1)

THE STATUS OF A WIFE WHO CAN DO MI'UN (Yerushalmi Perek 13 Halachah 2 Daf 71a)

מתני' אי זו היא קטנה שהיא צריכה למאן כל שהשיאתה אמה או אחיה לדעתה השיאוה שלא מדעתה אינה צריכה למאן

(a)

(Mishnah): Which minor needs to do Mi'un (to leave her husband without a Get)? It is anyone that her mother and brothers married her off with her Da'as (consent/knowledge). [If she was married] without her Da'as, she need not do Mi'un;

ר' חנניה בן אנטיגנס אומר כל תינוקת שאינה יכולה לשמור את קידושיה אינה צריכה למאן

(b)

R. Chananyah ben Antigonus says, any girl too immature to guard her Kidushin money need not do Mi'un;

רבי אליעזר אומר אין מעשה קטנה אלא כמפותה

(c)

R. Eliezer says, the actions of a minor have no effect. She is like one who was enticed (to have Bi'ah);

בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה:

1.

If she is a Bas Yisrael married to a Kohen, she does not eat Terumah. If she is a Bas Kohen married to a Yisrael, she may eat Terumah.

גמ' אי זהו לדעתה

(d)

(Gemara) Question: What is considered with her Da'as?

עבד לה גנון ומלבשין לה קוזמירין ומדכרין לה גבר.

(e)

Answer: They make a Chupah, clothe her with ornaments, and explain that this will be her husband.

[צ"ל איזהו שלא לדעתה עבדין לה גנון ומלבשין לה קוזמרין ולא מדכרין לה גבר - רשב"א קז:ב]

(f)

What is without her Da'as? They make a Chupah, clothe her with ornaments, and do not explain that this will be her husband.

1.

Note: What is 'with her Da'as' for an Arusah? It seems that it depends only on explaining that this will be her husband, i.e. even when they make a Chupah and clothe her with ornaments.

מה חלוקין על רבי חנניה בן אנטיגנס.

(g)

Question: Do [Chachamim] argue with R. Chananyah ben Antigonus?

מן מה דמר ר' יוחנן אי זו היא קטנה שהיא צריכה להתגרש כל שנותנין לה גיטה ודבר אחר עמו והיא מוציאה אותו לאחר זמן.

(h)

Answer: Since R. Yochanan said 'which minor needs to be divorced (Mi'un does not suffice)? It is anyone that they give to her her Get and something else with it, and she takes out her Get afterwards [when they request it, i.e. she knows to guard it;

הדא אמרה חלוקין על ר' חנניה בן אנטיגנס.

1.

Inference: (This is older than the Shi'ur of R. Chananyah ben Antigonus.) This shows that Chachamim argue with R. Chananyah ben Antigonus [and R. Yochanan holds like Chachamim].

ר' לעזר אומר אין מעשה קטנה כלום. אינו זכאי לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפר נדריה כילו שאינה אשתו לכל דבר אלא שהיא צריכה ממנו מיאונין.

(i)

R. Lazar says, the actions of a minor have no effect. [Her husband] does not merit her Metzi'os or earnings, and he cannot annul her vows. It is as if she is not his wife in every way, just she needs Mi'un from him (i.e. she may not leave him without Mi'un or a Get).

ר' יהושע אומר זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפר נדריה כילו היא אשתו לכל דבר אלא שהיא יוצאה הימנו במיאון.

(j)

R. Yehoshua says, he merits her Metzi'os and earnings, he can annul her vows, and she is like his wife in every way, just she can leave him through Mi'un.

אמר ר' ישמעאל חיזרתי על כל מידות חכמים ולא מצאתי אדם שמידתו שוה בקטנה חוץ ממידות ר' אליעזר אלא שהוא אמר שהיא צריכה ממנו מיאונין.

(k)

(R. Shmuel): I pursued all Midos of Chachamim, and I did not find anyone consistent about a Ketanah except for R. Eliezer, just she needs Mi'un from him.

אמר ר' אבהו מעשה באמו של ר' ליעזר שהיתה דוחקת בו לשאת את בת אחותו והיה אומר לה בתי לכי הינשאי בתי לכי הינשאי. עד שאמרה לו הרי אני שפחה לך לרחוץ רגלי עבדי אדוני

(l)

(R. Avahu): A case occurred with R. Eliezer's mother. She was pressuring him to marry the daughter of his sister, and he said to her 'my daughter, go marry! My daughter, go marry!', until she said 'I am a slave to you, to wash the feet of the slaves of my master';

אעפ"כ כנסה ולא הכירה עד שהביאה שתי שערות.

1.

Even so, he married her, but did not have Bi'ah with her until she brought two hairs (adulthood; after that, she cannot do Mi'un).

על דעתיה דר' ליעזר מהו שתמאן בו [דף עא עמוד ב] ותיטול קנס ממנו.

(m)

Question: According to R. Eliezer, may she do Mi'un to him and collect a fine from him (for he enticed her to have Bi'ah with him without marriage - PNEI MOSHE)?

על דעתיה דר' יהושע מהו שתמאן בו ותיטול קנס מאחר.

(n)

Question: According to R. Yehoshua, [if there was Chupah, and witnesses testify that there was no Bi'ah], may she do Mi'un to him and collect a fine from others (is she like a Besulah who was never married)? (SHIREI KORBAN)

מהו שתמאן בו ותעקור גיטה. חללה וממזרת

(o)

Question: May she do Mi'un and uproot her Get [in a case that she remarried a Kohen, and became] a Chalalah, or [before the Get, she had Bi'ah with another man and became pregnant with] a Mamzeres? (NO'AM YERUSHALMI - perhaps Chachamim did not enact that Mi'un uproots a Get in a case that she transgressed. Perhaps the text should say 'Mamzerus'. (PF))

ר' יצחק שאל מהו שתמאן בו ותחזיר למזונות אביה.

(p)

Question (R. Yitzchak): Can she do Mi'un and return to food of her father's estate? (After a man dies, his sons inherit his property, but they must feed his daughters until Bagrus or Nisu'in. Is it as if she never married?)

פשיטא שאינה חוזרת למזונות בעלה שכן הוא כותב לה ואת תהויין יתבא בביתי ומיתזנת מן ניכסי. ולית היא ביתה. לא צורכה דלא. מהו שתמאן בו ותחזור למזונות אביה

1.

Obviously, [if a minor was widowed, remarried mid'Rabanan, and did Mi'un,] she does not return to be fed from [the estate of] her [first] husband, for so he writes to her [in the Kesuvah] 'you will sit in my house and be fed from my property', and [once she left], this is not her house. We need not teach [that she is not fed. However, he asks] can she do Mi'un and return to food of her father's estate?

2)

CAN A MINOR MAKE VOWS, TERUMAH AND HEKDESH? (Yerushalmi Perek 13 Halachah 2 Daf 71b)

תמן תנינן קטן שלא הביא שתי שערות. רבי יהודה אומר תרומתו תרומה.

(a)

(Mishnah): A minor who did not bring two hairs - R. Yehudah says that [what he declares] Terumah is Terumah;

1.

Note: SHIREI KORBAN and others connote that we discuss a Mufla Samuch l'Ish. This is a minor in the year before adulthood (Rashi), or one who reached the years of adulthood, but did not bring two hairs (Rambam).

תני בשם ר' מאיר לעולם אין תרומתו תרומה עד שהביא שתי שערות.

(b)

(Beraisa - in the name of R. Meir): His Terumah is not Terumah until he brings two hairs.

רבי אבין כהנא בשם ר' הילא. [במדבר יח לב] ולא תשאו עליו חטא את שהוא בנשיאת עון תורם את שאינו בנשיאת עון אינו תורם.

(c)

(R. Avin Kahana citing R. Heila): [He learns from] "v'Lo Sis'u Alav Chet" - one who can bear sin [if he separates bad Peros for Terumah], he can be Torem (declare Terumah). One who cannot bear sin (e.g. a minor), he cannot be Torem.

