנה

1.

Inference: Even though the Mechitzah is not recognizable, one may draw from it!

ושמא יש לומר דהתם שהמחיצות עשויות לשם מים עדיפי מגידודי דהכא

(m)

Answer #1: There, the Mechitzos are made for the sake of the water. They are better than Gidudei of here.

וריצב''א פירש כרש''י דאית ליה גידודי אבל הים כסהו ולהכי לא ממלינן דילמא אזיל דלי לאידך גיסא חוץ לחצר

(n)

Support (for Explanation #1 - Ritzva): There are Gidudei, but the sea covers them. Therefore, one may not draw, lest he draw to the other side outside the Chatzer;

וטעמא דעריבי מיא אין אסור אלא משום דילמא אזיל דלי לאידך גיסא ולא משום דאין המחיצות ניכרות

1.

The reason that water mixes forbids only lest he draw to the other side, and not because the Mechitzos are not recognizable.

ובעשר דהוי כפתח לא חיישינן דאיכא היכרא אבל טלטולי מטלטלינן אע''ג דאין מחיצות ניכרות

2.

[One may draw if the breach is at most] 10, which is like an opening. We are not concerned, for there is a Heker. However, [in any case] we may carry, even though the Mechitzos are not recognizable.

והשתא אתי שפיר ההיא דתוספתא)

(o)

Answer #2: Now, the Tosefta is fine. (There, a Mechitzah permits drawing even if it is not recognizable, for there is no concern of taking water to the other side.)

5)

TOSFOS DH Eisivei Yeser Al Ken

תוספות ד"ה איתיביה יתר על כן

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

ואפילו רבנן לא אמרי (הגהת הב"ח) אלא דמדרבנן בעו שלש מחיצות גמורות

(a)

Explanation: Even Rabanan say only that mid'Rabanan we require three full Mechitzos. (They can agree that mid'Oraisa, a Lechi or Korah is a Mechitzah. Therefore, Rabah and Rava cannot say that they hold like Rabanan.)

6)

TOSFOS DH Kamah Mekuvanim v'Chulei Ela b'Pas Arba'ah

תוספות ד"ה כמה מכוונים כו' אלא בפס ארבעה

(SUMMARY: Tosfos defends our text.)

אית דלא גריס ארבעה משום דהשתא סלקא דעתיה דרבי זירא דסגי בפס משהו

(a)

Alternative text: Some texts do not say "Arba'ah", for now R. Zeira is thinking that a plank Mashehu suffices.

ואין לחוש דמשום מסקנא נקט ארבעה

(b)

Disclaimer: There is no need to change the text due to this. It says Arba'ah due to the conclusion.

7)

TOSFOS DH Lehavi k'Pas Mashehu v'Lishteri

תוספות ד"ה להוי כפס משהו ולישתרי

(SUMMARY: Tosfos points out that above, R. Zeira himself taught unlike this.)

ואף על גב דרבי זירא גופיה קאמר לעיל מרוח אחת בארבעה

(a)

Implied question: Above, R. Zeira himself said that from one side, four [Tefachim] are needed!

לבתר הכי שמעה

(b)

Answer: He heard that after [asking] this [question].

8)

TOSFOS DH u'Batim v'Chatzeros Pesuchim l'Socho

תוספות ד"ה ובתים וחצירות פתוחים לתוכו

(SUMMARY: Tosfos discusses the reason for this.)

שתי חצירות למבוי ושתי בתים לכל חצר וחצר

(a)

Explanation: Two Chatzeros are open to the Mavoy, and two houses open to each Chatzer.

והכי איתא בפרק רבי אליעזר דמילה (שבת ד' קלא.)

(b)

Support: It says so in Shabbos (131a).

ואם תאמר חצר שאינה מרובעת היכי משתרי בלחי וקורה הא אין בתים וחצירות פתוחים לתוכה

(c)

Question: A Chatzer that is not square, how is it permitted through a Lechi or Korah?

ואין לומר דלחצר דיש בה דיורין לא בעי בתים וחצירות אבל מבוי דרחוק מדיורין שחצר מפסיק בין הבתים למבוי משום הכי בעינן דיורין מרובין שתי חצירות ושני בתים לכל חצר

1.

Implied suggestion: A Chatzer has residents, therefore it does not need houses and Chatzeros. However, a Mavoy is far from residents, for the Chatzer separates between the houses and the Mavuy. Therefore we require many residents - two Chatzeros, and two houses for each Chatzer!

דהא בפרק הדר (לקמן ד' עג:) אמר רב אין מבוי ניתר בלחי וקורה כו' ושמואל אמר אפילו בית אחד וחצר אחת

2.

Rejection: Below (73b), Rav said that a Mavuy is permitted through a Lechi or Korah [only if houses and Chatzeros are open to it], and Shmuel said even one house and one Chatzer;

ופירש רש''י התם בית אחד במבוי בלא חצר וחצר אחת עם הבתים

i.

Rashi explained there that one house is in the Mavuy without a Chatzer, and one Chatzer with houses;

וכיון דטעמיה דרב משום דיורין רב נמי מודה כיון דאיכא בית במבוי אפילו ליכא שום חצר דשרי בלחי וקורה וכפי' הקונטרס צריך לפרש

ii.

[According to the suggestion,] since Rav's reason is due to residents, also Rav agrees. Since there is a house in the Mavuy, even if there is no Chatzer, it is permitted through a Lechi or Korah! We must explain like Rashi explained.

דאין לפרש בית אחד וחצר אחת היינו בית אחד בחצר

3.

Implied suggestion: Perhaps [Shmuel said even] one house and one Chatzer, i.e. one house in one Chatzer!

דהא קאמר רבי יוחנן התם אפילו חורבה וקאמר בתר הכי דלא חיישינן דלמא אתי לאפוקי מנא דבתים לחורבה

4.

Rejection: R. Yochanan said there even a Churvah (ruin), and it says afterwards that we are not concerned lest he come to take Kelim of the houses to the Churvah;

משמע דלא בעי למימר חורבה שבחצר דאם כן ליכא בתים אלא חורבה בלא חצר קאמר והכי נמי לשמואל דאמר אפילו בית אחד וחצר אחת

i.

Inference: He does not mean a Churvah in the Chatzer, for if so, there are no houses! Rather, [R. Yochanan] means a Churvah without a Chatzer, and similarly Shmuel, who said even one house and one Chatzer (discusses a house without a Chatzer).

ונראה לפרש משום דמבוי קרוב לרה''ר יותר מחצר בעי בתים וחצירות:

(d)

Answer: Because a Mavoy is closer to Reshus ha'Rabim than a Chatzer, it requires houses and Chatzeros.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF