1)

FINES OF TUM'AH, NEVIYAH AND KESUVAH (Yerushalmi Perek 10 Halachah 1 Daf 54a)

לא זה וזה מיטמא לה.

(a)

(Mishnah): Neither [husband] becomes Tamei for her.

הדא היא דתני רבי חייה מטמא הוא אדם לאשתו כשירה. ואינו מיטמא לאשתו פסולה.

(b)

Support: This is like R. Chiyah taught - he becomes Tamei for a Kosher wife, and he does not become Tamei for a Pasul wife.

אית תניי תני תצא בשלשה עשר דבר. ואית תניי תני תצא בארבעה עשר דבר.

(c)

Some teach that she leaves, and 13 fines apply. Some teach that she leaves, and 14 fines apply.

מאן דמר תצא בשלשה עשר דבר. עבד במציאתה ובמעשה ידיה חדא. ומאן דמר בארבעה עשר דבר. עבד כל חדא וחדא מינהון חדא.

1.

The one who says 13 fines, he counts her Metzi'ah and her earnings as one. The one who says 14, he counts each of them as one.

אמר רבי ירמיה לוייה שזינת אוכלת במעשר.

(d)

(R. Yirmeyah): If a Leviyah was Mezanah, she eats Ma'aser.

ותני כן לוייה שנשבית או שבא עליה אחד מן הפסולין לה לא כל הימנה לפוסלה.

(e)

Support (Beraisa): If a Leviyah was captured or one of the Pesulim had Bi'ah with her, he cannot disqualify her;

לויים המזוהמין מאימן לא חשו להם משום ריח פסול.

1.

Leviyim who are sullied from their mothers (their mothers are Chalalos, Chachamim) were not concerned for the scent of a Pesul.

והתנינן בת לוי מן המעשר.

(f)

Question (Mishnah): If she is a Bas Levi, she is disqualified from Ma'aser.

אמר ר' יוסי תיפתר שבא עליה ישראל וילדה ממנו בן.

(g)

Answer (R. Yosi): The case is, a Yisrael had Bi'ah with her and she bore a son to him. (She is disqualified due to her son.)

רבי ביסנא בשם רבי יהושע בן לוי כהנת שזינת אוכלת במעשר.

(h)

(R. Bisna citing R. Yehoshua ben Levi): If a Kohenes was Mezanah, she eats Ma'aser.

ולא מתניתא היא בת כהן מן התרומה הא במעשר אוכלת.

(i)

Question: Does not our Mishnah teach this? A Bas Kohen is disqualified from Terumah. This implies that she eats Ma'aser.

כמאן דאמר אין נותנין מעשר לכהונה.

(j)

Rejection: This is like the opinion that we do not give Ma'aser to Kehunah (i.e. Kohanim. In any case she does not eat Ma'aser.)

אמר רבי נסא מיליהון דרבנן פליגין

(k)

(R. Yosah): [The following] Rabanan's words argue [with R. Yehoshua ben Levi];

דאמר ר' הילא ר' שמעון בן יוסינא בשם רב הושעיה כהן שבא על גרושה והוליד בן ומת האב בתוך שלשים הבן חייב לפדות את עצמו.

1.

(R. Heila citing R. Shimon ben Yosina citing R. Hoshayah): If a Kohen had Bi'ah with a divorcee and fathered a son, and the father died within 30 days, [the son] must redeem himself. (If a disqualified Kohenes still has Kedushas Leviyah (for the Kohanim are Leviyim who received extra Kedushah), all the more so if a Kohen lost his extra Kedushah, he is still a Levi. Since the son must be redeemed, this shows that he does not have Kedushas Levi! We explained this like MEICHAL HA'MAYIM.)

לאחר שלשים יום חזקה שפדייו אביו.

2.

[If he died] after 30 days, there is a Chazakah that the father redeemed him. (Even though the father keeps the money, he must separate five Sela'im for Pidyon. It is a Chidush that the father knows that he must redeem this son; he need not redeem Kosher children.)

ואם לאחרים הוא פודה לא כל שכן בנו.

3.

If he redeems (receives the Pidyon of) others, all the more so [he redeems] his son!

[דף נד עמוד ב] ולא כבר תנינתה אין לה כתובה.

(l)

Question: (Why was it taught that heirs of either husband do not inherit her Kesuvah?) Was it not taught already that she has no Kesuvah?!

אמר רבי יוסי בן יעקב שלא תאמר בה קנסו ולא קנסו ביורשיה. לפום כן צריך מימר אין (לה) [צ"ל להן - קרבן העדה] כתובה.

(m)

Answer (R. Yosi ben Yakov): It is lest you say that they fined her, and they did not fine her heirs. Therefore it must say that they have no Kesuvah.

2)

THE TZARAH OF A SOTAH (Yerushalmi Perek 10 Halachah 1 Daf 54B)

סוטה כשם שהיא אסורה לבעל כך היא אסורה לבועל.

(a)

A Sotah - just like she is forbidden to the husband, she is forbidden to the Bo'el;

כשם שהיא אסורה לאחיו של בעל כך היא אסורה לאחיו של בועל.

1.

Just like she is forbidden to the husband's brother (she may not do Yibum), she is forbidden to the Bo'el's brother (if the Bo'el transgressed and married her, and he died).

יכול כשם שצרת סוטה אסורה לאחיו של בעל כך תהא אסורה לאחיו של בועל.

(b)

Suggestion: Perhaps just like the Tzarah of a Sotah is forbidden to the husband's brother, so she is forbidden to the Bo'el's brother!

נישמעינה מן הדא האשה שהלך בעלה למדינת הים ואמרו לה מת בעליך והיה לה יבם כאן ויבמה ומת ואחר כך בא בעלה אסור בה ומותר בצרתה. אסור בה ומותר באשת אחיו.

(c)

Answer #1: We learn from the following [Tosefta]. If a woman's husband went overseas, and they told her 'your husband died', and she had a Yavam here, and he did Yibum, and died, and afterwards her husband returned, he is forbidden to her and permitted to her Tzarah. He is forbidden to her and permitted to his brother's wife;

ואשת אחיו לא כצרת סוטה היא. הדא אמרה שצרת סוטה מותרת לאחיו של בועל.

1.

Is his brother's wife not like the Tzarah of a Sotah (the 'Yibum' was really Zenus)? This teaches that Tzaras Sotah is permitted to the Bo'el's brother.

אמר רבי יודה אתייא כרבנן דתמן

(d)

Limitation (R. Yudah): [This Tosefta] is like Rabanan there (in Bavel);

דאמר ר' הילא ותניי תמן כל העריות אינן צריכות ממנו גט חוץ מאשת איש בלבד.

1.

(R. Heila): It was taught there teaches that all Arayos who married do not need a Get, except for Eshes Ish [who remarried according to a ruling of Beis Din];

רבי עקיבה אומר אף אחות אשתו ואשת אחיו.

2.

R. Akiva says, even Achos Ishto and Eshes Achiv. (The first Tana does not require a Get for Eshes Achiv. This shows that one who mistakenly did Yibum is not considered a Sotah.)

(לא כצרת סוטה היא הדא אמרה צרת סוטה מותרת לאחיו של בועל) ברם כרבנן דהכא.

(e)

Answer #2: However, according to Rabanan here [the Tzarah is forbidden];

רבי אחייא אמר בשם רבי יוחנן הכל מודין באשת אחיו שהיא צריכה הימינו גט [דף נה עמוד א] משום (הלכה אשת איש קנה בה ערוה) [צ"ל הלכות אשת איש קנה בה וערוה היא - קרבן העדה] וערוה פוטרת צרתה.

1.

(R. Achiya citing R. Yochanan): All agree that Eshes Achiv needs a Get, due to laws of Eshes Ish (the mistaken Yibum was also a case of Eshes Ish). He acquired her, and she is Ervah; Ervah exempts her Tzarah.

אמר רבי חנניה אפילו כרבנן דהכא אתייא היא. בה קנסו ולא קנסו ביורשיה.

(f)

Rebuttal (Chananyah): [Answer #1] is even according to Rabanan here. [Just like we say that] they fined her, and they did not fine her heirs, [similarly they fined the Yevamah, and they did not fine her Tzarah. We explained this like PNEI MOSHE.]

אמר רבי חנניה בריה דר' הילל אם כרבנן דתמן יהא מותר בה.

(g)

(R. Chananyah brei d'R. Hillel): (The first Tana of the Tosefta is only like Rabanan here.) If it were like Rabanan there, [the Yavam] would be permitted even to her (the Yevamah, after her husband truly died)!

ר' זעירא בשם ר' יוחנן צרת סוטה אסורה וצרת גרושה מותרת.

(h)

(R. Ze'ira citing R. Yochanan): Tzaras Sotah is forbidden, and Tzaras Gerushah (i.e. Tzaras Machzir Gerushaso after she remarried) is permitted.

ר"י בר אחא בשם רבי יוחנן כל הצרות מותרות חוץ מצרת סוטה.

(i)

(R. Yakov bar Acha citing R. Yochanan): All Tzaros are permitted, except for Tzaras Sotah.

שמואל אמר גרושה עצמה מותרת לביתה.

(j)

(Shmuel): Gerushah (i.e. Machzir Gerushaso) herself is permitted to her house (the Yavam, even though she became forbidden to her husband).

מה פליג.

(k)

Question: Does [R. Yochanan] argue [with Shmuel]?

בגין דהוון עסקין בצרות לא אדכרין גרושות.

(l)

Answer: (No.) Because they were discussing Tzaros, [R. Yochanan taught only about Tzaros; he] did not mention the law of] Gerushos (i.e. Machzir Gerushaso herself).

צרת סוטה למה היא אסורה

(m)

Question: Why is Tzaras Sotah forbidden?

רבי יוחנן אמר מריח ערוה נגעו בה.

(n)

Answer #1 (R. Yochanan): This is due to the scent of (she looks like) Ervah.

רב אמר מפני שכתוב בה טומאה כעריות:

(o)

Answer #2 (Rav): It is because Tum'ah is written about her, like about Arayos (therefore her Tzarah is forbidden, just like Tzaras Ervah).