1)

ANY BROTHER OBLIGATES CHALITZAH OR YIBUM (Yerushalmi Perek 2 Halachah 5 Daf 13a)

מתני' מי שיש לו אח מ"מ זוקק את אשת אחיו לייבום ואחיו לו לכל דבר

(a)

(Mishnah): A [partial] brother from any place (even through an Aveirah) obligates his brother's wife [to do Yibum or Chalitzah]. He is like a brother in every respect;

חוץ ממה שיש לו מן השפחה ומן הנכרית:

1.

The only exceptions are a brother from a slave or Nochris.

2)

A CHILD FROM A NOCHRIS OR SHIFCHAH (Yerushalmi Perek 2 Halachah 6 Daf 13a)

מתני' מי שיש לו בן מכל מקום פוטר את אשת אביו מן הייבום וחייב על מכתו ועל קללתו ובנו לו לכל דבר

(a)

(Mishnah): A son from any place (even through an Aveirah) exempts his father's wife from Yibum and Chalitzah. He is liable for striking or cursing his father. He is like a son in every respect;

חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית:

1.

The only exceptions are a son from a slave or Nochris.

גמ' רבי אבין בעי ובנו לכל דבר אפילו לפריי' ורביי' ולשנייה

(b)

(Gemara - R. Avin) Question: Is he (a son from an Aveirah of Kares, i.e. a Mamzer) a son for everything, even for Peru u'Rvu (does his father fulfill the Mitzvah through him) and [the decree] of Sheniyos? (Normally Mamzerim may marry each other. Do the decrees of Sheniyos apply to them?)

בן גוי שבא על בת ישראל וילדה בן ישראל שבא על גויה (וילדה משום בת) משבאת לישראל וילדה בכור לנחלה ואינו בכור לכהן.

(c)

If a Nochri's son had Bi'ah with a Bas Yisrael and fathered a son, or a Ben Yisrael had Bi'ah with a Nochris [and she gave birth], and after [he or] she became a Yisraelis (converted, she became pregnant from him again and) she gave birth, [the son] is a Bechor for inheritance (he gets a double portion, for he is considered the father's first son), but he is not a Bechor for giving five Shekalim to a Kohen (he is not the first to leave her womb).

גוי שבא על גויה וילדה. רבי יוחנן אמר גוים יש להם יחסים. רבי שמעון בן לקיש אמר גוים אין להם יחסין.

(d)

If a Nochri had Bi'ah with a Nochris and she gave birth - R. Yochanan says, there is lineage among Nochrim. (If he converted later, he fulfilled Peru u'Rvu through those children.) Reish Lakish says, there is no lineage among Nochrim. (We explained this like PNEI MOSHE.)

והא כתיב [מלכים ב כ יב] בעת ההיא שלח מרודך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו.

(e)

Question: "Ba'Es ha'Hi Shalach Merodach Bladan ben Bladan Melech Bavel Sefarim u'Minchah El Chizkiyah..." (shows that they have lineage)!

על ידי שכיבד זקינו זכה להתיחס.

(f)

Answer: Since he showed honor to his grandfather (Merodach would sign 'ben Bladan'), he merited to be attributed to his ancestors.

והא כתיב [מלכים א טו יח] וישלח המלך אסא אל בן הדד בן טברימון בן חזיון מלך ארם היושב בדמשק לאמר.

(g)

Question: It says "va'Yishlach ha'Melech Asa El Ben Hadad ben Tavrimum ben Chaziyon Melech Aram ha'Yoshev b'Damesek Leimor"!

קוצץ בן קוצץ.

(h)

Question: [That was said for his disgrace - he was a] murderer the son of a murderer.

כמה דאת אמר [אסתר ט כד] כי המן בן המדתא. וכי בן המדתא היה.

(i)

Support: This is like it says "Haman ben ha'Medasa" - was he ha'Medasa's son?! (Ha'Medasa was the son of Agag, more than 400 years earlier!)

אלא צורר בן צורר אוף הכא קוצץ בן קוצץ.

1.

Rather, he is a tormenter, the son of a tormenter. Also here, - he was a murderer the son of a murderer.

א"ר תנחומא כך משיב רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן והא כתיב [שמואל ב ט י] ולציבא חמשה עשר בנים ועשרים עבדים. ועבדים יש להן ייחוס.

(j)

(R. Tanchuma): So Reish Lakish answered R. Yochanan - it says "ul'Tziva Chamishah Asar Banim v'Esrim Avadim." Do slaves have lineage?! (Surely they do not, and even so the verse calls his children Banim!)

