1)

MATTERS LEARNED FROM "SHNEI" (Yerushalmi Perek 7 Halachah 1 Daf 37a)

ומברך עליה ח' ברכות על התורה ועל העבודה ועל ההודייה ועל מחילת העון ועל המקדש ועל ישראל ועל הכהנים ועל שאר התפילה.

(a)

. He blesses eight Brachos - on the Torah, on the Avodah, of thanks, for pardon of sin, on the Mikdash, on Yisrael, on the Kohanim, and on the rest of the Tefilah.

הרואה כה"ג שהוא קורא אינו רואה פר ושעיר הנשרפים הרואה פר ושעיר הנשרפין אינו רואה כה"ג כשהוא קורא

(b)

One who sees the Kohen Gadol read, he does not see the burning of the Par and Sa'ir. One who sees the burning of the Par and Sa'ir, he does not see the Kohen Gadol when he reads;

לא מפני שאינו רשאי אלא שהיתה דרך רחוקה ומלאכת שניהן היתה נעשית כאחת:

1.

It is not because he is not allowed. Rather, there was a big distance between them, and both were done at the same time.

גמ' מניין לקריאת הפרשה

(c)

(Gemara) Question: What is the source for reading the Parshah?

ר' אידי בשם ר' יצחק [ויקרא טז לד] ויעש מה ת"ל כאשר צוה ה' את משה מיכן לקריאת הפרשה

(d)

Answer (R. Idi citing R. Yitzchak): It says "va'Ya'as" - why does it say "Ka'asher Tzivah Hash-m Es Moshe"? From here [is the source] that he reads the Parshah.

רבי אמי בשם ר' יוחנן שירי עבודות עובדן בבגדי לבן [צ"ל משלו - שערי תורת ארץ ישראל]

(e)

(R. Ami citing R. Yochanan): Remnants of Avodos [like Kri'as ha'Torah, and Tefilah in the Heichal, the Kohen Gadol] does them in his white garments.

א"ר מתנא מתניתא אמרה כן ואם לאו באיסטלית לבן משלו

(f)

Support (Rav Masna - Mishnah): If not, he reads in a white cloak of his. (If Kri'as ha'Torah was a proper Avodah, he would need Bigdei Kehunah!)

ר' יוסה בעי למה שהן בחוץ הרי שחיטה הרי אינה אלא בחוץ והוא עובדה בבגדי זהב

(g)

Question (R. Yosah): Why [is it permitted in his white garments] - because they are done outside [the Heichal]? Shechitah is only outside, and he does it in the gold garments!

ר' יסא בשם ר' יוחנן רצה עובדה בבגדי זהב רצה עובדה בבגדי לבן [צ"ל משלו - שערי תורת ארץ ישראל]

(h)

Answer (R. Yosah citing R. Yochanan): If he wants, he does [Shechitah] in the gold garments. If he wants, he does it in his white garments;

(מצינו) [צ"ל ומצינו - שערי תורת ארץ ישראל] שחיטה רצה עובדה בבגדי זהב רצה עובדה בבגדי לבן

1.

Do we find that Shechitah, if he wants, he does it in the gold garments, and if he wants, he does it in the white garments (i.e. that it requires Bigdei Kehunah? It does not, for it is Kosher through a Zar! We explained this like SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL.)

בכל אתר את אמר הולכין אחר התורה והכא את אמר מוליכין את התורה אצלן

(i)

Question: Everywhere, [we honor the Torah and] go after the Torah. Here, we bring the Torah to us?!

אלא על ידי שהן בני אדם גדולים התורה מתעלה בהן

(j)

Answer: Since [it is passed] through great people, the Torah is honored through them.

[דף לז עמוד א] והא תמן מייבלין אוריתא גבי ריש גלותא

(k)

Question: There (in Bavel), we bring the Torah to the Reish Galusa's house (even though they are not such great Chachamim or Tzadikim)!

א"ר יוסה בי רבי בון תמן ע"י שזרעו של דוד משוקע שם אינון עבדין לו כמנהג אבהתהון.

(l)

Answer (R. Yosi bei R. Bun): There, since they are from the seed of David, they do like their ancestors did.

תמן תנינן מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה מדלגין בנביא ואין מדלגין מנביא לנביא ובנביא של שנים עשר מותר

(m)

(Mishnah): We may [read, and] skip [to another place] in Navi, but we do not skip in Torah. We may skip in [one] Navi, but we do not skip from Navi to Navi. In the 12 minor Nevi'im, it is permitted.

אין מדלגין בתורה ר' ירמיה בשם רשב"ל שאין גלין ס"ת ברבים

(n)

We may not skip in Torah. R. Yochanan said in the name of Reish Lakish that this is because we do not roll a Sefer Torah b'Rabim. (It is dishonorable for the Tzibur to wait while they roll it.)

ר' יוסה בעי הגע עצמך שהיתה פרשה קטנה אלא כדי שישמעו ישראל תורה על סדר

(o)

(R. Yosah): Exert yourself [and you will find the answer]! If it was a small Parshah (and there will not be a delay, what is the reason)? Rather, it is in order that Yisrael will hear the Torah in order.

והא תנינן קורא אחרי מות ואך בעשור

(p)

Question (Mishnah): He reads Acharei Mos and [skips to] "Ach be'Asor"!

שנייא היא שהיא סדרו של יום

(q)

Answer: That is different, for it is Seder ha'Yom (it is as if they are one Parshah).

תדע לך דארשב"ל בכל מקום אינו קורא על פה והכא קורא

(r)

Proof: Reish Lakish said that everywhere, one does not read by heart, and here he reads [by heart. This was permitted because the Parshiyos are related. For the same reason, they permitted to skip.]

ר' יוסה מפקד לבר עולא חזנא דכנישתא דבבלאי כד דהיא חדא אוריא תהא גייל לה להדי פרוכתא כד אינון תרתי תי מייבל חדא ומייתא חדא:

(s)

R. Yosah commanded Bar Ula, the overseer of the Beis ha'Keneses of the Bavliyim, that [on a day when there are two readings], if there is only one Sefer Torah, roll it in front of the Paroches (you need not return it to the Aron Kodesh). If there are two [Sifrei Torah], return one [to the Aron Kodesh and then] bring the other.

ומברך עליה שמנה ברכות על התורה הבוחר בתורה על העבודה שאותך נירא ונעבוד על ההודייה הטוב לך להודות על מחילת העון מוחל עונות עמו ישראל ברחמים על המקדש הבוחר במקדש וא"ר אידי השוכן בציון

(t)

He blesses eight Brachos - on the Torah "ha'Bocher ba'Torah." On the Avodah - "she'Oscha Nira v'Na'avod." Of thanks - "ha'Tov Lecha Lehodos." For pardon of sin - "Mochel Avonos Amo Yisrael b'Rachamim." For the Mikdash - "ha'Bocher ba'Mikdash." R. Idi says, [he blessed] "ha'Shochen b'Tziyon."

על ישראל הבוחר בישראל על הכהנים הבוחר בכהנים על שאר תפלה ותחינה ובקשה שעמך ישראל צריכין להוושע לפניך בא"י שומע תפלה:

1.

For Yisrael - "ha'Bocher b'Yisrael." For the Kohanim - "ha'Bocher ba'Kohanim." On the rest of the Tefilah - "supplication and request, that Your nation Yisrael needs to be saved in front of You. Baruch Atah Hash-m Shome'a Tefilah."

2)

WHEN HE OFFERS THE OTHER KORBANOS (Yerushalmi Perek 7 Halachah 2 Daf 37a)

מתני' ואם בבגדי בוץ קרא קידש ידיו ורגליו ופשט ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו יצא ועשה את אילו ואת איל העם ואת שבעת כבשים תמימים דברי ר' אליעזר

(a)

(Mishnah): If he read in the linen garments, he was Mekadesh his hands and feet, removed them, descended and immersed, ascended and dried himself. They brought the gold garments to him. He dressed, was Mekadesh his hands and feet, and offered his ram and the ram of the nation, and the seven Tam lambs [of Musaf]. R. Eliezer says so;

ר"ע אומר עם תמיד של שחר היו קריבין ופר העולה ושעיר הנעשה בחוץ היו קריבין עם תמיד של בין הערבים.

(b)

R. Akiva says, they were offered with the morning Tamid, and the Par Olah and goat done outside (of Musaf) were offered with the afternoon Tamid.

קידש ידיו ורגליו ופשט ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי לבן ולבש וקידש ידיו ורגליו נכנס להוציא את הכף ואת המחתה

(c)

He was Mekadesh his hands and feet, removed [his Begadim], descended and immersed, ascended and dried himself. They brought the linen garments to him. He dressed, was Mekadesh his hands and feet, and entered [the Kodesh ha'Kodoshim] to take out the Kaf and Machtah.

קידש ידיו ורגליו ופשט ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש קידש ידיו ורגליו נכנס והקטיר את הקטורת והטיב את הנרות

(d)

He was Mekadesh his hands and feet, removed [his Begadim], descended and immersed, ascended and dried himself. They brought the gold garments to him. He dressed, was Mekadesh his hands and feet, entered [the Heichal] and burned the Ketores and fixed the Neros.

קידש ידיו ורגליו ופשט (ירד וטבל עלה ונסתפג - צריך למחקו) הביאו לו בגדי עצמו ולבש מלווין אותו עד ביתו וי"ט היה עושה לכל אוהביו שיצא בשלום:

(e)

He was Mekadesh his hands and feet and removed [his Begadim]. They brought his own garments to him. He dressed, and they accompanied him to his house. He made a Yom Tov for all his beloved that he left [Kodesh ha'Kodoshim] b'Shalom.

גמ' א"ר יוחנן זו דברי ר"א ור"ע אבל דברי חכמים כולהן היו קריבין עם תמיד של בין הערביים

(f)

(Gemara - R. Yochanan): This is the opinion of R. Eliezer and R. Akiva, but Chachamim say that all of them were offered with the afternoon Tamid.

ר' חונה בשם רב יוסף אתיא דר' לעזר כב"ש כמה דב"ש אמרי תדיר מקודש מקודש קודם כן ר' ליעזר אומר תדיר מקודש מקודש קודם

(g)

(Rav Chunah citing Rav Yosef): R. Eliezer is like Beis Shamai. Just like Beis Shamai say that Tadir and Mekudash, Mekudash is first, so R. Eliezer says that Tadir and Mekudash, Mekudash is first.

היך עבידה עבודת היום מקודשת ומוספי היום תדירין עבודת היום קודמת למוספי היום

1.

How is this? Avodas ha'Yom is Mekudash, and Musafim of the day are Tadir. Avodas ha'Yom comes before Musfei ha'Yom;

פר (ואיל) [צ"ל והאיל ואילו ואיל העם - הגר"ח קניבסקי שליט"א] ושבעת כבשים תמימים היו קריבין עם תמיד של שחר והשאר היו קריבין עם תמיד של בין הערבים

2.

The bull, ram, his ram, and the nation's ram and seven Tam lambs were offered with the morning Tamid, and the rest (i.e. the outer goat) were offered with the afternoon Tamid. (He holds that the ram of Bnei Yisrael mentioned in Acharei Mos (16:5) is not the ram of Musaf.)

רשב"ל אמר טעמא דהן תנייא כדי לסמוך [דף לז עמוד ב] חטאת לחטאת ועולה לעולה

3.

Reish Lakish says, the reason for this Tana is in order to put Chatas next to Chatas (the outer goat with the inner Chata'os), and Olah (Musafim) next to Olah (Tamid).

ואית דבעי מימר הפר (והאיל ואילו ואיל העם) [צ"ל ואיל - הגר"ח קניבסקי שליט"א] ושבעת כבשים תמימים היו קריבין עם תמיד של שחר והשאר היו קריבין עם תמיד של בין הערבים

(h)

And some want to say that the bull, ram, and seven Tam lambs were offered with the morning Tamid, and the rest were offered with the afternoon Tamid.

והדין תנייא (תולה) [צ"ל חולק - הגר"ח קניבסקי שליט"א] עבודות מ"ט [ויקרא טז כד] ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם כאמור בענין מה אמור בענין אילו ואיל העם

1.

And this Tana divides the Avodos (some Korbanos rams are offered with the afternoon Tamid). What is the reason? "V'Yatza v'Asah Es Olaso v'Es Olas ha'Am" like is said in the matter (in Acharei Mos). What is said in the matter? His ram, and the nation's ram. (We explained according to HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA.)

א"ר בון בר חייא ושעיר מ"ט (מדם) [צ"ל מלבד - קרבן העדה] חטאת הכפורים כבר קדמה חטאת הכפורים

(i)

(R. Bun bar Chiya): What is the reason for the [outer] goat (why is it not with Olos Musafim)? "Milvad Chatas ha'Kipurim" - Chatas ha'Kipurim (the inner Chata'os) precedes it.

[שם כג] ובא אהרן אל אהל מועד מאיכן בא מקריית הפרשה ולהיכן הוא הולך להוציא כף ומחתה

(j)

"U'Va Aharon El Ohel Mo'ed" - from where does he come? He comes from reading the Parshah. To where does he go? To take out the Kaf and Machtah.

כתיב ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם ואת אמר הכין ולא כן א"ר יוחנן הכל מודין בהוצאת כף ומחתה שהוא לאחר תמיד של בין הערבים

(k)

Question: It says "v'Yatza v'Asah Es Olaso v'Es Olas ha'Am", and you say so? Didn't R. Yochanan say that all agree that he takes out the Kaf and Machtah after the afternoon Tamid (which is the last animal offered in the day)!

א"ר יוסה בן חנינה כל הפרשה כתובה על סדר חוץ מזו

(l)

Answer #1 (R. Yosah ben Chaninah): The entire Parshah is written in order, except for this ("u'Va Aharon...)"

א"ר יוסה עוד היא אמורה על סדר ובא אהרן אל אהל מועד מאיכן בא מקידוש הראשון שהיה בידו ולאין הוא הולך לקידוש האחרון

(m)

Answer #2 (R. Yosah): Also this is said in order. "U'Va Aharon El Ohel Mo'ed" - from where does he come? From his first Kidush (when donning Begadim before Avodah). To where does he go? To his last Kidush (when removing Begadim after Avodah - PNEI MOSHE).

א"ר מנא קומי רבי יוסה למה (לי) [צ"ל לית - קרבן העדה, פני משה] נן אמרין חוץ מקידוש האחרון

(n)

Question (R. Mana, to R. Yosah): Why don't we say except for the last Kidush (i.e. there is no Kidush for removing Begadim)?

א"ל שנייא היא דכתיב ובא ויצא ופשט את בגדי הבד שאין ת"ל אשר לבש וכי עלת על דעתינו כלום הוא פושט אלא מה שהוא לובש א"כ למה נאמר אשר לבש

(o)

Answer (R. Yosah) Question: Here is different, for it says "u'Fashat Es Bigdei ha'Bad" - why did it need to say "Asher Lavash"? Would it cross our minds that he removes something that he did not wear?! If so, why does it say "Asher Lavash"?

הקיש פשיטה ללבישה מה לבישה בקידוש ידים ורגלים אף פשיטה בקידוש ידים ורגלים

1.

Answer #1: This equates removing to donning. Just like donning is with Kidush of hands and feet, also removing is with Kidush of hands and feet.

א"ר אלעזר יש לך עבודה אחרת שהוא עובדה בבגדי לבן ואי זו זו זו הוצאת כף ומחתה

2.

Answer #2 (R. Elazar): This teaches that there is another Avodah that he does in the white garments. What is this? It is removing the Kaf and Machtah.

א"ר יוחנן הכל מודין בהוצאת כף ומחתה שהוא לאחר תמיד בין הערבים:

(p)

(R. Yochanan): All agree about taking out the Kaf and Machtah, that it is after the afternoon Tamid.

ולמה בבגדי לבן

(q)

Question: Why was this done in the white garments? (Granted, he cannot wear gold in the Kodesh ha'Kodoshim. However, why must he wear white? - PNEI MOSHE)

א"ר חייה בר בא כשירות של מעלן כך שירות של מטן מה למעלן [יחזקאל ט ב] ואיש אחד בתוכם לבוש בדים אף למטן [ויקרא טז ד] כתנת בד קדש ילבש:

(r)

Answer (R. Chiya bar Ba): Like service [of angels] above, so is service below. Above, it says "v'Ish Echad b'Socham Lavush Badim." Also below, "Kesones Bad Kodesh Yilbash."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF