יבמות דף צג. א

לתנאים שנחלקו ב"קונם שאני עושה לפיך" מה ס"ל בדין להקנות דבר שלא בא לעולם?

אליבא דרבנן אליבא דר' עקיבא
לרב הונא בריה דר"י אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם [1]
לרב נחמן אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

יבמות דף צג: א

האומר פירות ערוגה זו מחוברים יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושין, או להיפך, מה הדין?

כשכבר הביאו המחוברים שליש [2] כשלא הביאו המחוברים עדיין שליש
לרבנן מהני לא מהני
לר' אליעזר בן יעקב מהני מהני [3]
-------------------------------------------------

[1] פי', נחלקו רבנן ור"ע באשה שאמרה לבעלה "קונם שאני עושה לפיך" דרבנן ס"ל דאין צריך להפר - כיון שהיא משועבדת לו, ור"ע אומר: יפר, שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו. ומבאר רב הונא בריה דרב יהושע, שאין מחלוקתם האם אדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם - וגם כאן היא עושה בקונם את מעשה ידיה שעדיין לא עשתה, אלא באומרת "יקדשו ידי לעושיהם" - דידים איתנהו בעלמא.

[2] ומיירי שאמר "לכשיתלשו" - וכך נעשה שנתלשו, בזה לכו"ע מהני, דכיון שכבר הביאו שליש הרי שהפירות הללו נמצאים בעולם.

[3] ומיירי שאמר "לכשיביאו שליש ויתלשו" - וכך נעשה שהביאו שליש ונתלשו. והגם כשאמר זאת עדיין לא באו לעולם הפירות, מ"מ ס"ל לר' אליעזר בן יעקב שאדם יכול להקנות דבר שלא בעולם.

-------------------------------------------------