(באלמנות) [צ"ל בא למנות - נועם ירושלמי, שערי תורת ארץ ישראל] שומטין של מפיבושת.

(k)

Rebuttal: [The verse comes to] count what Mefivoshes lost (when David gave half of Mefivoshes' field to Tziva, he also freed Tziva).

שפחה

(l)

Implied question: [What is the source that children from] a Shifchah [are not considered his children]?

[שמות כא ד] האשה וילדיה תהיה לאדניה.

(m)

Answer: It says "ha'Ishah v'Yeladeha Tihyeh l'Adoneha" [the wife and children remain with the master]. (The verse teaches that when an Eved Ivri is freed, the Shifchah with whom he had children remains with the master as do the children. This teaches that they are not considered children of the Eved Ivri.)

נכרית

(n)

Implied question: [What is the source that children from] a Nochris [are not considered his children]?

רבי יוחנן אמר בשם רבי שמעון בן יוחי כתיב [דברים ז ג] לא תתחתן בם. וכתיב [שם ד] כי יסיר את בנך מאחרי. בנך מישראל קרוי בנך. ואין בנך מגויה קרוי בנך אלא בנה.

(o)

Answer (R. Yochanan citing R. Shimon ben Yochai): It says "Lo Sischaten Bam", and it says "Ki Yasir Es Bincha me'Acharai" - your son from a Yisrael (i.e. from a Yisraelis) is called your son, but your son from a Nochris is not called your son, rather, her son (he is a Nochri. The verse discusses marrying your son to a Nochris, and your daughter to a Nochri. The Torah is concerned Ki Yasir, i.e. he (your Nochri 'son-in-law') veer your grandchild away from Hash-m, for your grandchild from him is a Yisrael. It is not concerned Ki Tasir (she, your Nochris 'daughter-in-law') veer your grandchild, for your grandchild from her is a Nochri.)

יעקב איש כפר נבוריה אזל לצור אתון שאלין ליה מהו מיגזר בריה דארמיית' בשובתה.

(p)

Yakov, the esteemed man of Kefar Nevuriyah, went to Tzur. They asked him 'may one circumcise on Shabbos the son of a Nochris [from a Yisrael]?

וסבר מישרי לון מן הדא [במדבר א יח] ויתילדו על משפחות' לבית אבותם.

(q)

Suggestion: He wanted to permit, based on "va'Yisyaldu Al Mishpechosam l'Veis Avosam" (lineage follows the father. Since he is a Yisrael, the child is a full Yisrael. Therefore, there was no need to teach Ki Tasir, for we already know that a Yisrael's son, even from a Nochris, is a Yisrael.)

שמע ר' חגיי אמר ייתי אייתוניה דילקי.

(r)

Rebuttal: R. Chagai heard, and said 'bring [Yakov] to lash him [for giving such a ruling].'

אמר לי' מאיכן אתה מלקיני.

1.

Question (Yakov): What is your source to [say that I erred, and] lash me?

אמר לי' מן הדא דכתיב [עזרא י ג] ועתה נכרות ברית לאלהינו.

2.

Answer (R. Chagai): We learn from "v'Atah Nichros Bris lei'Lokeinu [to expel our Nochri wives and those born from them", for they are not Yisraelim].

אמר ליה מן הקבלה את מלקיני.

3.

Yakov: Do you lash me based on a verse from Kesuvim?! (We cannot learn Halachah from there. Perhaps Ezra enacted this for a Hora'as Sha'ah, or Hash-m told him to do so!)

אמר ליה [עזרא י ג] וכתורה יעשה.

4.

R. Chagai: "Vecha'Torah Ya'aseh" (the Halachah follows this).

אמר ליה מן הדא אורייה

5.

Question (Yakov): From which verse do we learn [that this is the Halachah]?

א"ל מן ההיא דאמר רבי יוחנן בשם ר"ש בן יוחי כתיב [דברים ז ג] לא תתחתן בם. וכתיב כי יסיר את בנך מאחרי. בנך מישראל קרוי בנך. ואין בנך מגויה קרוי בנך אלא בנה.

6.

Answer (R. Chagai): It is from what R. Yochanan cited from R. Shimon ben Yochai): It says "Lo Sischaten Bam", and it says "Ki Yasir Es Bincha me'Acharai" - your son from a Yisrael (i.e. Yisraelis) is called your son, but your son from a Nochris is not called your son, rather, her son.

[דף יג עמוד ב] אמר ליה חבוט חבטך דהוא טבא בקלטא:

7.

Yakov: Lash [me] your lashes - it is good for me to absorb (learn a lesson from this - YEFE MAR'EH).