התיבון עכו"ם הרי אינו בנשיאת עון ותורם.

1.

Objection: A Nochri cannot bear sin [for Terumah], yet he can be Torem!

ר' יוסי בשם ר' הילא [שם כז] ונחשב לכם [שם כו] והרמותם. את שכתוב בו מחשבה תורם. ואת שאין כתוב בו מחשבה אינו תורם.

(d)

(R. Yosi citing R. Heila): [R. Meir learns from] "v'Nechshav Lachem Terumaschem" - one about whom it is written intent (an adult), he can be Torem. One about whom it is not written intent, he cannot be Torem.

התיבון הרי גוים הרי אין כתוב בהן מחשבה ותורם. (תני) [צ"ל ותני - פני משה] ר' הושעיה גוים אין להן מחשבה

(e)

Question: Intent is not written about Nochrim, and they can be Torem, and R. Hoshayah taught that Nochrim do not have intent!

(בין להכשיר בין) [צ"ל כאן להכשיר כאן - פני משה] לתרומה.

1.

Answer: This (R. Hoshayah taught that Nochrim do not have intent) for Hechsher. This (Nochrim have intent) is for Terumah.

רבי אחא בר חיננא בשם כהנא כדברי מי שהוא אומר אינו תורם ואינו מקדש.

(f)

(R. Acha bar Chinena citing Kahana): According to the one who says that [a minor] cannot be Torem, he cannot make Hekdesh.

ולמה לא אמר כדברי מי שהוא תורם ומקדיש.

(g)

Question: Why didn't he say, according to the one who says that he can be Torem, he can make Hekdesh?

בגין דר' יודה אמר תורם ואינו מקדש.

1.

Answer: It is because (it is not totally true, for) R. Yehudah says that he can be Torem, he cannot make Hekdesh.

אמר ר' יוחנן אפילו כמאן דאמר אינו תורם מקדש.

(h)

(R. Yochanan): Even according to the opinion that he cannot be Torem, he can make Hekdesh.

מהו מקדש עולה ושלמים.

(i)

What can he be Makdish? Olah and Shelamim.

להביא חטאת חלב אינו יכול שאין לו חטאת חלב. חטאת דם אינו יכול שאין לו חטאת דם.

(j)

He cannot bring (be Makdish) a Chatas for Chelev, for he has no Chiyuv [to offer a] Chatas Chelev. He cannot [bring] a Chatas for blood, for he has no Chiyuv [to offer a] Chatas Dam.

מהו שיביא קרבן זיבה וקרבן צרעת מאחר שהיא חובה אינו מביא או מאחר שהוא מטמא בהן מביא

(k)

Question: Can he bring Korban Zivah or Korban Tzara'as? Since it is an obligation, he does not bring. Or, since he receives these Tum'os, he brings?

[דף עב עמוד א] (כותי - פני משה מוחקו) פשיטא לך שהוא מביא. מהו שיעשה בהן שליח.

(l)

Answer and question: Surely, he brings. Can he be a Shali'ach [for them]?

מאחר שהוא מטמא בהן נעשה בהן שליח או מאחר שאינו נעשה שליח לכל הדברים אינו נעשה בהן שליח.

1.

Since he receives these Tum'os, he can be a Shali'ach. Or, since he cannot be a Shali'ach for all things, he cannot be a Shali'ach?

התיב ר' יודן הרי יש לו טבל דבר תורה פוטר טיבלו דבר תורה

(m)

Question (R. Yudan): (Relevance to the Parshah does not show that he can be a Shali'ach!) He has Tevel mid'Oraisa. Can he exempt his Tevel mid'Oraisa?! (R. Yosi says that he cannot. And even R. Yehudah holds that a minor without Da'as cannot make Terumah! We explained this like MEICHAL HA'MAYIM.)

והכא אף על פי שהוא מטמא בהן אינו נעשה שליח.

1.

[Also] here, even though he receives these Tum'os, he cannot be a Shali'ach.

מהו שיביא ביכורין

(n)

Question: Can [a minor] bring Bikurim?

כר' יודה דר' יודה אמר הוקשו לקדשי הגבול אינו מביא.

(o)

Answer: According to R. Yehudah, that R. Yehudah says that [Bikurim] are equated to Kodshei ha'Gevul (e.g. Terumah), he does not bring (just like he cannot be Torem, i.e. according to the opinion that a minor cannot be Torem. R. Yehudah himself holds that a minor can be Torem);

כרבנן דאינון אמרין הקשו לקדשי המקדש מביא.

1.

According to Rabanan, who say that they are equated to Kodshei ha'Mikdash, he brings (just like he can bring Korbanos).

מהו שיביא חגיגה.

(p)

Question: Can he bring Chagigah?

מאחר שהוא חובה אינו מביא. או מאחר שהוא משנה לשם שלמים מביא.

1.

Since it is an obligation, he does not bring. Or, since he changes it to a Shelamim (if he did not offer it during the Regel, he offers it for a Shelamim afterwards - HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA), he brings?

(כותי פשיטא לך שהוא מביא - קרבן העדה, פני משה מוחקו) מהו שיביא פסח.

(q)

Question: Can he bring Pesach?

מאחר שהיא חובה אין מביא או מאחר דאמר רבי שמעון בן לקיש בשם רבי הושעיה מביא הוא אדם פסח בשאר ימות השנה ומשנהו לשם שלמים מביא.

1.

Since it is an obligation, he does not bring. Or, since Reish Lakish said in the name of R. Hoshayah that one may bring Pesach and change it to a Shelamim, he brings?

מהו שיביא מעשר בהמה

(r)

Question: Can he bring Ma'aser Behemah?

אין יסבר כר' מאיר דר"מ אמר [במדבר יח כח] מכל מעשרותיכם הוקשו מעשרות זה לזה. כשם שאינו מביא מעשר דגן כך אינו מביא מעשר בהמה.

1.

Answer: If one holds like R. Meir, that R. Meir says that "mi'Kol Masroseichem" equates Ma'aseros to each other - just like he cannot bring Ma'aser of grain, so he cannot bring Ma'aser Behemah.

מהו שיעשה תמורה

(s)

Question: Can [a minor] make Temurah?

אין יסבר כר' מאיר דאמר מכל מעשרותיכם הוקשו מעשרות זה לזה. (כשם שאינו מביא מעשר דגן כך אינו מביא מעשר בהמה כשם שאינו מביא מעשר בהמה כך אינו עושה תמורה - שערי תורת ארץ ישראל תרומות א:ג מוחקו) ויסבור כר' שמעון דאמר מעשר בהמה לימד על כל הקדשים לתמורה כשם שאינו מביא מעשר דגן כך אינו מביא מעשר בהמה. כשם שאינו מביא מעשר בהמה כך אינו עושה תמורה. (כשם שאינו עושה תמורה כך אינו מימר בו) כשם שאינו מימר בו כך אינו מימר בכל הקדשים

1.

Answer: If one holds like R. Meir, that R. Meir says that "mi'Kol Masroseichem" equates Ma'aseros to each other, and he holds like R. Shimon, who says that Ma'aser Behemah teaches about all Kodshim for Temurah - just like he cannot bring Ma'aser of grain, so he cannot bring Ma'aser Behemah. Just like he cannot bring Ma'aser Behemah, he cannot make Temurah [of it]. Just like he cannot make Temurah of it, he cannot make Temurah of all Kodshim. (We explained this like SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL, PNEI MOSHE.)

מהו שיהו חייבין על קדשיו בחוץ.

(t)

Question: Is one liable for [Shechitah of a minor's] Kodshim outside [the Mikdash]?

כהנא אמר אין חייבין על קדשיו בחוץ.

1.

Answer #1 (Kahana): One is not liable for his Kodshim outside.

רבי יוחנן ר' שמעון בן לקיש תריהון אמרין חייבין על קדשיו בחוץ.

2.

Answer #2 (R. Yochanan and Reish Lakish): One is liable for his Kodshim outside.

וקשיא דרבי כהנא על דרבי יודה דר' יודה פוטר טיבלו דבר תורה ואת אמר הכין.

(u)

Question (against R. Kahana): R. Yehudah [holds unlike him], for R. Yehudah [holds that the minor's Terumah] exempts his Tevel mid'Oraisa, and you say so (that one is exempt for Shechutei Chutz of his Kodshim)?!

כמאן דאמר מאיליהן קיבלו עליהן את המעשרות.

1.

Answer: [R. Yehudah] is like the opinion that they accepted Ma'aser on themselves (from Bayis Sheni and onwards, the obligation is only mid'Rabanan. There is no source that a minor can make Kedushah mid'Oraisa.)

וקשיא דרבי יוחנן [דף עב עמוד ב] על דרבי יהושע. נישואיה (תורה) דרבנן. הפר נדריה תורה ואת אמר הכין.

(v)

Question (against R. Yochanan): R. Yehoshua [said above that her husband can annul her vows]. Her marriage is mid'Rabanan, and he can annul her vows [which R. Yochanan holds are] mid'Oraisa? Can you say so?!

אמר רבי זעירא לית כאן הפר נדרים מן הדא דרבי יוחנן על הדא דרבי יהושע.

1.

Answer (R. Ze'ira): [The correct text of R. Yehoshua] does not say that he can annul her vows, based on R. Yochanan's opinion [lest it be unlike] this teaching of R. Yehoshua.

רבי ניסא שאל ויהי כן באסורות. רבי יוחנן אמר אין לוקין על האסורות.

(w)

Question (R. Nisa): (Why must we change the text?) We can say that [R. Yehoshua means that he can annul her] Asuros (what she forbade to others)! R. Yochanan says that one is not lashed for Asuros (they are only mid'Rabanan. Therefore, he can annul them!)

1.

Note: Also what she forbade to herself is forbidden only mid'Rabanan as long as she is a minor. However, if he can annul such vows, she will rely on this even after she matures, and then she is forbidden mid'Oraisa.

הוי ההיא דתנינן תמן קודם לזמן הזה אף על פי שאמרו יודעין אנו לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו אין נדריהן נדרים ואין הקדישן הקדש.

(x)

A Mishnah taught there - before this time (before the year before adulthood), even if [a boy and girl] said 'we know to Whom we vowed, and to Whom we made Hekdesh', their vows are not vows, and their Hekdesh is not Hekdesh;

לאחר הזמן הזה אף על פי שאמרו אין אנו יודעין לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו נדריהן נדרים והקדישן הקדש.

1.

After this time (adulthood), even if they said 'we do not know to Whom we vowed, and to Whom we made Hekdesh', their vows are vows, and their Hekdesh is Hekdesh. (During the year before adulthood, their vows and Hekdesh are valid only if they know to Whom they vowed and made Hekdesh.)

והדא מתניתא מהו

(y)

Question: Like whom is this Mishnah?

על דעתיה דכהנא במחלוקת על דעתיה דרבי יוחנן ור' שמעון בן לקיש דברי הכל:

1.

Answer: According to Kahana, [it is like one opinion] in the argument (i.e. the one who says that a minor can declare Terumah and Hekdesh). According to R. Yochanan and Reish Lakish, it is like everyone. (R. Yochanan said that even according to the opinion that he cannot be Torem, he can be Makdish.)

3)

THE MARRIAGE DEPENDS ON HOW IT ENDED (Yerushalmi Perek 13 Halachah 3 Daf 72b)

מתני' ר' ליעזר בן יעקב אומר כל עכבה שהיא מן האיש כאילו היא אשתו וכל עכבה שאינה מן האיש כאילו אינה אשתו:

(a)

(Mishnah - R. Eliezer ben Yakov): Any hindrance [to the marriage] from him, it is as if she [was] his wife (the coming Mishnah will explain how). Any hindrance not from him, it is as if she [was] not his wife.

גמ' תני ר' ליעזר בן יעקב אומר כל עכבה שהיא מן האיש כאלו שהיא אשתו בגט ושאינו מן האיש כאילו שאינה אשתו במיאונים:

(b)

(Gemara - Beraisa - R. Eliezer ben Yakov): Any hindrance from him, it is as if she [was] his wife - [this is when he divorced her] with a Get. Any hindrance not from him, it is as if she [was] not his wife - [this is when she left] through Mi'un. (OHR HA'YASHAR, OHR YAKOV)

1.

Note: Why does it say 'any hindrance from the man'? There is only one! Perhaps this includes if they were married more than once, and sometimes she left through Mi'un. In any case that the last time, he divorced her, it is as if she was his wife, like the coming Mishnah says. Similarly, 'any hindrance not from the man' means any case in which the last time, she left through Mi'un.

4)

THE LAW DEPENDS ON THE LAST TIME SHE LEFT HIM (Yerushalmi Perek 13 Halachah 4 Daf 72b)

מתני' הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה

(a)

(Mishnah): If a girl does Mi'un to her husband, he is permitted to her relatives, she is permitted to his relatives, and he did not disqualify her from Kehunah;

נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה

(b)

If he gave to her a Get, he is forbidden to her relatives, she is forbidden to his relatives, and he disqualified her from Kehunah.

נתן לה גט והחזירה מיאנה בו ונישאת לאחר ונתאלמנה או נתגרשה מותרת לחזור לו

(c)

If he gave her a Get and remarried her, and she did Mi'un, married someone else, and was widowed or divorced, she may return to [her first husband];

מיאנה בו והחזירה ונתן לה גט ונישאת לאחר ונתאלמנה או נתגרשה אסורה לחזור לו

(d)

If she did Mi'un and he remarried her and divorced her, and she married someone else, and was widowed or divorced, she may not return to him.

זה הכלל גט אחר מיאון אסורה לחזור לו מיאון אחר גט מותרת לחזור לו:

(e)

The rule is, if the Get followed the Mi'un, she may not return to her first husband. If the Mi'un followed the Get, she may return.

גמ' רבי יוחנן בשם רבי ינאי אין בה משום זיהום כהונה. ואין בית דין מזהמין אותה:

(f)

(Gemara - R. Yochanan citing R. Yanai): [When the Mi'un followed the Get,] she is not repulsed to Kehunah (Kohanim marry her l'Chatchilah), and Beis Din does not repulse her [to Kehunah. The clause about Beis Din was copied from R. Yochanan in the next Halachah; here, they are no Chidush. We explained this like OHR YAKOV.)

5)

ONE WHO MARRIED SEVERAL HUSBANDS (Yerushalmi Perek 13 Halachah 5 Daf 72b)

מתני' הממאנת באיש ונישאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאת ממנו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו:

(a)

(Mishnah): If she did Mi'un to a man, married someone else, and was divorced. She married someone else and did Mi'un. She married another man, and was divorced. The rule is, she may not return to one who divorced her, but she may return to one she did Mi'un to.

גמ' רבי יוחנן בשם ר' ינאי אין בה אלא משום זיהום כהונה ואין בית דין מזהמין אותה.

(b)

(Gemara - R. Yochanan citing R. Yanai): [If she was divorced from a man, and her last marriage ended through Mi'un,] she is only repulsed to Kehunah (Kohanim refrain from marrying her), but Beis Din does not repulse her (they rule that she is permitted. For Kehunah, Mi'un nullifies all previous Gitin that she received, for it proves that she was never married mid'Oraisa.)

אמר ר' יוסי בי ר' בון והוא שיהא הגט בסוף:

(c)

(R. Yosi bei R. Bun): (The Mishnah forbids her to return to one who divorced her.) This is if she left him the last time with a Get (but if the last time she left him was through Mi'un, she may return to him. I.e. the law of the previous Mishnah applies, even though she married also others. We explained this based on OHR YAKOV.)