1)

TOSFOS DH u'Bilvad she'Lo Tehei Elyonah l'Ma'alah me'Esrim

תוספות ד"ה ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מעשרים

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Sukah.)

בפ' הישן (סוכה כב.) פריך מהכא למאן דאמר כל היכא דלית ביה טפח לא אמרינן חבוט רמי ומשני תריץ הכי ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מכ' אלא בתוך כ' ותחתונה סמוכה לה בפחות משלשה

(a)

Citation: In Sukah (22a) it challenges from here the opinion that whenever there is not a Tefach [width], we do not say Chavut Rami (consider it as if the top was banged down, to be even with the bottom), and answers to read the Beraisa to say "as long as the top [Korah] is not above 20, rather, within 20, and the lower one is within three [Tefachim].

וקשה דאדפריך מר' יוסי בר' יהודה לסייעינן מרבנן דלית להו רואין

(b)

Question: Rather than asking from R. Yosi b'Ribi Yehudah, [the Makshan there] should support [that opinion] from Rabanan, who do not say "we see [the upper as if it is below...]"!

ואומר ר''י דטעמי' דרבנן לאו משום דלית להו חבוט רמי בפחות מטפח אלא משום דבעי קורה ראויה לקבל אריח

(c)

Answer (Ri): Rabanan's reason is not because they do not say Chavut Rami for less than a Tefach [wide]. Rather, they require a Korah proper to hold a half-brick;

ופסלי קורה הנופלת ברוח ושתי קורות המתאימות אפילו בפחות משלשה משום דבעי קורה ראויה לקבל אריח

1.

They disqualify a Korah that falls in the wind, and two parallel Koros [at the same height] even [if the gap between them is] less than three [Tefachim], because they require a Korah proper to hold a half-brick.

2)

TOSFOS DH Asnei Rechavah u'Vri'ah

תוספות ד"ה אתנייה רחבה ובריאה

(SUMMARY: Tosfos gives three explanations of Rav's correction.)

פירש רשב''ם ואין מחלוקת בדבר

(a)

Explanation #1 (Rashbam): There is no argument about this.

וקשה דאז יש למחוק כל בבא דרואין

(b)

Objection: If so, we must erase the entire clause of "we view..."!

אלא נראה שהיה מהפך דברי רבי יהודה לרבנן

(c)

Explanation #2: [Rav] switches the opinions of R. Yehudah and Rabanan.

וא''ת מאי פריך מרבי אילעאי דילמא כרבנן ס''ל

(d)

Question: What was the question from R. Ila'i? Perhaps he holds like Rabanan!

וי''ל דלא מתוקם מילתיה כרבנן דהא רחבה ארבעה קאמ' ולרבנן דיה שתהא רחבה טפח ואפילו אינה בריאה

(e)

Answer: We cannot establish [R. Ila'i] like Rabanan, for he said four [Tefachim] wide, and Rabanan hold that a Tefach suffices, even if it is not strong;

אלא על כרחך כדרבי יהודה וס''ד דקים ליה לר' אילעאי דר' יהודה בעי רחבה ד' אבל אין צריך שתהא בריאה

1.

You are forced to say that he holds like R. Yehudah. We are thinking that [R. Ila'i] knows that R. Yehudah requires four wide, but he does not require it to be strong;

ומשני רחבה ארבעה שאני אבל ברחבה טפח בעי ר' יהודה שתהא בריאה

2.

We answer that the law is different when it is four wide. However, when it is a Tefach wide, R. Yehudah requires that it is strong.

ומיהו קשיא כיון דגם דברי רבנן מהפך הוה ליה למימר מילתיה ארבנן ולמימר אתנייה רחבה אע''פ שאינה בריאה כמילתייהו דרבנן

(f)

Question: Since [Rav] switches also the words of Rabanan, he should have said [the correct text of our Mishnah] regarding Rabanan's opinion, and said "teach wide, even if it is not strong", like Rabanan's opinion!

ונראה לרבינו תם דרב יהודה מתני ליה אמילתיה דרבנן ואמר ליה רב אתנייה רחבה ובריאה כמו במתני' אלא שהש''ס המתין לסדר הגמרא זו עד שסיים פלוגתייהו

(g)

Explanation #3 (R. Tam): Rav Yehudah taught this regarding Rabanan's teaching, and Rav told him "teach wide and strong", like in our Mishnah, just the Talmud delayed arranging [this episode in the Gemara] until it finished their argument. (I.e. this should have been brought above, before the Piska (citation from the Mishnah) of R. Yehudah's opinion. Tosfos answers that the Gemara preferred to wait until citing R. Yehudah's opinion, to clarify that Rav Yehudah taught R. Yehudah's opinion.)

והשתא פריך מר' אלעאי דמסתמא הוי כרבנן

1.

The Gemara asks from R. Ila'i. Presumably, his teaching is like Rabanan.

ולפי זה יש להוכיח דאין הלכה כרב דקאמר לעיל (ד' יא.) אתנייה צריך למעט דהמשנה לא נשנית כמו שהגיה וכאן נשנית כמו שהגיה

(h)

Consequence: We can prove that the Halachah does not follow Rav, who said above (11a) "teach that he must diminish [the width of the opening of a Mavuy from 10 Amos, even if there is Tzuras ha'Pesach], for the Mishnah (2a) was not taught like his correction, and here it was taught like he corrected!

וכן פסקו הגאונים וה''ג

(i)

Support: Also the Ge'onim and Bahag ruled like this.

3)

TOSFOS DH veha'Ika Mashehu

תוספות ד"ה והאיכא משהו

(SUMMARY: Tosfos infers that the calculation is precise, but challenges this.)

משמע שהחשבון מצומצם

(a)

Inference: The calculation (the circumference is three times the diameter) is precise.

וכן בפ''ק דב''ב (ד' יד:) גבי שני טפחים שנשתיירו בארון ששם ספר תורה מונח שהיא בהיקפה ששה טפחים ופריך כיון דלאמצעיתו נגלל נפיש ליה משני טפחים

(b)

Support: Also in Bava Basra (14b) regarding two Tefachim that remained in the Aron, in which the Sefer Torah rested, for its circumference was six Tefachim, the Gemara asks "since it was rolled to its middle, it is more than two Tefachim!" (This implies that when all is on one roller, it is precisely two Tefachim.)

וכן בתר הכי דמשני בספר דעזרה לתחלתו נגלל ופריך אכתי תרי בתרי היכי יתיב משמע דמצומצם לגמרי

1.

Also after this [there], it answers that Sefer Azarah is rolled to its beginning, and asks "still, how can two [Tefachim] fit in two [Tefachim]?!" (When taking it in or out, it scrapes the sides. Parchment can be compressed somewhat, but it is dishonorable to do so to a Sefer Torah. Also, perhaps letters will be rubbed out!)

וקשיא דאין החשבון מדוקדק לפי חכמי המדות:

(c)

Question: The calculation is not precise, according to mathematicians! (Tosfos ha'Rosh explained that the Gemara asked what is the source to rely on this approximation, even though it is not precise.)

14b----------------------------------------14b

4)

TOSFOS DH Kamah Merubah Yeser Al ha'Igul Revi'a

תוספות ד"ה כמה מרובע יתר על העגול רביע

(SUMMARY: Tosfos points out where this is explained.)

מפורש בכיצד מעברין (לקמן ד' נו:)

(a)

Reference: This is explained below (56b).

5)

TOSFOS DH Shma Minah Gudsha Tilsa

תוספות ד"ה ש''מ גודשא תלתא

(SUMMARY: Tosfos explains that this is relevant to business.)

אומר ר''ת דנפקא מינה לענין מקח וממכר אם התנה לתת לו סאה גדושה או לתקן לו כלי המדה

(a)

Explanation (R. Tam): This is relevant to business, e.g. if one stipulated to give a heaping Se'ah, or to prepare a Kli for measuring.

6)

TOSFOS DH Pasuk Chazi

תוספות ד"ה פוק חזי

(SUMMARY: Tosfos rules unlike R. Yosi regarding both laws.)

פ''ה וכבר נהגו בלחי משהו

(a)

Explanation (Rashi): The custom is [to rely on] a Lechi [of width] Mashehu.

וכיון דאין הלכה כרבי יוסי בלחי כ''ש בהילמי דאפילו רב הונא בר חיננא דפליג בלחיים מודה בהילמי ושרי לעשות מי מלח בשבת בשביל ליתן על עופות צלויין

(b)

Consequence: Since the Halachah does not follow R. Yosi regarding a Lechi, all the more so [it does not following him] regarding Hilmi (saltwater. R. Yosi forbids making it on Shabbos, unless one puts oil into the water or salt first), for even Rav Huna bar Chinena, who argues about Lechayayim, agrees about Hilmi, and permits making saltwater on Shabbos, in order to put it on roasted fowl.

ואם נותן מלח על עופות ואח''כ נותן משקין עליהם הוי שרי אפילו לרבי יוסי שהשמנונית ממתיק את המלח כדתנן בפ' שמנה שרצים (שבת ד' קח:) ואלו הן מי מלח המותרים נותן שמן בתחילה לתוך המים או לתוך המלח:

(c)

Pesak: If one puts salt first on the birds, and afterwards puts the liquids on them, it is permitted even according to R. Yosi, for the fat sweetens the salt, like it says in Shabbos (108b) "the following is permitted saltwater - first he puts oil in the water or in the salt."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF