1)

TOSFOS DH Rav Sheshes Amar Chazakah Shali'ach Oseh Shelichuso

תוספות ד"ה רב ששת אמר חזקה שליח עושה שליחותו

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not the Halachah follows Rav Sheshes.)

הרב רבינו שמשון מפולירר''א פוסק כרב ששת דבה''ג פוסק דהלכה כרב נחמן בדיני וכרב ששת באיסורי

(a)

Opinion #1 (R. Shimshon of Folira): The Halachah follows Rav Sheshes, for Bahag rules like Rav Nachman in monetary matters, and like Rav Sheshes in Isurim.

ולר''ת נראה דהכא הלכה כרב נחמן

(b)

Opinion #2 (R. Tam): The Halachah follows Rav Nachman.

דבפ' התקבל (גיטין דף סד.) אמר בעל אמר לגירושין ושליש אמר לגירושין והיא אומרת נתן לי ואבד אין דבר שבערוה פחות משנים

(c)

Source #1 (Gitin 64a): If the husband says that he gave [the Get] for divorce, and the third party says that it was for divorce, and she says "the third party] gave it to me and it was lost", Ein Davar sheb'Ervah Pachos mi'Shenayim (divorce and Kidushin require two witnesses. Therefore, she may not remarry.

ופריך מהא דאמר האומר לחבירו צא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולם אלמא חזקה שליח עושה שליחותו ומשני ה''מ לחומרא אבל לקולא לא

1.

The Gemara asks from [R. Yitzchak's teaching, that] if Levi told Shimon 'be Mekadesh a woman to me', and did not specify which woman [and Shimon went away and died], Levi is forbidden to all women. (Anyone he wants to marry, we must be concerned lest Shimon was Mekadesh to Levi her sister, or another close relative.) This shows that there is a Chazakah that a Shali'ach fulfills his mission! The Gemara answers that [we rely on the Chazakah] to be stringent, but not to be lenient.

ובפ''ק דחולין (דף יב.) נמי מסיק לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו והאומר לשלוחו צא שחוט לי (הגהת מהרש"ל) צא תרום לי והלך ומצא תרום אין חזקתו תרום דילמא איניש אחרינא שמע ותרם

(d)

Source #2: Also in Chulin (12a) we conclude that really, there is no Chazakah that a Shali'ach fulfills his mission, and one who tells a Shali'ach "go slaughter for me. Go tithe for me", and [the Meshale'ach] went and found it tithed, there is no Chazakah that it is tithed. Perhaps someone else heard [the command] and tithed.

ואע''ג דהתם רב נחמן קאמר לה

1.

Implied question: Rav Nachman said so! (We know that he holds that there is no Chazakah. This is no proof that the Halachah follows him!)

מ''מ סליק הש''ס התם הכי וההוא דבעא מיניה קיבלה

2.

Answer: In any case, the Gemara concludes like this, and the one who asked [from Rav Nachman] accepted this answer from him.

ועוד דרב שמעיה דבסמוך סבר נמי כרב נחמן דלרב ששת לא היה צריך לחזקת כהנים

(e)

Source #3: Rav Shemayah below holds like Rav Nachman, for according to Rav Sheshes, there is no need for the [special] Chazakah of [Beis Din of] Kohanim.

ואומר ר''י דמכל זה אין ראיה דרב ששת נמי לית ליה חזקה שליח עושה שליחותו אלא במקום שאם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי עבירה אם יסמוך עליו

(f)

Rebuttal (Ri): None of these is a proof. Also Rav Sheshes holds that there is a Chazakah that a Shali'ach fulfills his mission only when if he will not fulfill his mission, the Meshale'ach will come to transgress if he relies on [the Shali'ach];

ולכך בגט אין השליח חושש ליתן גט וההיא דחולין נמי אינו חושש לשחוט ולתרום שאם לא יתרום יראה המשלח שאינו תרום ולא אסיק אדעתיה שמא אחר ישמע ויתרום

1.

Therefore, regarding a Get, the Shali'ach is not concerned to give the Get. Also in the case in Chulin, he is not concerned to slaughter and tithe, for if he will not tithe, the Meshale'ach will see that it is not tithed. It does not cross [the Shali'ach's] mind lest someone else hear and tithe;

ודרב שמעיה נמי איכא למימר דלא אמר כדי ליתן טעם למה סומכין על הכהנים אלא ליישב דברי רב

2.

Also regarding Rav Shemayah's teaching, we can say that he did not say [that there is a Chazakah of Beis Din of Kohanim] to explain why we rely on the Kohanim, rather, in order to resolve Rav;

דאמר בפ' האשה (פסחים דף צ:) אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ אף על גב דמקוה לפנינו דילמא פשע ולא טביל

3.

[Rav] taught (Pesachim 90b) that we do not do Shechitah [of Korban Pesach] and Zerikah (throw the blood) for one who became Tamei through a Sheretz, even though there is a Mikveh in front of us, lest he be negligent and not immerse (today, and then he may not eat at night);

אבל שוחטין וזורקין על מחוסר כפורים ואע''ג דהוי נמי מחוסר מעשה דליכא למיחש דילמא פשע כדרב שמעיה

4.

However, we do Shechitah and Zerikah for a Mechusar Kipurim (a Zav, Zavah, Yoledes or Metzora who completed all steps of the Taharah process except for bringing Korbanos), even though also he is lacking an action (before he is permitted0. There is no concern for negligence, like Rav Shemayah taught.

והתם נמי מייתי לה

5.

Also there, Rav Shemayah's teaching is brought.

2)

TOSFOS DH ha'Rechokim Mutarin

תוספות ד"ה הרחוקים מותרין

(SUMMARY: Tosfos justifies the proof from here.)

אף על גב דע''כ צריכין להקריב משום מצות העומר

(a)

Implied question: They are obligated to offer due to the Mitzvah of the Omer! (We cannot learn from here to a Shali'ach who is not commanded.)

מ''מ מייתי ראיה מהא דשרו רחוקין מחצות ואילך אף על גב דיש שהות כל היום אלא שממהרין לפי שיודעין שהרחוקין סומכין עליהן

(b)

Answer: Even so, he brings a proof from the Heter of people far away [to eat Chadash] after midday. Even though there is time [for Kohanim to fulfill the Mitzvah] the entire day, they rush because they know that people far away rely on them;

וכן גבי קיני זבה ויולדת אף על גב דמצווין להקריב באותו יום מיהא לא מיחייבי אי לאו משום שסומכות עליהן וחזקה שליח עושה שליחותו

1.

Similarly, regarding Kinim (Chatas ha'Of and Olas ha'Of) of a Zavah or Yoledes, even though [Kohanim] are obligated to offer them, they would not be obligated to offer the same day (that she put the money in the box), if not they know that women rely on them, and there is a Chazakah that a Shali'ach fulfills his mission.

3)

TOSFOS DH ha'Omer l'Chavero Tzei u'Lekot Lecha

תוספות ד"ה האומר לחברו צא ולקוט לך

(SUMMARY: Tosfos defends the text in Sukah based on our Gemara.)

בפרק לולב (סוכה דף לט.) גבי הלוקח לולב מחבירו בשביעית מגיה שם רש''י מעם הארץ משום דלא הוה קרי ליה חבירו

(a)

Reference: In Sukah (39a), regarding one who buys a Lulav from Chavero in Shevi'is, Rashi changed the text to say "from an Am ha'Aretz", for one would not call [an Am ha'Aretz] the Chaver (colleague) of a Chaver (one who properly observes Shemitah).

ואין צריך להגיה דהכא מוקי לה בעם הארץ שאמר לחבר אע''ג דקתני לחברו

(b)

Remark: There is no need to change the text. Here, we establish it to discuss an Am ha'Aretz who said to a Chaver, even though it says "to Chavero"!

ובשבת פרק השואל (דף קנ.) אמר אומר אדם לחברו צא ושכור לי פועלים ומוקי לה בחברו נכרי

(c)

Support: In Shabbos (150a), it says that one may say to his friend "go hire workers for me", and we establish it to discuss [telling] his Nochri friend.

4)

TOSFOS DH Te'enim mi'Te'enasi

תוספות ד"ה תאנים מתאנתי

(SUMMARY: Tosfos justifies Rav Sheshes' support from here.)

אף על גב דמעשר פירות מדרבנן ורב נחמן מודה דבשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו

(a)

Implied question: Ma'aser of Peros (other than grain, wine and oil) is mid'Rabanan, and Rav Nachman agrees that for mid'Rabanan laws, there is a Chazakah that a Shali'ach fulfills his mission!

כיון דעיקר שם מעשר מן התורה חשיב לה כשל תורה:

(b)

Answer: Since the source of Ma'aser is mid'Oraisa, it is considered like mid'Oraisa.

32b----------------------------------------32b

5)

TOSFOS DH v'Lo Lei'aved Am ha'Aretz Isura Rabah

תוספות ד"ה ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה

(SUMMARY: Tosfos discusses when one may transgress to save another from transgression.)

והא דמסיק פ''ק דשבת (דף ד.) גבי הדביק פת בתנור דאין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך

(a)

Implied question: In Shabbos (4a), we conclude regarding one who stuck bread (i.e. dough) to [the wall of] an oven [on Shabbos], that we do not tell someone else to transgress (mid'Rabanan, one may not remove bread from the wall on Shabbos) to help another (if he leaves the dough to bake, the one who placed it did a Melachah)!

הכא שאני שהוא גורם לו לעבור שהוא אומר לו לקוט וסבור שעשרן

(b)

Answer: Here is different, for [if he will not tithe] he causes him to transgress, for he told him "gather', and [the gatherer] thinks that [the owner] tithed them.

ומיהו קשה דבפרק תמיד נשחט (פסחים דף נט.) אמר אין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בין הערבים אלא קטרת ונרות בכל השנה ופסח ומחוסר כפורים בערבי פסחים בלבד

(c)

Question #1 - Citation (Pesachim 59a): Nothing is offered after the afternoon Tamid, except for Ketores, Hadlakas ha'Neros, Pesach, and [birds of] a Mechusar Kipurim on Erev Pesach;

שטובל ואוכל פסחו לערב וקעברי כהני אעשה דהשלמה שאין בו כרת כדי שיקיים זה מצות עשה שיש בו כרת

1.

[After his Korban is offered] he immerses and eats his Pesach at night. The Kohanim transgress the Aseh of Hashlamah (offering after the afternoon Tamid), which has no Kares, so this [Mechusar Kipurim] will fulfill an Aseh (Pesach) that has Kares (for one who neglects it).

וכן אמר הכא בפרק בתרא (דף קג:) דכהן דעלתה לו יבלת חברו חותכו לו בשיניו כדי שיעשה עבודתו ואף ע''ג דאי לאו עבודתו היה אסור

(d)

Question #2: Below (103b), it says that if a wart came on a Kohen [on Shabbos], his friend cuts it off with his teeth, to enable him to do his Avodah, even though if not for [the sake of] his Avodah, this would be forbidden;

והתם לא שרינן רדיית הפת שהיא מדרבנן

1.

There, we do not permit removing bread from the wall, which is an Isur mid'Rabanan!

ואומר ר''י שיש לחלק בההיא דהדביק לפי שפשע שהדביק סמוך לחשיכה ואע''ג דהוי שוגג איבעי ליה לאסוקי אדעתיה

(e)

Answer (Ri): We can distinguish there, where he stuck (on the oven), since he was negligent. He stuck close to Shabbos. Even though he was Shogeg (he thought that it was still day), it should have crossed his mind (that perhaps it is already Shabbos. Also, mid'Rabanan it is forbidden unless it will form a crust before Shabbos - Rashash Gitin sof 41b);

אבל בהנך דלא פשע מידי שרי

1.

However, in these cases he was not negligent at all. It is permitted [for another to transgress to help him].

והא דשרי (גיטין דף לח:) בחציה שפחה וחציה בת חורין לשחררה כשנהגו בה מנהג הפקר אע''ג שעובר בעשה

(f)

Implied question: Why was it permitted to free a half-Shifchah, half-Bas Chorin, when men were treating her like Hefker (wantonly having Bi'ah with her? The master) transgresses an Aseh!

לא דמי פריצות דידהו למדביק פת בתנור שאותו לא היה אנוס כלל

(g)

Answer #1: The immorality [of those men] is unlike one who stuck bread on the oven. He had no Ones at all;

אבל שפחה האסורה לעבדים ולבני חורין והיא להוטה אחר זנות אי אפשר שלא תכשיל בני אדם ודמו לאונסין

1.

However, the [half-]Shifchah, who was forbidden to slaves and to free men, and she passionately seeks Zenus, it is impossible that men will not stumble with her. It resembles Ones.

ועוד דהוה ליה כמצוה דרבים כדמשני (שם:) גבי ר' אליעזר ששיחרר עבדו להשלימו לעשרה מצוה דרבים שאני

(h)

Answer #2: This was like a Mitzvah of the Rabim, like we answer regarding R. Eliezer, who freed his slave to complete 10 (for a Minyan), that a Mitzvah of the Rabim is different.

6)

TOSFOS DH Mah Li l'Ma'alah Mah Li l'Matah

תוספות ד"ה מה לי למעלה מה לי למטה

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask about using the tree.)

השתא דאכתי לא אסיק אדעתיה דאתי כרבי הוי מצי לאקשויי דבין למעלה ובין למטה לא יהיה עירוב משום דמשתמש באילן

(a)

Implied question: Now that it did not yet cross his mind that [our Mishnah] is like Rebbi, he could have asked that both above and below it is not an Eruv, because [to take his Eruv] he uses a tree (which is forbidden mid'Rabanan)!

אלא דפריך כיון דלמטה הוי עירוב ולא איכפת לן במה שמשתמש באילן למעלה נמי ליהוי עירוב דהוא ועירובו במקום אחד הוא

(b)

Answer: He asked that since below it is an Eruv, and we are not concerned that he uses a tree, also above it should be an Eruv, for he and his Eruv are in one place.

7)

TOSFOS DH d'Reshus ha'Yachid Oleh Ad l'Raki'a

תוספות ד"ה דרה''י עולה עד לרקיע

(SUMMARY: Tosfos points out that we did not need to say so.)

לא הוי צריך להאי טעמא דרשות היחיד עולה עד לרקיע דאי נמי הוי מקום פטור הוא ועירובו במקום אחד

(a)

Implied question: This reason was not needed, that Reshus ha'Yachid goes up to the Shamayim! Also if it were Mekom Petur, he and his Eruv are in one place!

אלא האמת אומר

(b)

Answer: He says the truth.

8)

TOSFOS DH Ha ka'Mishtamesh b'Ilan

תוספות ד"ה הא קמשתמש באילן

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not we could have asked another question.)

פירש רש''י דהוא הדין דהוה מצי למיפרך והא קמייתי מכרמלית לרשות הרבים

(a)

Explanation #1 (Rashi): Likewise, we could have asked that he brings from Karmelis to Reshus ha'Rabim;

אלא חדא מב' פירכי נקט

1.

Rather, he asked one of two possible questions.

ומהר''י מפרש דהוי מצי לשנויי דקאי בכרמלית

(b)

Explanation #2 (Ri): [Had we asked that he brings from Karmelis to Reshus ha'Rabim] he could have answered that he is (not in Reshus ha'Rabim, rather,) in Karmelis.

9)

TOSFOS DH v'Ha Amar Rava ha'Nosen Eruvo Yesh Lo Dalet Amos

תוספות ד"ה והא אמר רבא הנותן עירובו יש לו ד' אמות

(SUMMARY: Tosfos explains the basis of the question.)

לכל רוח כאילו מוקפת מחיצה

(a)

Explanation: [He has four Amos] in every direction [around his Eruv], as if it were surrounded by a Mechitzah [on each side];

וכיון דחשבינן עיבורה של עיר כמאן דמליא אע''פ שהוא רשות הרבים לפי שהוא כמוקף לבני העיר שהוא חשוב בכלל העיר כד' אמות לענין תחום שבת וכן לנותן שם עירובו (לקמן דף ס:)

1.

Since we consider the Ibur of the city as if it were full, even though it is Reshus ha'Rabim, because it is as if it is surrounded for the people of the city, for it is considered as part of the city, like four Amos regarding Techum Shabbos, and similarly, regarding one who puts his Eruv there (below, 60b)...

גם חוץ לעיבורו של עיר שיש (הגהת בארות המים) לו ארבע אמות במקום שביתתו בלא חשבון אלפים אמה יחשב נמי כמאן דמליא

2.

Also outside the Ibur of the city, that he has four Amos in the place of his Shevisah, without the calculation of 2000 Amos, it should be considered as if it were full.

10)

TOSFOS DH Hacha b'Ilan she'Noteh Chutz l'Dalet Amos

תוספות ד"ה הכא באילן שנוטה חוץ לד' אמות

(SUMMARY: Tosfos points out that he can get it even if it is very far away.)

פירש רש''י הלכך למטה מעשרה עירובו עירוב דמצי לאתויי פחות פחות מארבע אמות עד תוך ארבע אמותיו

(a)

Explanation #1 (Rashi): Therefore, below 10 it is an Eruv, for he can bring it less than four Amos at a time until within four Amos of himself;

ולא הוצרך לפרש כן אלא משום שרוצה להכשיר אפילו הניחו ברחוק הרבה מארבע אמותיו דאם לא היה נוטה אלא שלש אמות או שתי אמות חוץ לארבע אמותיו יכול להביאו בבת אחת

1.

He needed to explain so only because he wants to be Machshir even if he placed it much further than his four Amos. If the tree leaned only two or three Amos out of his four Amos, he could bring it at once.

ומהר''י מפרש דאפילו במופלג טובא יכול להוליכו בבת אחת עד מקום שביתתו דכיון דעוקרו מכרמלית שוב אינו מתחייב בהנחתו אלא משום שבות:

(b)

Explanation #2 (Ri): Even if it is very far, he can bring it at once until the place of his Shevisah. Since Akirah was from Karmelis, he can be liable for Hanachah only mid'Rabanan.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF